Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 290

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan sijaisen ottaminen

HEL 2014-008603 T 01 01 03 04

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita Pia Sutisen apulaiskaupunginjohtajan viransijaiseksi Laura Rädyn virkavapauden ajaksi tai enintään 31.5.2015 saakka.

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että viransijaisen palkkaedut ovat samat kuin viran vakinaisen haltijan eli 12.263,08 euroa kuukaudelta.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys kuului seuraavasti:

Asiassa sallitaan ensin keskustelu.

Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnasta päättää ilman varsinaista vaalitoimitusta.

Vaali on kuntalain 60 §:n 4 momentin nojalla vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Veronika Honkasalo oli valtuutettu Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että apulaiskaupunginjohtajan viransijaisuus julistetaan avoimeen hakuun. Apulaiskaupunginjohtajan viransijaisen pätevyysvaatimuksena on johtosäännön 17 §:n mukaisesti korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintolakiin. Lisäksi valittavalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan tuntemusta sekä johtamiskokemusta.

Lisäksi valtuutettu Yrjö Hakanen oli ehdottanut viransijaiseksi lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Antti Holopaista ja valtuutettu Laura Rissanen Pia Sutista.

Puheenjohtaja totesi, että suostumuksensa ovat ilmoittaneet Antti Holopainen, Pia Sutinen, Pertti Hämäläinen ja Pekka M. Sinisalo.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Veronika Honkasalon vastaehdotus hyväksytty.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa:
Apulaiskaupunginjohtajan viransijaisuus julistetaan avoimeen hakuun. Apulaiskaupunginjohtajan viransijaisen pätevyysvaatimuksena on johtosäännön 17 §:n mukaisesti korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintolakiin. Lisäksi valittavalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan tuntemusta sekä johtamiskokemusta.

Jaa-äänet: 63
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 16
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pekka Saarnio

Tyhjä: 4
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jape Lovén, Tuomo Valokainen

Poissa: 2
Sami Muttilainen, Tom Packalén

Kaupunginvaltuusto päätti siten hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan vaali suljetuin lipuin. Vaalitoimituksessa avustajina toimivat Veronika Honkasalo ja Björn Månsson.

Toimitetussa vaalissa Pia Sutinen sai 56 ääntä, Antti Holopainen 9 ääntä ja Pekka M. Sinisalo 1 äänen, minkä lisäksi jätettiin 17 tyhjää äänestyslippua sekä 1 äänestyslippua hylättiin.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa Pia Sutisen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan viransijaiseksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Virkaan valittu

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita _____________________________ apulaiskaupunginjohtajan viransijaiseksi Laura Rädyn virkavapauden ajaksi tai enintään 31.5.2015 saakka.

Kaupunginvaltuusto päättää lisäksi, että viransijaisen palkkaedut ovat samat kuin viran vakinaisen haltijan eli 12.263,08 euroa kuukaudelta.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty on nimitetty 24.6.2014 valtioneuvoston jäseneksi. Hän on hakenut virkavapaata ajalle 24.6.2014-31.5.2015. Kaupunginjohtaja on päätöksellään 27.6.2014, 118 § myöntänyt virkavapaan ajalle 24.6.-23.8.2014 ja kaupunginvaltuusto päätöksellään 27.8.2014, 267 § ajalle 24.8.2014-31.5.2015.

Kaupunginvaltuusto päätti 27.8.2014, 267 § valita viransijaisen. Sijaiseksi valittu on kuitenkin ilmoittanut, ettei ota viransijaisuutta vastaan. Kaupunginhallitus päätti 8.9.2014, 895 § todeta, että kaupunginvaltuuston valintaa koskeva päätös näin ollen raukeaa.

Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 16 §:n mukaan kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan ollessa estyneenä taikka viran ollessa avoinna hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä virantoimituksessa olevat johtajat kaupunginhallituksen määräämällä tavalla, ellei kaupunginvaltuusto viran ollessa avoinna tai poissaolon kestäessä kahta kuukautta pitemmän ajan määrää siihen sijaista virkaa hoitamaan.

Johtosäännön 17 §:n mukaan kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4.3 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi ottaminen määräajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Virkaan valittu

 

Tiedoksi; muutoksenhaku: kunnallisvalitus, kaupunginvaltuusto

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.09.2014 § 915

HEL 2014-008603 T 01 01 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita _____________________________ apulaiskaupunginjohtajan viransijaiseksi Laura Rädyn virkavapauden ajaksi tai enintään 31.5.2015 saakka.

Kaupunginvaltuusto päättää lisäksi, että viransijaisen palkkaedut ovat samat kuin viran vakinaisen haltijan eli 12.263,08 euroa kuukaudelta.

Käsittely

15.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Korvataan toinen kappale:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Apulaiskaupunginjohtajan viransijaisuus julistetaan avoimeen hakuun.

Apulaiskaupunginjohtajan viransijaisen pätevyysvaatimuksena on johtosäännön 17 §:n mukaisesti korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintolakiin. Lisäksi valittavalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan tuntemusta sekä johtamiskokemusta.

 

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin säästötavoitteiden edistämiseksi apulaiskaupunginjohtajan viransijaisuus jätetään täyttämättä ja tehtävät hoidetaan 31.5.2015 saakka sijaisjärjestelyin.

 

Jäsen Puhakan ja Raatikaisen vastaehdotuksia ei kannatettu, joten ne raukesivat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566