Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/16

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 301

Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om reparation av körbanemarkeringar

HEL 2014-003362 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur körbanemarkeringarna på livligt trafikerade vägar och gator kan förbättras inom ramen för de tillgängliga resurserna. Exempelvis på den livliga Sturegatan är skyddsvägs- och körfältsmarkeringarna så gott som helt utslitna. (Tuomo Valokainen)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Tuomo Valokainen understödd av ledamoten Maija Anttila under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur körbanemarkeringarna på livligt trafikerade vägar och gator kan förbättras inom ramen för de tillgängliga resurserna. Exempelvis på den livliga Sturegatan är skyddsvägs- och körfältsmarkeringarna så gott som helt utslitna.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

3 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur körbanemarkeringarna på livligt trafikerade vägar och gator kan förbättras inom ramen för de tillgängliga resurserna. Exempelvis på den livliga Sturegatan är skyddsvägs- och körfältsmarkeringarna så gott som helt utslitna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 29
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Petra Malin, Elina Moisio, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen

Frånvarande: 4
Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomo Valokainen och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska börja reparera körbanemarkeringarna.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och konstaterar att byggnadskontoret årligen reparerar körbanemarkeringar i alla stadsdelar. De markeringar som är viktigast med tanke på trafiksäkerheten förnyas först. De årliga reparationerna inleds på livligt trafikerade gator. Arbetena utförs också med beaktande av beläggningsarbeten, som i sommar utförs bl.a. på Helsingegatan, Mannerheimvägen och Backasgatan. Där beläggningsarbeten utförs görs körbanemarkeringarna efter dessa.

De knappa underhållsanslagen begränsar möjligheterna att reparera körbanemarkeringar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 876

HEL 2014-003362 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 20.05.2014 § 201

HEL 2014-003362 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto korjaa ajoratamerkintöjä vuosittain kaikissa kaupunginosissa. Merkintäurakat on kilpailutettu ja ne käynnistyvät toukokuussa. Korjaustöitä tehdään koko kesäkausi. Korjaustöitä ei voi kuitenkaan suorittaa asfaltin ollessa märkä tai pakkassäällä myöhään syksyllä, koska työn lopputulos ei ole laadultaan ja kestävyydeltään riittävän hyvä.

Menneen talven jälkeen ajoratamerkinnät ovat vähäisestä lumesta johtuen normaalia kuluneempia. Suojaavaa lumipolannetta on kuitenkin ollut erittäin vähän, jonka vuoksi merkinnät ovat olleet normaalia suuremman kulutusrasituksen kohteena.

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimmät ajoratamerkinnät uusitaan ensin. Vuosittaiset korjaustyöt aloitetaan vilkkaasti liikennöidyiltä kaduilta ja katukohteista joissa on paljon kevyttä liikennettä. Merkintöjen kunnostustöiden kannalta tärkeitä kohteita ovat myös koulujen ja vanhainkotien lähiympäristöt. Töiden toteuttamisessa huomioidaan lisäksi kesän uudelleenpäällystystyöt, joita suoritetaan tänä kesänä muun muassa Helsinginkadulla, Mannerheimintiellä ja Mäkelänkadulla.

Uudelleenpäällystyskohteissa ajoratamerkinnät tehdään päällystystöiden jälkeen. Ajoratojen tasaisuus ja päällysteiden hyvä kunto parantavat merkintöjen massan levitystä ja valmiiden merkintöjen säilyvyyttä. Vuosittain pienentynyt  uudelleenpäällystyksen määräraha heikentää merkintöjen laatua. Ajoratamerkintöjen osalta pienentyneet katujen kunnossapitorahat johtavat ensimmäisenä pienempien katujen merkintöjen huonontumiseen, koska kunnossapitotöitä joudutaan keskittämään vilkkaasti liikennöidyille kaduille.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Tomi Laine, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566