Helsingfors stad

Protokoll

15/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/18

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 330

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner

HEL 2014-012193, 2014-012196, 2014-012194, 2014-012200, 2014-012195

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Budgetmotion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om platser för skjutbanor
 

-        Budgetmotion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om ett projekt mot mobbning i skolan
 

-        Motion av ledamoten Jukka Relander m.fl. om rivning av den damm som skär av Gammelstadsforsens västra gren
 

-        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om ett mål för utsläppsminskning för år 2030
 

-        Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om en remissdebatt om generalplaneutkastet

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566