Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 295

Kj / Den av ledamoten Erkki Perälä väckta motionen om justering av stadgarna för innovationsfonden

HEL 2013-014520 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Erkki Perälä väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eva Nyberg, planerare, telefon: 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

Bilagor

1

Perälä Erkki valtuustoaloite Kvsto 13.11.2013 asia 15

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Erkki Perälä och 39 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors utreder möjligheten att precisera reglerna för innovationsfonden så att de innovationsprojekt som har sin utgångspunkt i medborgarsamhället, till exempel sociala innovationsprojekt som främjar demokratin och invånarnas frivilliga verksamhet, ska kunna ansöka om finansiering utan något direkt krav på att skapa en näringsbas. Samtidigt utreder man möjligheten att införa en rekommendationsskrivelse som ett sökvillkor.

Stadsstyrelsen behandlade motionen 28.4.2014 och återremitterade ärendet för ny beredning.

Stadsstyrelsen konstaterar följande:

Enligt strategiprogrammet har innovationerna en central roll för bevarandet och främjandet av produktiviteten och konkurrenskraften. Helsingfors samarbetar med universitet och högskolor för att stärka den framtida näringsbasen genom att utveckla centrum för innovationer och affärsverksamhet där det skapas nya företag och arbetstillfällen. Helsingfors framtida näringsbas, dragningskraft och konkurrenskraft grundar sig på ett starkt kunskapskapital och strategiprogrammets innovationsmiljö som uppskattar kreativitet och företagsamhet. Sociala innovationer kan anses stöda kreativitet och stärka kunskapskapitalet och vara en del av innovationsmiljön som stöder kreativitet.

Föredraganden konstaterar att förslaget om en ändring av stadgarna för innovationsfonden som framförs i motionen kan genomföras så att 3 § i stadgarna utökas med ordet kunskapsbas utöver näringsbas. På det här sättet kompletteras innovation som begrepp och det omfattar även innovationer ur ett socialt perspektiv. De nya stadgarna gör det möjligt att beakta sociala innovationer i sökandet av finansiering och i bedömningen av projekten. Projekten bedöms utifrån stadgarna för fonden och projektens genomslagskraft och de prioriteras enligt hur de främjar stadens ekonomiska grund och bringar vitalitet till staden. Besluten om finansieringen av projekten fattas av stadsstyrelsen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eva Nyberg, planerare, telefon: 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

Bilagor

1

Perälä Erkki valtuustoaloite Kvsto 13.11.2013 asia 15

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.09.2014 § 916

HEL 2013-014520 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Erkki Perälän aloitteen loppuun käsitellyksi.

08.09.2014 Pöydälle

28.04.2014 Palautettiin

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eva Nyberg, suunnittelija, puhelin: 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566