Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/21

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 306

Stj / Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om utläggning av behandlingstiderna för ansökningar om utkomststöd på stadens webbsidor

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Petra Malin väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Petra Malinin aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Petra Malinin aloite

3

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston päätös 16.6.2014

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petra Malin och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska börja publicera behandlingstiderna för utkomststöd på sina webbsidor.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsfullmäktige 25.9.2013, § 332, beslutade återremittera ärendet för ny beredning i enlighet med motionsinnehållet så att upphandlingen genomförs till skäliga kostnader och det elektroniska systemet utvecklas med tanke på besparingar i personalens arbetstid.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 15.4.2014 och konstaterar att social- och hälsovårdsverket genomförde ett pilotförsök med elektronisk kommunikation inom kunddatasystemet för utkomststöd under slutet av år 2013. Tjänsten är i bruk i hela Helsingforsområdet under år 2014. Kunder som under slutet av 2014 gjort en elektronisk ansökan om utkomststöd underrättas elektroniskt om hur behandlingen av ansökan fortskrider. Den samtidigt utförda uppdateringen av kunddatasystemet gör det möjligt att bättre följa och rapportera handläggningstiderna för skriftliga ansökningar i fråga om förmånshandläggningen på enhetsnivå.

Stadsstyrelsen konstaterar att beräkningen och utbetalningen av grundläggande utkomststöd överförs till FPA från och med början av år 2017. I det här skedet är det inte befogat att i kunddatasystemet göra sådana separata ändringar för rapportering av handläggningsdatum på webbsidorna som medför tilläggskostnader.

Stadsstyrelsens IT-sektion har 16.6.2014 antecknat lägesrapporten om elektronisk kommunikation inom utkomststödet enligt det bifogade beslutet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Petra Malinin aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Petra Malinin aloite

3

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston päätös 16.6.2014

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 881

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

16.09.2013 Ehdotuksen mukaan

09.09.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.04.2014 § 165

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Tieto oman toimeentulotukihakemuksen käsittelyn tilanteesta on tärkeä tieto asiakkaalle. Sosiaali- ja terveysvirastossa pilotoitiin vuoden 2013 lopulla toimeentulotuen asiakastietojärjestelmän sähköistä asiointia ja palvelu otetaan käyttöön vaiheittain koko Helsingin alueella vuoden 2014 aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2014 lopussa toimeentulotukea sähköisesti hakeneet asiakkaat saavat tiedon oman toimeentulotukihakemuksensa käsittelyn etenemisestä sähköisesti. Samanaikaisesti tehtävä asiakastietojärjestelmäversion päivitys antaa myös mahdollisuuden seurata ja raportoida etuuskäsittelyn kirjallisten hakemusten käsittelyaikoja nykyistä helpommin myös toimipistetasolla.

Toimeentulotuen asiakastietojärjestelmän kehittämishankkeissa on huomioitava myös kansalliset perustoimeentulotuen maksatusta koskevat linjaukset.  Hallituksen 25.3.2014 tekemässä päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toteuttamiseksi osana julkisen talouden suunnitelmaa todetaan seuraavaa:
”Kuntien ja Kelan toimeentulotukiyhteistyön tehostamiseksi sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirretään vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi. Toimeentulotuki säilyy hakemusten perusteella myönnettävänä, ei tulojen perusteella automaattisesti suoritettavana etuutena, ja tuki normitetaan yhtenäisesti siten, että kuntakohtaiset erot vähenevät ja kansalaisten yhdenvertaisuus paranee. Harkintaa edellyttävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyvät kunnissa sosiaalityöntekijöiden tehtävänä. Kelan etuuskäsittelyssä varmistetaan asiakkaiden ohjaus sosiaalityöhön yhteisesti sovituin perustein.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että tässä vaiheessa ei ole perusteltua tehdä asiakastietojärjestelmään lisäkustannuksia aiheuttavia erillisiä muutoksia kaupungin verkkosivuilla tapahtuvaa toimeentulotuen käsittelypäivien raportointia varten. Nykyisen asiakastietojärjestelmän toimeentulotuen sähköisen asioinnin käyttöönotto vuoden 2014 aikana mahdollistaa kunkin asiakkaan oman hakemuksen käsittelyvaiheen sähköisen seurannan."

Käsittely

15.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Miikka Merikanto: Viimeisen kappaleen jälkeen lisätään seuraava kappale:

Jotta toimeentulotuen hakijoiden ja yhteistyökumppaneiden olisi mahdollista saada tietoa hakemusjonon tilanteesta ja käsittelyajoista, lautakunta esittää, että toimeentulotuen käsittelypäivistä tällä hetkellä manuaalisesti kerättävä jonokohtainen tieto julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kannattajat: Joonas Leppänen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen jälkeen:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Viimeisen kappaleen jälkeen lisätään seuraava kappale:  Jotta toimeentulotuen hakijoiden ja yhteistyökumppaneiden olisi mahdollista saada tietoa hakemusjonon tilanteesta ja käsittelyajoista, lautakunta esittää, että toimeentulotuen käsittelypäivistä tällä hetkellä manuaalisesti kerättävä jonokohtainen tieto julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Joonas Leppänen, Miikka Merikanto, Tuula Salo

Tyhjä: 3
Gunvor Brettschneider, Jouko Malinen, Laura Nordström

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asian esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

11.03.2014 Palautettiin

18.02.2014 Pöydälle

04.06.2013 Ehdotuksen mukaan

14.05.2013 Pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Kalle Pesonen, tietohuolto- ja tilastopäällikkö, puhelin: 310 43007

kalle.pesonen(a)hel.fi

Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 25.09.2013 § 332

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Sirpa Puhakka under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning  i enlighet med motionsinnehållet så att upphandlingen genomförs till skäliga kostnader och det elektroniska systemet utvecklas med tanke på besparingar i personalens arbetstid.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Petra Malins förslag om återremiss godkänts.

4 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Motionen föreslås bli återremitterad för ny behandling i enlighet med motionsinnehållet så att upphandlingen genomförs till skäliga kostnader och det elektroniska systemet utvecklas med tanke på besparingar i personalens arbetstid.

Ja-röster: 27
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 51
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia, Ville Ylikahri

Blanka: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Kauko Koskinen, Jarmo Nieminen, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 2
Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade beslutat återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566