Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 318

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää René Hurstille vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Nuutti Hyttisen Tom Packalénin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

René Hurstin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää René Hurstille vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ Tom Packalénin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

René Hursti (PS) pyytää 10.9.2014 vapautusta kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 23.4.2014, § 117 René Hurstin varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

René Hurstin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 948

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää René Hurstille vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ Tom Packalénin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 23.04.2014 § 117

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Maija Nikunlassille vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita René Hurstin Tom Packalénin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566