Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 315

Muutos Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpanossa

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan ilmoituksen varavaltuutetun liittymisestä Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäseneksi sekä liitteenä 2 olevan ryhmän ilmoituksen hyväksymisestä.

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään

2

Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokouksen pöytäkirjanote  10.9.2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varavaltuutettu Mari Rantanen on jättänyt kaupunginvaltuustolle 30.9.2014 saapuneen Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen liittymisestä Perussuomalaisten valtuustoryhmään. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt ilmoituksen hyväksymisestä.

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään

2

Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokouksen pöytäkirjanote  10.9.2014

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566