Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/12

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 297

Kj / Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om bevarande av stadens egen verksamhet med invånarhus

HEL 2014-002637 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Janne Typpi, chef för invånarsamarbete, telefon: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Veronika Honkasalonaloite

2

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite (allekirjoitettu)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Veronika Honkasalo och nio andra ledamöter föreslår i sin motion 26.2.2014 att invånarhusverksamheten ska bevaras som stadens egen verksamhet. Dessutom föreslår man i motionen att invånarhusverksamheten ska utvidgas till de stadsdelar i vilka staden för tillfället inte har verksamhet med invånarhus.

Stadsdirektören beslutade vid behandlingen av frågan i direktörskollegiet 19.3.2014 tillsätta en arbetsgrupp för kriterierna för understödet för invånardelaktighet som ska slutföra sitt arbete senast 29.8.2014. Arbetsgruppen har till uppgift att upprätta enhetliga och transparenta kriterier för understödet till invånarföreningar, stadsdelsföreningar och aktörer som upprätthåller invånarhusen. Dessutom ska arbetsgruppen med beaktande av anvisningarna för beviljande av stadens understöd komma med förfaringssätt och sätta upp kriterier på basis av vilka de invånarhus som i nuläget förvaltas av staden kan överlåtas till organisationer och sammanslutningar och på vilka sätt andra aktörer som upprätthåller invånarhus kan stödjas. Invånarföreningar och stadsdelsföreningar blir hörda under beredningen och de bes att ge utlåtande om kriterierna för understödet efter att förslaget har blivit färdigt.

Cirka fyrtio invånarhus eller invånarlokaler är verksamma i Helsingfors. En noggrannare beskrivning av dessa ges bl.a. i Helsingfors stadsdelsföreningar Helka rf:s utredning från 2012–2013. Invånarhusen har varierande förvaltnings- och verksamhetsmodeller. Vissa invånarhus och verksamhetslokaler upprätthålls av Helsingfors stad och andra av en invånarförening eller en annan organisation. Dessutom finns det olika modeller som bygger på partnerskap mellan invånaraktörer och stadens förvaltningar. Invånarlokaler har också grundats från mycket olika utgångspunkter i olika tidsperioder. Delvis därför täcker de inte alla stadsdelar i Helsingfors. Det är svårt att specificera eller ange en enda fungerande modell eftersom invånarhusverksamheten varierar mycket i olika delar av Helsingfors. Arbetsgruppen för kriterierna för understödet för invånardelaktighet har expertis om utveckling av de olika förvaltningsmodellerna för invånarhusen och om upprätthållandet av husen. Dessutom har arbetsgruppen särskilt velat höra bl.a. Helka rf, Kalliolan setlementti och Kannelmäki-liike för att ta reda på fördelarna och utmaningarna hos de olika modellerna.

Arbetsgruppen har utöver den i tillsättningsbeslutet angivna förpliktelsen att mångsidigt höra invånare, invånarföreningar och andra organisationer främjat öppenheten i beredningen. Under våren och sommaren 2014 har man ordnat ett öppet informations- och diskussionsmöte, en för viss målgrupp riktad verkstad och en öppen verkstad. Dessutom har de förslag som är under beredning lagts ut för kommentarer på tjänsten Dinasikt.fi. Kommentarerna beaktas när arbetsgruppen förelägger stadsstyrelsen sina förslag enligt sitt uppdrag.

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade 21.1.2014 att social- och hälsovårdsverket för sin del ska se till att man under beredningen av ärendet också hör de anställda vid invånarhusen och deras användare och utreder alternativet med att bevara invånarhusen som stadens egen verksamhet och förelägger den myndighet som beslutar om frågan de motiveringar som talar för bevarandet av invånarhusen som egen verksamhet. Social- och hälsovårdsverket har inlett arbetet med att höra parterna och utreda alternativen. Arbetet är ännu inte fullbordat.

Social- och hälsovårdsverkets invånarhusverksamhet fortsätter år 2014 på samma sätt som de tidigare åren och eventuella ändringar i sättet att ordna verksamheten kan genomföras tidigast under år 2015. Överföringen av invånarhusen till föreningar och organisationer kan bedömas först efter att stadsstyrelsen har behandlat slutrapporten och beslutsförslaget från arbetsgruppen för kriterierna för understödet för invånardelaktighet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Janne Typpi, chef för invånarsamarbete, telefon: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Veronika Honkasalonaloite

2

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.09.2014 § 917

HEL 2014-002637 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

08.09.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Janne Typpi, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566