Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/17

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 302

Ryj / Den av ledamoten Tomi Sevander väckta motionen om bättre nyttjandegrad för stadens fordon

HEL 2014-004981 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tomi Sevander väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite

2

Liikuntalautakunnan pöytäkirjanote10.6.2014

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tomi Sevander och 26 andra ledamöter föreslår i sin motion att nyttjandegraden för stadens fordon ska förbättras och upphandlingen och administreringen av fordon centraliseras till ett enda ställe.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som inhämtats och konstaterar att en del av förvaltningarna och affärsverken köper och administrerar fordon själv. En del av förvaltningarna och affärsverken använder den av byggtjänsten (Stara) tillhandahållna fordonsmaterielen och fordonsservicen.

Genom att centralisera upphandlingen och administreringen av stadens hela fordonsmateriel är det möjligt att förbättra nyttjandegraden och kostnadseffektiviteten för fordonen. Stadskansliet har för avsikt att i samråd med byggtjänsten och de andra förvaltningar som är centrala med tanke på fordonsmaterielen vidta åtgärder i syfte att centralisera upphandlingen och administreringen av stadens fordon till ett enda ställe.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite

2

Liikuntalautakunnan pöytäkirjanote10.6.2014

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 877

HEL 2014-004981 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tomi Sevanderin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.06.2014 § 272

HEL 2014-004981 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Tomi Sevanderin ym. ajoneuvojen käyttöasteen parantamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirasto omistaa 90 ajoneuvoa, joista henkilöautoja on 47, inva-varusteisia autoja 17, traktoreita 8 ja muita ajoneuvoja 18. Lisäksi virasto vuokraa Helsingin kaupungin rakennuspalvelun (STARA) logistiikkaosastolta kotihoidon käyttöön 167 autoa.

Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on vuoden 2014 aikana keskittää omistamiensa ajoneuvojen hallinta Helsingin kaupungin rakennuspalvelun (STARA) logistiikkaosastolle, joka tulee vastaamaan viraston ajoneuvojen koordinoinnista, hankinnasta, ylläpidon järjestämisestä niiden koko elinkaaren ajan sekä ajoneuvojen resursoinnista ja niiden keskitetystä poistomyynnistä, kun viraston omistamista ajoneuvoista päätetään luopua. Keskittämisellä parannetaan viraston ajoneuvojen kustannustehokkuutta ja vapautetaan työaikaa viraston ydintoimintaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää Helsingin kaupungin omistamien ajoneuvojen käyttöasteen parantamista tärkeänä ja toteaa, että virastossa on ryhdytty jo aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin hankinnan ja hallinnoinnin keskittämiseksi yhdelle taholle.”

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 17.06.2014 § 260

HEL 2014-004981 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara) järjestää ajoneuvokalustoa ja ajoneuvoihin liittyviä palveluja kaupungin eri virastojen ja liikelaitosten käyttöön. 

Rakennusvirasto hankkii ajoneuvokalustonsa ja ajoneuvoihin liittyvät palvelut Staralta. 

Rakennusviraston eri osastojen työyksiköissä on käytössä 41 valtuustoaloitteessa tarkoitettua ajoneuvoa. Ajoneuvot ovat Staralta vuokrattuja ja ne on otettu käyttöön vuosina 2008 – 2013.

Pysäköinninvalvonnan käytössä olevilla 14 autolla, jotka on otettu käyttöön vuosina 2008 - 2011, ajetaan jokaisella 5 – 7 päivänä viikossa klo 6 – 22 välisenä aikana. Autoilla on ajettu noin 50 000 – 100 000 kilometriä. Palveluosaston alueiden käytön valvontayksikössä on 15 autoa, joita käytetään työpäivän työajasta 60 – 70 % valvonnan tehtävien suorittamiseen. Muiden viraston käytössä olevien autojen:  HKR-Rakennuttaja (5 kpl), hallinto-osaston yhteiskäyttöautot (6 kpl), arkkitehtiosasto (1 kpl) käyttöasteet ovat noin 40 - 50 % työpäivästä.

Autojen keskimääräinen käyttöikä on ajosuoritteesta riippuen  6 - 10 vuotta.

Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä Helsingin kaupungin omistamien ajoneuvojen käyttöasteen parantamista. Lautakunta puoltaa aloitteessa esitettyä ajoneuvojen hankinnan ja hallinnan keskittämistä yhdelle taholle autokannan tarpeellisuuden koordinoimiseksi ja kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttömahdollisuuksien lisäämiseksi kaupungin eri virastoissa ja liikelaitoksissa.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 12.06.2014 § 121

HEL 2014-004981 T 00 00 03

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Kaupunki investoi vuosittain lähes 2 miljoonaa euroa uuden kevyen ajoneuvokaluston hankintaan. Nykyisin ajoneuvojen hankintaa ja hallinnointia ei ole riittävästi keskitetty, jotta kaupungin omistamaa ajoneuvokantaa voitaisiin hallinnoida ja käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

Teknisen palvelun lautakunta pitää tärkeänä Helsingin kaupungin omistamien ajoneuvojen käyttöasteen parantamista. Tehokkaimpana keinona kohottaa kaupungin ajoneuvokannan käyttöastetta lautakunta näkee ajoneuvojen hankinnan ja hallinnan keskittämisen yhdelle vastuutaholle, joka vastaa Helsingin ajoneuvokaluston koordinoinnista, ajoneuvojen hankinnasta, ajoneuvokaluston ja sen käytön kehittämisestä, ajoneuvokannan ylläpidon järjestämisestä koko elinkaaren ajaksi, ajoneuvojen resursoinnista sekä ajoneuvojen keskitetystä poistomyynnistä kun kaupungin omistamasta ajoneuvosta päätetään luopua. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä autokannan tarpeellisuuden koordinointia ja kaupungin ajoneuvokannan yhteiskäyttömahdollisuuksien lisäämistä Helsingin kaupungin eri virastoissa ja liikelaitoksissa sekä eri hallintokuntien välillä.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 10.06.2014 § 116

HEL 2014-004981 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Tomi Sevanderin ym. valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään, että kaupungin tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta ajoneuvojen käyttöastetta saataisiin parannettua.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Kirsti Laine, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566