Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/20

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 305

Kaj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotinharjun teiden liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2014-001953 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Sami Muttilainen ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että Turunlinnantien turvallisuuteen kiinnitetään huomiota.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Sami Muttilaisen palautusehdotusta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 20

2

Allekirjoitettu, Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 20

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Puotinharjun teiden liikenneturvallisuutta parannetaan. Vilkkaasti liikennöidylle Turunlinnantielle aloitteen tekijät esitettävät nopeusrajoitusten alentamista tai hidasteiden rakentamista. Olavinlinnantien hidasteet ovat hyvin kuluneet ja kaipaavat pikaista kunnostusta. Kajaaninlinnantielle tulisi aloitteen tekijöiden mukaan rakentaa hidasteita sekä tien alku- ja loppupäähän että sen keskelle.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että Puotinharjun teiden liikenneturvallisuutta on parannettu, ja parannustöitä jatketaan edelleen.

Turunlinnantie on tärkeä kokooja- ja joukkoliikennekatu, jonka ympäristöön kohdistuu suuria liikenteellisiä muutospaineita (Kehä I:n yleissuunnitelma, Raide-Jokeri, Östersundomin raitiotievaraus ja pyörätiet). Turunlinnantien liikenneturvallisuuden parantamiseen on kuitenkin jo ryhdytty muuttamalla Marjaniementien ja Turunlinnantien liittymä kiertoliittymäksi.

Turunlinnantiellä on 40 km/h -nopeusrajoitus, mikä vastaa samantyyppisten tärkeiden kokoojakatujen nopeusrajoitusta. Hidasteiden rakentaminen ei kadulle sovi, sillä kyseessä on Itäkeskuksen tärkein bussiliikenteen reittikatu.

Olavinlinnantien päällyste ja kadulla olevat hidasteet uusitaan ja korjataan tänä vuonna.

Kajaaninlinnantien pohjoisosaan, koulun läheisyyteen, on päätetty rakentaa jalkakäytävä ja korotettu suojatie. Toteuttamisajankohta ei ole vielä tiedossa. Kadun linjaosuudella ei ole hidastetarvetta, sillä molemmilla reunoilla on jalkakäytävät, ja jalankulkijat pääsevät ylittämään kadun nykyisillä suojateillä. Ajoyhteys Myllypuron jäähalliin on Ratasmyllynkujan kautta. Jos läpiajoliikennettä on Kajaaninlinnantieltä koulun tontin kautta jäähallille, tontin haltija voi halutessaan estää sen sulkulaitteella.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 20

2

Allekirjoitettu, Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 20

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 880

HEL 2014-001953 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 10.06.2014 § 243

HEL 2014-001953 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Turunlinnantie on tärkeä joukkoliikennekatu, jota liikennöi toistakymmentä eri bussilinjaa. Turunlinnantien ylläpitoluokka on I Olavinlinnantien ja Marjaniementien välillä. Kadun eteläinen jalkakäytävä ja pyörätie sekä suojatiet Itäkeskuksen ja Stoan välillä ovat esteettömyyden erikoistason alueita, ja myös ne ovat ylläpitoluokkaa I. Olavinlinnantien ja Kehä I välinen osa Turunlinnantietä on ylläpitoluokkaa II.

Olavinlinnantien läntinen jalkakäytävä Turunlinnantieltä Itäkeskuksen uimahallille on esteettömyyden erikoistason aluetta ja ylläpitoluokassa I. Kadun ajorata sekä itäinen jalkakäytävä ja pyörätie kadun loppupuolella kuuluvat ylläpitoluokkaan III. Kajaaninlinnantie on kokonaan ylläpitoluokkaa III.

Olavinlinnantie on rakennusviraston tämän vuoden uudelleenpäällystysohjelmassa. Päällystyksen yhteydessä korjataan ajoradan hidasteet. Turunlinnantien keskikaistan pensasistutusta pidetään leikkaamalla matalana, jotta turvallinen näkemäalue säilyy. Kajaaninlinnantielle ei ole ohjelmoitu investointitoimenpiteitä seuraavaksi 10 vuodeksi.

Katujen nopeuksien alentamisesta ja muista liikennejärjestelyistä, kuten hidasteista tai liikennevaloista, päättää kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto. Rakennusvirasto toteuttaa hyväksyttyjä liikennesuunnitelmia talousarviossa budjetoitujen määrärahojen mukaan. Nopeuden alentumisesta osoittavat liikennemerkit vaihdetaan rakennusviraston ylläpitoon osoitetuilla rahoilla päätöksen tultua tietoon.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.05.2014 § 166

HEL 2014-001953 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Turunlinnantiellä on 40 km/h- nopeusrajoitus, mikä vastaa tämän tyyppisten tärkeiden kokoojakatujen nopeusrajoitusta. Hidasteiden rakentaminen ei kadulle sovi, koska kyseessä on Itäkeskuksen tärkein bussiliikenteen reittikatu.

Turunlinnantien liikenneturvallisuuden parantamiseksi kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt liikennesuunnitelman vuonna 2007. Suunnitelmassa Turunlinnantie mm. kavennetaan 1 + 1 kaistaiseksi Marjaniementien ja Stoan pysäköintialueelle johtavan liittymän välisellä osuudella jalankulkijoiden turvallisemman kadunylityksen mahdollistamiseksi. Suunnitelmasta on toteutunut ainoastaan Marjaniementien ja Turunlinnantien liittymän muuttaminen kiertoliittymäksi.

Turunlinnantien ympäristöön kohdistuu suuria liikenteellisiä muutospaineita. Liikennesuunnitelmaa onkin tarpeen päivittää Itäväylän ja Kehä I:n yleissuunnitelman, Raide-Jokerin, Östersundomin raitiotievarauksen ja pyöräteiden suunnitteluperiaatteiden muutoksien takia. Raide-Jokerin hankesuunnitelma käynnistynee kesäkuussa 2014 ja valmistunee vuoden 2015 aikana. Turunlinnantien mittava saneeraus kannattaa tehdä vasta suunnitelmien tarkistuksen jälkeen.

Itäkeskuksen katujen saneeraukselle on ollut ominaista, että suuri osa kustannuksista syntyy pohjanvahvistuksesta sekä kunnallistekniikan uusimisesta. Liikenteellisillä ratkaisuilla on vaikutuksia verkostojen sijaintiin katualueella. Esimerkiksi kuivatukseen vaikuttavien liikenneturvallisuusratkaisujen pitää olla selvillä ennen kadun saneerausta. Hansakujan kohdalla kulkee Itiksen kauppakeskuksen ali Itäkeskuksen tulvareitti, jonka tarkoitus on estää hulevesitulvat Itäkeskuksessa rankkasateiden aikana. Putken halkaisija on 2 metriä.

Rakennusvirasto tekee päätökset katujen perusparantamisesta. Olavinlinnantien eteläosa saa tänä vuonna uuden päällysteen. Samassa yhteydessä uusitaan kadulla olevat hidasteet.

Kajaaninlinnantien pohjoisosaan koulun läheisyyteen on päätetty rakentaa jalkakäytävä sekä korotettu suojatie Mustapuronpolun jalankulku- ja pyörätien kohdalle liikennesuunnittelupäällikön päätöksellä vuonna 2005. Mustapuron polun kohdalle päätetyn korotetun suojatien toteuttamista vaikeuttavat kadun alla olevat kunnallistekniikan verkostot. Korotukselle on löydettävissä sopiva kohta yhteistyössä rakennusviraston kanssa.

Uusista hidasteista päätettäessä etusijalla ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaan (Periaatteet ajonopeuksien hillitsemiseksi Helsingissä, 5.11.2009) sellaiset kohteet ja katuosat, joilla koululaisten reitit ja vilkas ajoneuvoliikenne risteävät. Kadun molemmilla reunoilla on jalkakäytävät, joten jalankulkijoiden kadunylitys voi tapahtua nykyisiä suojateitä käyttäen. Näin ollen kadun linjaosuudella ei ole erityistä hidastetarvetta.

Ajoyhteys Myllypuron jäähalliin on Ratasmyllynkujan kautta. Mikäli läpiajoliikennettä Kajaaninlinnantieltä koulun tontin kautta jäähallille esiintyy, voi tontin haltija halutessaan estää sen sulkulaitteella.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566