Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 288

Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Joona Iso-Lotilalle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Wiking Vuoren Eija Paanasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Joona Iso-Lotilan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Joona Iso-Lotilalle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ Eija Paanasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Joona Iso-Lotila (SDP) pyytää 21.8.2014 vapautusta yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 29.1.2014, 17 § Joona Iso-Lotilan varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Joona Iso-Lotilan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.09.2014 § 912

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Joona Iso-Lotilalle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ Eija Paanasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

29.01.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566