Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/9

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 294

Val av nämndemän vid tingsrätten

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Asmo Koste och Sanni Kulkki befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Niina Ilola och Tarja Laxén till nämndemän vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016

3.     välja Johanna Wikström till nämndeman vid tingsrätten i Clas-Håkan Nymans ställe, som blev befriad 21.5.2014, för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Asmo Kosteen eronpyyntö

2

Sanni Kulkin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Asmo Koste anhåller 17.6.2014 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Sanni Kulkki anhåller 19.6.2014 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Asmo Koste och Sanni Kulkki till nämndemän vid tingsrätten för mandattiden 2013–2016.

Stadsfullmäktige beviljade 21.5.2014 (203 §) Clas-Håkan Nyman befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten. I enlighet med ett meddelande från Helsingfors tingsrätt valdes det inte någon ny nämndeman i Nymans ställe. Uppgiften om att nya nämndemän inte behöver väljas var dock felaktig. Justitieministeriet har inte ändrat sitt beslut från år 2013, enligt vilket antalet nämndemän som väljs i Helsingfors är 300.

Stadsfullmäktige bör nu välja nya nämndemän vid tingsrätten för den återstående mandattiden. De ersätter dem som nu befrias och Clas-Håkan Nyman som befriats tidigare.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Asmo Kosteen eronpyyntö

2

Sanni Kulkin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 889

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Asmo Kosteelle ja Sanni Kulkille vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Niina Ilolan ja Tarja Laxénin käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita Johanna Wikströmin käräjäoikeuden lautamieheksi 21.5.2014 vapautetun Clas-Håkan Nymanin tilalle vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 21.05.2014 § 203

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Clas-Håkan Nyman befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566