Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/10

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 295

Kj / Valtuutettu Erkki Perälän aloite innovaatiorahaston sääntöjen tarkistamisesta

HEL 2013-014520 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Erkki Perälän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Eva Nyberg, suunnittelija, puhelin: 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Perälä Erkki valtuustoaloite Kvsto 13.11.2013 asia 15

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Erkki Perälä ja 39 muuta valtuutettua esittivät aloitteessaan, että Helsinki selvittäisi mahdollisuutta tarkentaa innovaatiorahaston sääntöjä niin, että kansalaisyhteiskuntalähtöiset, esimerkiksi demokratiaa ja kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa edistävät sosiaaliset innovaatiohankkeet voivat hakea rahoitusta ilman suoraa elinkeinoperustan luomisen vaatimusta. Samalla esitettiin selvitettäväksi mahdollisuus suosituskirjeen käyttöön hakemisen ehtona.

Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 28.4.2014 ja palautti asian uudelleenvalmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus toteaa seuraavaa:

Strategiaohjelman mukaan innovaatioilla on keskeinen rooli tuottavuuden ja kilpailukyvyn säilyttämisessä ja sen edistämisessä. Yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Helsinki vahvistaa tulevaisuuden elinkeinoperustaa kehittämällä innovaatio- ja liiketoimintakeskuksia joissa syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Helsingin tulevaisuuden elinkeinoperusta, vetovoima ja kilpailukyky perustuvat vahvaan osaamispääomaan sekä strategiaohjelman luovuutta ja yrittäjyyttä arvostavaan innovaatioympäristöön. Sosiaalisten innovaatioiden voidaan katsoa tukevan luovuutta ja vahvistavan osaamispääomaa, ollen osa luovuutta tukevaa innovaatioympäristöä.

Esittelijä toteaa, että aloitteessa esitetty ehdotus innovaatiorahaston sääntöjen muuttamisesta voitaisiin toteuttaa siten, että sääntöjen 3 §:ään lisätään sana osaamisperusta elinkeinoperustan lisäksi. Näin ollen innovaatio käsitteenä täydentyy ja käsittää myös innovaatioita sosiaalisesta näkökulmasta. Uudet säännöt mahdollistavat sosiaalisten innovaatioiden huomioimisen rahoitushaussa ja hankkeiden arvioinnissa. Hankkeita arvioidaan rahaston sääntöjen ja hankkeiden vaikuttavuuden pohjalta, ja niitä priorisoidaan sen pohjalta, miten ne edistävät kaupungin taloudellista pohjaa ja tuovat kaupungille elinvoimaa. Päätökset hankkeiden rahoittamisesta tekee kaupunginhallitus.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Eva Nyberg, suunnittelija, puhelin: 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Perälä Erkki valtuustoaloite Kvsto 13.11.2013 asia 15

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.09.2014 § 916

HEL 2013-014520 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Erkki Perälän aloitteen loppuun käsitellyksi.

08.09.2014 Pöydälle

28.04.2014 Palautettiin

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eva Nyberg, suunnittelija, puhelin: 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566