Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/26

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 311

Sj / Den av ledamoten Heikki Takkinen väckta motionen om resurser för den förberedande undervisningen för barn med invandrarbakgrund

HEL 2014-005655 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Heikki Takkinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite

2

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Heikki Takkinen och fyra andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska söka möjligheter att inrikta resurserna för den förberedande undervisningen för elever med invandrarbakgrund utgående från att en del av de förberedande klasserna blir tvååriga. Samtidigt ska man söka nya metoder att testa elevernas studiekunskaper, utveckla nya inlärningsfärdigheter och -förmågor och bedöma och förbättra kunskaperna i finska.

Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till utbildningsnämndens utlåtande att det i lagen om grundläggande utbildning bestäms om den förberedande undervisningen för invandrare före den grundläggande utbildningen. Den förberedande undervisningen är avsedd för de elever med invandrarbakgrund vars färdigheter i finska eller svenska och/eller andra färdigheter inte är tillräckliga för att studera i en grupp inom förskoleundervisningen eller inom den grundläggande undervisningen.

För elever i 6–10 års ålder ges minst 900 timmar undervisning och för äldre elever minst 1 000 timmar. Fördelat över hela skolåret betyder detta 24 veckotimmar i ett års tid för elever i 6–10 års ålder och 26 veckotimmar i ett års tid för äldre elever. Enligt den riksomfattande läroplanen syftar den förberedande undervisningen till fungerande elementär språkfärdighet. Denna språkkunskapsnivå motsvarar inte den akademiska språkkunskapsnivån som texterna i de finska läromedlen i allmänhet följer. De som deltar i den förberedande undervisningen har rätt att övergå till den grundläggande undervisningen redan innan de ovannämnda timantalen uppnås om de kan följa den grundläggande undervisningen.

Utbildningsanordnaren beviljas statsandelar för de elever som deltar i den förberedande undervisningen. Statsandelen motsvarar den ifrågavarande utbildningsanordnarens à-pris för den grundläggande utbildningen fördubblat. Utbildningsanordnaren kan beviljas höjt à-pris per elev inom den förberedande undervisningen bara en gång, dvs. för en elev i ett års tid.

Inom den grundläggande utbildningen har 4,2 miljoner euro budgeterats för den förberedande undervisningen för år 2015. Beloppet har kalkylerats på basis av det beräknade elevantalet (470) och nettoutgifterna per elev (9 032 euro). För tillfället omfattar den förberedande undervisningen 450 elever och elevantalet fortsätter att öka.

Efter den förberedande undervisningen övergår eleven till den allmänna undervisningen och för eleven upprättas en inlärningsplan. Målen sätts upp utifrån elevens skolhistoria och kunskaper i finska. Utvecklingen av språkkunskaperna stöds genom undervisning i finska som andraspråk och i det egna modersmålet.

Utvecklingen av elevens språkkunskaper främjas dessutom genom finskspråkigt kamratstöd. Under läsåret 2014–2015 inleds i Helsingfors två pilotprojekt som syftar till att utveckla den förberedande undervisningen. Projekten genomförs med undervisnings- och kulturministeriets specialfinansiering för främjande av jämlikhet. I dessa försök beaktar man i synnerhet de möjligheter som kamratstödet ger och strävar efter att ett barn som har flyttat till Finland integreras i skolan bland sina kamrater från all början.

Stadsstyrelsen anser att det för att eleven ska få stöd i att lära sig finska eller svenska är viktigt att eleven i tidig fas kommer till en finsk- eller svenskspråkig kamratgrupp i vilken han eller hon med stöd kan fungera som en likvärdig elev i skolan och att någon lång och differentierande skolstig i en smågrupp inte byggs upp för eleven.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite

2

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 886

HEL 2014-005655 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Heikki Takkisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

08.09.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Björn Månsson: Esittelijän perusteet kohdan viimeiseen kappaleeseen lisäys: Kaupunginhallitus katsoo, että oppilaan suomen TAI RUOTSIN kielen...

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteet kohdan viimeiseen kappaleeseen, Björn Månssonin vastaehdotuksen mukaisesti, lisätään maininta myös ruotsin kielen oppimisen tukemisesta ruotsinkielisessä vertaisryhmässä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 27.05.2014 § 101

HEL 2014-005655 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Perusopetuslaissa säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Lukuvuodelle jaettuna tämä tarkoittaa 24 vuosiviikkotuntia opetusta yhden vuoden ajan 6–10-vuotiaille ja 26 vuosiviikkotuntia yhden vuoden ajan tätä vanhemmille.

Valmistavan opetuksen oppilaista opetuksen järjestäjä saa valtionosuuden, joka on kyseisen opetuksen järjestäjän perusopetuksen yksikköhinta kaksinkertaisena. Valmistavan opetuksen korotetun yksikköhinnan opetuksen järjestäjä voi saada yhdestä oppilaasta vain kerran eli yhdeksi vuodeksi. Perusopetuksessa on budjetoitu tulevalle vuodelle valmistavaan opetukseen 4,2 milj. euroa. Tämä on laskettu käyttäen arviona 470 oppilasta ja yhden oppilaan nettomenona 9 032 euroa. Tällä hetkellä valmistavassa opetuksessa on 450 oppilasta ja oppilasmäärä on kasvava.

Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen edellä todettujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta. Opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää. Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus työpäivinä opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan toimiva alkeiskielitaito (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.3). Tämä kielitaidon taitotaso ei vastaa akateemista kielitaitoa, jonka mukaista suomenkieliset oppimateriaalien tekstit yleisesti ovat.

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy yleisopetukseen ja hänelle laaditaan oppimissuunnitelma yleiseen tukeen ja näin varmistetaan hänelle mahdollisuus opiskella suomen kielen osaamisen karttuessa. Oppilaalle asetetaan tavoitteet hänen kouluhistoriansa ja suomen kielen osaamisen pohjalta. Kielitaidon kehittymistä kohti sen akateemista osaamista tuetaan suomi toisena kielenä opetuksella sekä tarjoamalla oman äidinkielen opetusta.

Oppilaan kielitaidon kehittymistä tukee myös suomenkielinen vertaistuki. Helsingissä alkaakin lukuvuonna 2014–2015 kaksi pilottikokeilua valmistavan opetuksen kehittämiseksi. Näissä kokeiluissa on erityisesti huomioitu vertaistuen tuomat mahdollisuudet ja pyritään, että Suomeen muuttanut lapsi kotiutuu kouluun heti alusta lähtien vertaistensa joukossa.

Pilottikokeilussa on kaksi mallia, integratiivinen ja inklusiivinen. Integratiivisessa mallissa oppilas aloittaa koulussa yleisopetuksen ryhmässä oman ikäryhmänsä suomea puhuvien kanssa ja saa 8-12 tuntia tehostettua suomi toisena kielenä opetusta pienryhmässä. Pienryhmän opettajana toimii valmistavan opetuksen opettaja. Tämä opettaja toimii samanaikaisopettajana ryhmissä, joissa on valmistavan opetuksen oppilaita silloin, kun hänellä ei ole opetusta pienryhmälle. Opetuksessa noudatetaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa ja oppilaille laaditaan opinto-ohjelma, johon kirjataan hänen tavoitteensa.

Inklusiivisessa mallissa oppilas aloittaa koulussa yleisopetuksen ryhmässä. Opetuksen järjestävä koulu saa rahallisen korvauksen, jonka turvin se järjestää oppilaalle tuen suomen kielen taitojen kehittymiseen. Tämä mahdollistaa sen, että oppilas voi aloittaa koulupolkunsa lähikoulussa ilman siirtymiä koulusta toiseen. Opetuksessa noudatetaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa ja oppilaille laaditaan opinto-ohjelma, johon kirjataan hänen tavoitteensa.

Näille pilottikokeiluille on asetettu ohjausryhmä, joka koostuu kokeiluun osallistuvien koulujen rehtoreista. Integratiivista mallia pilotoidaan viidessä koulussa, joissa on jo olemassa valmistavan opetuksen ryhmä ja integratiivista mallia kolmessa koulussa, joissa ei entuudestaan ole valmistavaa opetusta. Pilotointi toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tasa-arvoa edistävällä erityisrahoituksella.

Valmistava opetus tarjoaa alkeistason kielitaidon, jonka kehittyminen turvataan valmistavan opetuksen jälkeen. Oppilaan suomen kielen informaalisen oppimisen tukemiseksi on erittäin tärkeää, että hän pääsee varhaisessa vaiheessa tuetusti toimimaan suomenkielisessä vertaisryhmässä, koulun tasa-arvoisena oppilaana, eikä hänelle rakenneta pitkää ja eriyttävää koulupolkua pienryhmässä.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Anna Matikainen, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

anna.matikainen(a)edu.hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566