Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/11

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 296

Kj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite ilotulitteiden käytön rajoittamisesta

HEL 2014-001950 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Asko-Seljavaara Sirpa valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 17

2

Allekirjoitettu, Asko-Seljavaara Sirpa valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 17

3

Helsingin poliisilaitoksen lausunto

4

Ympäristökeskuksen lausunto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja 10 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että eri kaupunginosissa järjestettäisiin kansanäänestys siitä, saavatko yksityishenkilöt laukoa omalla asuinalueellaan raketteja.

Helsingissä on pelastuskomentajan päätöksellä vuonna 2010 rajoitettu omien ilotulitteiden käyttöä 31.12 klo 18.00 - 1.1 klo 06.00 erikseen määritetyillä alueilla kantakaupungissa ja esikaupunkialueilla. Rajoitusalueita lukuun ottamatta ilotulitteiden käyttö on sallittu 31.12.2010 klo 18.00 – 1.1.2011 klo 02.00 välisenä aikana.

Pelastuslaitoksen lausunnosta ilmenee, että ilotulitteista aiheutuneet vahingot ovat pääsääntöisesti olleet pieniä roska-astiapaloja, joita ovat mahdollisesti sytyttäneet alaikäiset nuoret ja tapauksiin pääosin liittyy ilotulitteiden ilkivaltainen tai ohjeiden vastainen käyttö. Pelastuslaitos valvoo omalta osaltaan ilotulitteiden varastointia ja myyntiä, jonka yhteydessä painotetaan 18 vuoden ikärajaa niin myynnin kuin luovuttamisen sekä käytön osalta.

Ympäristökeskus katsoo, että yksityisten ihmisten ilotulitteiden kohdalla merkittävimmät haitat ja riskit liittyvät turvallisuuteen, eivät niinkään meluun. Kuitenkin ilotulitteet aiheuttavat pelkoa lemmikkieläimille. Joka vuosi vuodenvaihteen jäljiltä karussa on useita raketteja pakoon lähteneitä lemmikkejä. Kotieläimille aiheutuu ilotulitteista pelkotiloja, jotka voivat kestää useita vuorokausia. Tästä johtuen eläinlääkäreiltä haetaan paljon rauhoittavien lääkkeiden reseptejä ennen vuodenvaihdetta. Ympäristökeskuksen tietojen mukaan luonnonvaraisille eläimille yksityisten ilotulitteilla ei ole käytännön merkitystä.

Helsingin poliisilaitos toteaa lausunnossaan, että poliisilaitoksen ilotulitteiden käytön pelastuslaitoksen päätökseen perustuva valvonta on painottunut vuodenvaihteen juhlinnan aikana ydinkeskustan alueelle. Lisäksi normaalin partioinnin yhteydessä valvontaa on suoritettu niillä erikseen pelastuslaitoksen määrittämillä alueilla, joilla pelastuslaitos on kieltänyt ilotulitteiden käytön. Puuttuminen ilotulitteiden käyttöön rajoitetuilla alueilla on ollut jälkikäteen tapahtuvaa ja usein hätäkeskuksen antaman tehtävän perusteella. Poliisin mahdollisuudet valvoa eri kaupunginosia niissä mahdollisesti päätettävän ilotulitteiden ampumakiellon vuoksi on rajallinen.

Kunnallisista neuvoa-antavasta kansanäänestyksistä säädetään kuntalaissa (365/1995, §30 ja §31). Kansanäänestyksen toimeenpanosta päättää valtuusto. Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan osa-aluetta koskevana. Kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2013 - 2016 todetaan, että suoraa demokratiaa edistetään ottamalla käyttöön neuvoa-antavat kunnalliset kansanäänestykset. Kaupungin omat, lainsäädäntöä täydentävät periaatteet ja menettelytavat laaditaan tukemaan kansanäänestysten käyttöön ottoa.

Kaupunginhallitus viittaa asiasta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että pelastusviranomaisella on vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 92§:n mukaan mahdollista asettaa rajoituksia ilotulitteiden käyttöön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. Vuonna 2010 päätettyjä rajoitusalueita voidaan muuttaa pelastusviranomaisen päätöksellä, mikäli rajoitusten muuttamiseen on viranomaisten arvioiden perusteella tarvetta.

Mahdollisuutta kansanäänestysten toteuttamiseen ilotulitteiden käytön rajoittamiseksi asuinalueilla voidaan arvioida vasta, kun kaupungin omat periaatteet ja menettelytavat neuvoa-antavista kunnallisista kansanäänestyksistä on laadittu.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Asko-Seljavaara Sirpa valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 17

2

Allekirjoitettu, Asko-Seljavaara Sirpa valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 17

3

Helsingin poliisilaitoksen lausunto

4

Ympäristökeskuksen lausunto

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 870

HEL 2014-001950 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

 

Pelastuskomentaja 27.05.2014 § 12

HEL 2014-001950 T 00 00 03

Päätös

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta lausuntoa liittyen ilotulitteiden rajoittamista koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Pelastusviranomaisella on vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 92§:n mukaan mahdollista asettaa rajoituksia ilotulitteiden käyttöön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. Viranomaistoiminnassa valtakunnallisesti on kieltoja asetettu sellaisten paikkojen osalta joissa ihmisiä kokoontuu paljon tai omaisuus/historialliset arvot on huomattavan suuret. Näin on myös valtuustoaloitteessa erikseen mainitussa Seinäjoen kaupungissa, missä kieltoalue käsittää kaupungin keskusta-alueen.

Helsingin pelastuslaitos on valmistellut yhdessä kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa pysyvän kieltoaluekartan. Valmisteluvaiheessa asiaan liittyen kuultiin valtiollisia, kunnallisia sekä yksityisiä toimijoita.

Helsingissä on pelastuskomentajan päätöksellä vuonna 2010 rajoitettu omien ilotulitteiden käyttöä 31.12 klo 18.00 - 1.1 klo 06.00 seuraavilla alueilla:

-        Ydinkeskustan alue, joka sisältää seuraavat katualueet: Yliopistokatu - Mikonkatu - Rautatientori -   Asema- ja Elielinaukio - Postikuja - Mannerheiminaukio - Paasikivenaukio - Salomonkatu - Narinkkatori - Simonkatu - Mannerheimintie - Erottaja - Eteläesplanadi - Kauppatori - Mariankatu - Aleksanterinkatu - Senaatintori

-        Oulunkylän ostoskeskus

-        Ylä-Malmin tori

-        Pihlajamäen ostoskeskus

-        Ala-Malmin tori

-        Töölöntori

-        Vanha kirkkopuisto (nk. ruttopuisto)

-        Maatullinaukio

-        Kontulan ostoskeskus

-        Itäkeskuksen kauppakeskus ja Tallinnan aukio

-        Helsingin Kauppahallin tausta-alue pysäköintialueineen

-        Sinebrychoffin puistoalue

-        Kaisaniemen ja Kaivopuiston puistoalueet

-        Kannelmäen Sitratorin, Nuorisotalon ja Kannelmäen asema-alueet

-        Malminkartanon aukio ja Malminkartanon asema-alueet

-        Vaasan aukion alue

-        Hakaniemen tori ja Ympyrätalon alue

Muilla kuin edellä mainituilla Helsingin kaupungin alueilla on ilotulitteiden käyttö sallittu 31.12.2010 klo 18.00 – 1.1.2011 klo 02.00 välisenä aikana. Käyttö edellyttää seuraavia asioita:

-        Ilotulitteita ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaille eikä päihtyneille.

-        Suojalasien käyttö ilotulitteiden ampujalle on lain nojalla pakollista.

-        Ilotulitteiden käsittelyssä noudatetaan riittävää varovaisuutta vahinkojen ehkäisemiseksi.

-        Ilotulitteet ammutaan avoimella paikalla pois päin ihmisistä ja asutuksista.

-        Käyttäjä on velvollinen siistimään jälkensä kaupungin omistamalla maalla.

-        Ilotulitteiden käyttäjä on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot ja erityisesti on otettava huomioon, että punaisten hätärakettien sekä ampuma-aseiden käyttö ilotulitukseen on ehdottomasti kielletty.

Päätös on voimassa toistaiseksi eikä siihen ole hyväksymisen jälkeen tullut muutoksia.

Ilotulitteista aiheutuneet vahingot ovat pääsääntöisesti olleet pieniä roska-astiapaloja, joita ovat mahdollisesti sytyttäneet alaikäiset nuoret ja tapauksiin pääosin liittyy ilotuliteiden ilkivaltainen tai ohjeiden vastainen käyttö. Sekä pelastusviranomaiset valtakunnallisesti että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ovat huomanneet asian ja panostaneet turvallisuusviestintään. Esimerkiksi silmävammoista on päästy eroon turvallisuusviestinnällä ja valistuksella. Pelastuslaitos valvoo omalta osaltaan ilotulitteiden varastointia ja myyntiä, jonka yhteydessä painotetaan 18 vuoden ikärajaa niin myynnin kuin luovuttamisen sekä käytön osalta.

 

 

 

Lisätiedot

Andreas Schneider, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 30321

andreas.schneider(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566