Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/16

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 301

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite ajoratamerkintöjen korjaamisesta

HEL 2014-003362 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten vilkkaasti liikennöityjen teiden ja katujen ajoratamerkintöjä parannetaan olemassa olevien resurssien puitteissa. Esimerkiksi vilkkaalla Sturenkadulla suojatie- ja kaistamerkinnät ovat kuluneet miltei pois. (Tuomo Valokainen)

 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Tuomo Valokainen oli valtuutettu Maija Anttilan kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten vilkkaasti liikennöityjen teiden ja katujen ajoratamerkintöjä parannetaan olemassa olevien resurssien puitteissa. Esimerkiksi vilkkaalla Sturenkadulla suojatie- ja kaistamerkinnät ovat kuluneet miltei pois.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten vilkkaasti liikennöityjen teiden ja katujen ajoratamerkintöjä parannetaan olemmassa olevien resurssien puitteissa. Esimerkiksi vilkkaalla Sturenkadulla suojatie- ja kaistamerkinnät ovat kuluneet miltei pois.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 29
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Petra Malin, Elina Moisio, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen

Poissa: 4
Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottaman toivomusponnen

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi korjaamaan ajoratamerkintöjä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että rakennusvirasto korjaa ajoratamerkintöjä vuosittain kaikissa kaupunginosissa. Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimmät merkinnät uusitaan ensin. Vuosittaiset korjaukset aloitetaan vilkkaasti liikennöidyiltä kaduilta. Töiden toteuttamisessa huomioidaan myös uudelleenpäällystystyöt, joita suoritetaan tänä kesänä mm. Helsinginkadulla, Mannerheimintiellä ja Mäkelänkadulla. Uudelleenpäällystyskohteissa ajoratamerkinnät tehdään päällystystöiden jälkeen.

Kunnossapidon niukat määrärahat rajoittavat ajoratamerkintöjen korjaamista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 876

HEL 2014-003362 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 20.05.2014 § 201

HEL 2014-003362 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto korjaa ajoratamerkintöjä vuosittain kaikissa kaupunginosissa. Merkintäurakat on kilpailutettu ja ne käynnistyvät toukokuussa. Korjaustöitä tehdään koko kesäkausi. Korjaustöitä ei voi kuitenkaan suorittaa asfaltin ollessa märkä tai pakkassäällä myöhään syksyllä, koska työn lopputulos ei ole laadultaan ja kestävyydeltään riittävän hyvä.

Menneen talven jälkeen ajoratamerkinnät ovat vähäisestä lumesta johtuen normaalia kuluneempia. Suojaavaa lumipolannetta on kuitenkin ollut erittäin vähän, jonka vuoksi merkinnät ovat olleet normaalia suuremman kulutusrasituksen kohteena.

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimmät ajoratamerkinnät uusitaan ensin. Vuosittaiset korjaustyöt aloitetaan vilkkaasti liikennöidyiltä kaduilta ja katukohteista joissa on paljon kevyttä liikennettä. Merkintöjen kunnostustöiden kannalta tärkeitä kohteita ovat myös koulujen ja vanhainkotien lähiympäristöt. Töiden toteuttamisessa huomioidaan lisäksi kesän uudelleenpäällystystyöt, joita suoritetaan tänä kesänä muun muassa Helsinginkadulla, Mannerheimintiellä ja Mäkelänkadulla.

Uudelleenpäällystyskohteissa ajoratamerkinnät tehdään päällystystöiden jälkeen. Ajoratojen tasaisuus ja päällysteiden hyvä kunto parantavat merkintöjen massan levitystä ja valmiiden merkintöjen säilyvyyttä. Vuosittain pienentynyt  uudelleenpäällystyksen määräraha heikentää merkintöjen laatua. Ajoratamerkintöjen osalta pienentyneet katujen kunnossapitorahat johtavat ensimmäisenä pienempien katujen merkintöjen huonontumiseen, koska kunnossapitotöitä joudutaan keskittämään vilkkaasti liikennöidyille kaduille.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Tomi Laine, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566