Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/27

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 312

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta

HEL 2014-011629, 2014-011630, 2014-011631, 2014-011632, 2014-011637

Päätös

Ryhmäaloitteet

-        Valtuutettu Emma Karin ym. (Vihr.) ryhmäaloite Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta irrottautumisesta

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu René Hurstin ym. talousarvioaloite sosiaaliasiamiesten määrän lisäämisestä
 

-        Valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. aloite laajamittaisiin ja pitkäkestoisiin sähkökatkoihin varautumisesta
 

-        Valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloite Vantaan Energian omistajaohjauksesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite polkupyörätelineiden hankkimisesta Lauttasaaren Myllykallion peruskoululle

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566