Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 320

Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2015

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti pitää kokouksensa vuonna 2015 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

 

klo

 

 

 

 

 

1

3

14.1.2015

 

18

 

2

5

28.1.2015

 

18

kyselytunti

3

7

11.2.2015

 

18

talousarvio lähetekeskustelu

4

9

25.2.2015

 

18

aloitekäsittely

5

11

11.3.2015

 

18

kyselytunti

6

13

25.3.2015

 

18

 

7

15

8.4.2015

 

18

kyselytunti

8

17

22.4.2015

 

18

 

9

19

6.5.2015

 

18

 

10

21

20.5.2015

 

18

kyselytunti, aloitekäsittely

11

23

3.6.2015

 

18

 

12

25

17.6.2015

 

16

tilinpäätös

13

35

26.8.2015

 

18

 

14

37

9.9.2015

 

18

kyselytunti

15

39

23.9.2015

 

18

aloitekäsittely

16

41

7.10.2015

 

18

kyselytunti

17

43

21.10.2015

 

18

 

18

45

4.11.2015

 

16

talousarvio

19

46

11.11.2015

 

18

talousarvio, kyselytunti

20

48

25.11.2015

 

18

aloitekäsittely

21

50

9.12.2015

 

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Tuomo Valokainen ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää että asianomaiset tahot tutkivat mahdollisuutta, että kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat jakautuvat niin ettei vähäisiä käsittelyjaksoja syntyisi, vaan kokoukset olisivat tehokkaita, ilman myöhäisillan istuntoja, jotka tulevat myös kalliiksi iltalisineen.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottamaa toivomuspontta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 54 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 978

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksensa vuonna 2015 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

 

klo

 

 

 

 

 

1

3

14.1.2015

 

18

 

2

5

28.1.2015

 

18

kyselytunti

3

7

11.2.2015

 

18

talousarvio lähetekeskustelu

4

9

25.2.2015

 

18

aloitekäsittely

5

11

11.3.2015

 

18

kyselytunti

6

13

25.3.2015

 

18

 

7

15

8.4.2015

 

18

kyselytunti

8

17

22.4.2015

 

18

 

9

19

6.5.2015

 

18

 

10

21

20.5.2015

 

18

kyselytunti, aloitekäsittely

11

23

3.6.2015

 

18

 

12

25

17.6.2015

 

16

tilinpäätös

13

35

26.8.2015

 

18

 

14

37

9.9.2015

 

18

kyselytunti

15

39

23.9.2015

 

18

aloitekäsittely

16

41

7.10.2015

 

18

kyselytunti

17

43

21.10.2015

 

18

 

18

45

4.11.2015

 

16

talousarvio

19

46

11.11.2015

 

18

talousarvio, kyselytunti

20

48

25.11.2015

 

18

aloitekäsittely

21

50

9.12.2015

 

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566