Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 291

Liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttö

HEL 2014-010297 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan diplomi-insinööri Ville Lehmuskosken 1.10.2014 lukien 9270,90 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista

2

Lehti-ilmoitus, HKL toimitusjohtaja

3

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 25.8.2014

4

Valitun hakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajan virka on tullut avoimeksi 1.7.2014 alkaen viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen takia.

Kaupunginhallitus on 12.5.2014 § 561 kehottanut liikennelaitos - liikelaitosta julistamaan toimitusjohtajan viran haettavaksi Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin kolmen viikon hakuajalla ja siten, että virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 24 mukaisesti. Vaativuusluokassa 24 maksettava kokonaispalkka on 7390,35–10675,62 euroa kuukaudessa.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtosäännön 9 §:n mukaan liikelaitoksen toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Ilmoituksessa todettiin lisäksi, että HKL hakee määrätietoista johtajaa, jolla on hyvät yhteistyötaidot, kyky ohjata laajoja investointihankkeita ja kehittää palvelutuotannon laatua ja sen taloudellista tehokkuutta, ja että tehtävässä toimitaan yhteistyössä eri liikenteen toimijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Virkaa täytettäessä tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Toimitusjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin sähköisillä ilmoitussivuilla ajalla 16.5.–9.6.2014.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee toimitusjohtajan johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimitusjohtajan virkaan saapui määräaikaan mennessä yhteensä 18 hakemusta. Hakijoista kolme ei täyttänyt viran pätevyysvaatimuksia. Yhdistelmän tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Yhteenveto on liitteenä 1 ja lehti-ilmoitus liitteenä 2. Hakemukset kokonaisuudessaan ja muut hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Apulaiskaupunginjohtajan johdolla haastateltiin henkilökohtaisesti seitsemän hakijaa. Heistä kaikilla oli kokemusta erilaisista johtamistehtävistä. Useimpien työkokemus painottui logistiikka-alan ja muun liiketoiminnan johtamiseen, yhdellä puolustusvoimien erilaisiin johtotehtäviin, ja kolmella on kokemusta kuntasektorin johtamistehtävissä.

**********

Haastateltujen joukosta kolmesta hankittiin psykologinen henkilöarviointi. Haastattelujen ja psykologisen henkilöarvioinnin perusteella liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta haastatteli 21.8.2014 seuraavat hakijat:

**********

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää lausuntonaan, että Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajaksi valitaan hakija 1. Johtokunnan pöytäkirjanote, josta näkyvät myös perustelut, on liitteenä 3.

**********

Hakija 1 on diplomi-insinööri (1998). Hän on toiminut liikennesuunnittelupäällikkönä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa vuodesta 2012 alkaen. Sitä ennen hän toimi osaston johtajana Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä vuosina 2010 – 2012 ja suunnittelujohtajana Helsingin kaupungin liikennelaitoksessa vuosina 2006 – 2009. Hän on toiminut WSP Finland Oy:ssä osastopäällikkönä vuosina 1996 – 2006.

Hänellä on monipuolinen kokemus joukkoliikenteen eri tehtävistä niin kaupungin ja kuntayhtymän kuin konsulttiyrityksenkin piirissä erilaisissa johtotehtävissä.

**********

Hakija 2 on diplomi-insinööri (1986). Hän on toiminut Raitioliikenne yksikön johtajana Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksessa vuodesta 2007 alkaen. Sitä ennen hän toimi Alstom Transportin asiakkuusjohtajana vuosina 2004 – 2007 ja Fibrocom Oy:n projektipäällikkönä vuosina 2001 – 2004. Hän on toiminut Alstom Ferroviarian teknisessä tuessa vuosina 1998 – 2001 ja projektipäällikkönä Oy Transtech Ltdssä vuosina 1994 – 1998.

Hänellä on hyvää kokemusta junaliikenteen kalustopuolen kunnossapito- ja myyntitehtävien johtamisesta yksityisellä sektorilla. Hän on viimeksi toiminut HKL-Raitioliikenteen johtajana.

Hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella hakija 1 on virkaan parhaiten soveltuva. Hänellä on laajaa asia- ja henkilöjohtamisosaamista sekä pitkäaikainen kokemus yhteistyöstä eri liikenteen toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hänellä on kokemustaustansa, tähänastisen toimintansa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa toimitusjohtajan virkaa.

Virkaan valittavalle esitetään maksettavaksi 9270,90 euron mukaista kokonaispalkkaa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista

2

Lehti-ilmoitus, HKL toimitusjohtaja

3

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 25.8.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.09.2014 § 914

HEL 2014-010297 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan diplomi-insinööri Ville Lehmuskosken 1.10.2014 lukien 9270,90 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 25.08.2014 § 136

HEL 2014-010297 T 01 01 01 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajaksi valitaan dipl.ins. Ville Lehmuskoski.

Käsittely

25.08.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sakari Oka: HKL:n toimitusjohtajan virkaan tulisi valita Pekka Sirviö. Hänellä on hyvä kokemus ohjata laajoja investointihankkeita ja ohjata palvelutuotannon laatua.

Kannattajat: Marjaana Syrjälä

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: HKL:n toimitusjohtajan virkaan tulisi valita Pekka Sirviö. Hänellä on hyvä kokemus ohjata laajoja investointihankkeita ja ohjata palvelutuotannon laatua.

Jaa-äänet: 6
Kari Kälviä, Otso Kivekäs, Ari Lehtinen, Riina Simonen, Lilja Tamminen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Sakari Oka, Marjaana Syrjälä

Tyhjä: 1
Kimmo Kokkila

Poissa: 0
 

Esittelijä

va. toimitusjohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Yrjö Judström, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566