Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/11

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 296

Kj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om begränsning av användningen av fyrverkeripjäser

HEL 2014-001950 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Asko-Seljavaara Sirpa valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 17

2

Allekirjoitettu, Asko-Seljavaara Sirpa valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 17

3

Helsingin poliisilaitoksen lausunto

4

Ympäristökeskuksen lausunto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara och 10 andra ledamöter föreslår i sin motion att det i de olika stadsdelarna ska ordnas en folkomröstning om huruvida privatpersoner får skjuta raketer i sitt eget bostadsområde eller inte.

Räddningskommendören i Helsingfors beslutade år 2010 förbjuda användning av egna fyrverkeripjäser 31.12 kl. 18.00–1.1 kl. 06.00 i vissa bestämda områden i innerstaden och ytterstaden. I andra områden får fyrverkeripjäser användas 31.12 kl. 18.00–1.1 kl. 02.00.

Det framgår av utlåtandet från räddningsverket att de skador som fyrverkeripjäser vållat i regel har varit små bränder i sopkärl som eventuellt startats av minderåriga unga och att det huvudsakligen varit fråga om vandalism och användning av fyrverkeripjäser i strid med anvisningarna. Räddningsverket övervakar lagring och försäljning av fyrverkeripjäser och understryker i sammanhanget att åldersgränsen går vid 18 år både när det gäller försäljning och överlåtelse och när det gäller användning.

Miljöcentralen anser att de största problemen och riskerna när privatpersoner använder fyrverkeripjäser har att göra med säkerhet och inte så mycket med buller. Fyrverkeripjäser skrämmer visserligen sällskapsdjur. Varje år är flera sällskapsdjur bortsprungna efter årsskiftet sedan de försökt komma undan raketer. Den ångest som fyrververkeripjäser skapar hos sällskapsdjur varar ofta i flera dygn. Veterinärer skriver därför ut ett stort antal recept på lugnande medel före årsskiftet. Såvitt miljöcentralen vet har privatpersoners fyrverkeripjäser ingen praktisk betydelse vad vilda djur beträffar.

Polisinrättningen i Helsingfors påpekar i ett utlåtande att dess övervakning av användningen av fyrverkeripjäser, vilken baserar sig på räddningsverkets beslut, har koncentrerats till stadskärnan under nyårsfirandet. Dessutom har polisen i samband med den normala patrulleringen övervakat de områden där räddningsverket uttryckligen förbjudit användning av fyrverkeripjäser. När fyrverkeripjäser använts i förbudsområden har polisingripandet skett efteråt, ofta med anledning av ett uppdrag från nödcentralen. Polisens möjligheter att övervaka olika stadsdelar i det fall att där fattas beslut om förbud mot användning av fyrverkeripjäser är begränsade.

Bestämmelser om rådgivande kommunala folkomröstningar ingår i 30 § och 31 § i kommunallagen (365/1995). Fullmäktige kan besluta att en folkomröstning ska ordnas. Initiativ till en folkomröstning kan tas av minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare. En folkomröstning kan gälla hela kommunen eller ett delområde i kommunen. Enligt stadens strategiprogram 2013–2016 ska direkt demokrati främjas genom att rådgivande kommunala folkomröstningar börjar tillämpas. Principer och förfaringssätt som kompletterar lagstiftningen utarbetas för staden för att folkomröstningar lättare ska kunna börja tillämpas.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och påpekar att räddningsmyndigheten enligt 92 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) kan förbjuda användningen av fyrverkeripjäser på sådana platser inom räddningsområdet där användningen kan anses förorsaka särskild fara. Räddningsmyndigheten kan ändra beslutet om förbudsområden från år 2010 om myndigheterna bedömer att detta är motiverat.

Möjligheten till en folkomröstning om förbud mot användning av fyrverkeripjäser i bostadsområden kan bedömas först när principer och förfaringssätt för rådgivande kommunala folkomröstningar har utarbetats för staden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Asko-Seljavaara Sirpa valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 17

2

Allekirjoitettu, Asko-Seljavaara Sirpa valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 17

3

Helsingin poliisilaitoksen lausunto

4

Ympäristökeskuksen lausunto

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 870

HEL 2014-001950 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

 

Pelastuskomentaja 27.05.2014 § 12

HEL 2014-001950 T 00 00 03

Päätös

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta lausuntoa liittyen ilotulitteiden rajoittamista koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Pelastusviranomaisella on vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 92§:n mukaan mahdollista asettaa rajoituksia ilotulitteiden käyttöön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. Viranomaistoiminnassa valtakunnallisesti on kieltoja asetettu sellaisten paikkojen osalta joissa ihmisiä kokoontuu paljon tai omaisuus/historialliset arvot on huomattavan suuret. Näin on myös valtuustoaloitteessa erikseen mainitussa Seinäjoen kaupungissa, missä kieltoalue käsittää kaupungin keskusta-alueen.

Helsingin pelastuslaitos on valmistellut yhdessä kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa pysyvän kieltoaluekartan. Valmisteluvaiheessa asiaan liittyen kuultiin valtiollisia, kunnallisia sekä yksityisiä toimijoita.

Helsingissä on pelastuskomentajan päätöksellä vuonna 2010 rajoitettu omien ilotulitteiden käyttöä 31.12 klo 18.00 - 1.1 klo 06.00 seuraavilla alueilla:

-        Ydinkeskustan alue, joka sisältää seuraavat katualueet: Yliopistokatu - Mikonkatu - Rautatientori -   Asema- ja Elielinaukio - Postikuja - Mannerheiminaukio - Paasikivenaukio - Salomonkatu - Narinkkatori - Simonkatu - Mannerheimintie - Erottaja - Eteläesplanadi - Kauppatori - Mariankatu - Aleksanterinkatu - Senaatintori

-        Oulunkylän ostoskeskus

-        Ylä-Malmin tori

-        Pihlajamäen ostoskeskus

-        Ala-Malmin tori

-        Töölöntori

-        Vanha kirkkopuisto (nk. ruttopuisto)

-        Maatullinaukio

-        Kontulan ostoskeskus

-        Itäkeskuksen kauppakeskus ja Tallinnan aukio

-        Helsingin Kauppahallin tausta-alue pysäköintialueineen

-        Sinebrychoffin puistoalue

-        Kaisaniemen ja Kaivopuiston puistoalueet

-        Kannelmäen Sitratorin, Nuorisotalon ja Kannelmäen asema-alueet

-        Malminkartanon aukio ja Malminkartanon asema-alueet

-        Vaasan aukion alue

-        Hakaniemen tori ja Ympyrätalon alue

Muilla kuin edellä mainituilla Helsingin kaupungin alueilla on ilotulitteiden käyttö sallittu 31.12.2010 klo 18.00 – 1.1.2011 klo 02.00 välisenä aikana. Käyttö edellyttää seuraavia asioita:

-        Ilotulitteita ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaille eikä päihtyneille.

-        Suojalasien käyttö ilotulitteiden ampujalle on lain nojalla pakollista.

-        Ilotulitteiden käsittelyssä noudatetaan riittävää varovaisuutta vahinkojen ehkäisemiseksi.

-        Ilotulitteet ammutaan avoimella paikalla pois päin ihmisistä ja asutuksista.

-        Käyttäjä on velvollinen siistimään jälkensä kaupungin omistamalla maalla.

-        Ilotulitteiden käyttäjä on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot ja erityisesti on otettava huomioon, että punaisten hätärakettien sekä ampuma-aseiden käyttö ilotulitukseen on ehdottomasti kielletty.

Päätös on voimassa toistaiseksi eikä siihen ole hyväksymisen jälkeen tullut muutoksia.

Ilotulitteista aiheutuneet vahingot ovat pääsääntöisesti olleet pieniä roska-astiapaloja, joita ovat mahdollisesti sytyttäneet alaikäiset nuoret ja tapauksiin pääosin liittyy ilotuliteiden ilkivaltainen tai ohjeiden vastainen käyttö. Sekä pelastusviranomaiset valtakunnallisesti että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ovat huomanneet asian ja panostaneet turvallisuusviestintään. Esimerkiksi silmävammoista on päästy eroon turvallisuusviestinnällä ja valistuksella. Pelastuslaitos valvoo omalta osaltaan ilotulitteiden varastointia ja myyntiä, jonka yhteydessä painotetaan 18 vuoden ikärajaa niin myynnin kuin luovuttamisen sekä käytön osalta.

 

 

 

Lisätiedot

Andreas Schneider, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 30321

andreas.schneider(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566