Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/27

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 312

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner

HEL 2014-011629, 2014-011630, 2014-011631, 2014-011632, 2014-011637

Beslut

Gruppmotioner

-        Gruppmotion av ledamoten Emma Kari m.fl. (Gröna) om utträde ur Fennovoimas och Rosatoms kärnkraftsprojekt

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Budgetmotion av ledamoten René Hursti m.fl. om fler socialombudsmän
 

-        Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om beredskap för omfattande och långvariga elavbrott
 

-        Motion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om ägarstyrningen av Vanda Energi

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om cykelställ till Myllykallion peruskoulu på Drumsö

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566