Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 291

Tillsättning av tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Helsingfors stads trafikverk

HEL 2014-010297 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag välja diplomingenjör Ville Lehmuskoski till innehavare av tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Helsingfors stads trafikverk räknat från 1.10.2014 med en totallön på 9 270,90 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att om en person som inte är i stadens tjänst blir vald till tjänsten och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga i anställningssituationen är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag personen fått del av beslutet om anställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto hakijoista

2

Lehti-ilmoitus, HKL toimitusjohtaja

3

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 25.8.2014

4

Valitun hakemus

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 1

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Tjänsten som verkställande direktör för affärsverket trafikverket har blivit vakant 1.7.2014 med anledning av att tjänsteinnehavaren har gått i pension.

Stadsstyrelsen har 12.5.2014 (561 §) uppmanat affärsverket trafikverket att utlysa tjänsten för verkställande direktör med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för affärverket Helsingfors stads trafikverk, med tre veckors ansökningstid och med en totallön som bestäms enligt kompetensklassen 24 för lönesystemet för Helsingfors stads ledning. I kompetensklassen 24 uppgår totallönen till 7 390,35–10 675,62 euro i månaden.

Enligt 9 § i instruktionen för affärverket Helsingfors stads trafikverk är behörighetsvillkor för tjänsten som verkställande direktör för affärsverket högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Enligt stadens språkkunskapsstadga krävs det av chefer för verk och inrättningar utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

I platsannonsen konstaterades det dessutom att HST söker en målmedveten direktör som har god samarbetsförmåga, förmåga att styra omfattande investeringsprojekt och utveckla kvaliteten på serviceproduktionen och dess ekonomiska effektivitet, och att direktören samarbetar med olika aktörer inom trafikbranschen och andra samarbetspartner.

Vid tillsättningen av tjänsten ska man utöver de särskilda behörighetsvillkoren beakta de allmänna utnämningsgrunderna för tjänsten som är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd enligt 125 § i grundlagen. Tjänsten som verkställande direktör har varit offentligt utlyst med ansökningstiden 16.5–9.6.2014 i stadens officiella annonsorgan och i stadens elektroniska rekryteringstjänst.

Enligt 10 § i instruktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk väljer stadsfullmäktige verkställande direktören sedan direktionen avgett utlåtande om de sökande.

Tjänsten som verkställande direktör söktes inom ansökningstiden av 18 personer. Tre av sökandena uppfyllde inte behörighetskraven för tjänsten. Informationen i sammanfattningen över sökandena baserar sig på de uppgifter som sökandena gett i sina ansökningar.

Sammanfattningen finns som bilaga 1 och annonsen som bilaga 2. De fullständiga ansökningarna och de övriga ansökningshandlingarna är tillgängliga vid sammanträdet och innan dess hos beredaren.

Sju av sökandena intervjuades personligen under biträdande stadsdirektörens ledning. Alla sju hade erfarenhet av olika ledningsuppgifter. De flesta hade arbetserfarenhet av ledningen inom logistisksektorn eller inom en annan affärsverksamhetsbransch, en av sökandena hade erfarenhet av olika ledningsuppgifter inom försvarsmakten och tre hade erfarenhet av ledningsuppgifter inom kommunsektorn.

**********

Tre av de intervjuade sökandena kallades till en psykologisk personanalys. På basis av intervjuerna och personanalyserna intervjuade direktionen för affärsverket trafikverket följande sökande 21.8.2014:

**********

Direktionen för affärsverket trafikverket föreslår i sitt utlåtande att sökande nr 1 ska väljas till tjänsten som verkställande direktör för affärsverket trafikverket. Utdrag ur direktionens mötesprotokoll med motiveringar finns som bilaga 3.

**********

Sökande nr 1 är diplomingenjör (1998). Sökanden har varit trafikplaneringschef vid Helsingfors stads stadsplaneringskontor sedan 2012. Innan dess har sökanden varit avdelningschef vid samkommunen Helsingforsregionens trafik åren 2010–2012 och planeringschef vid Helsingfors stads trafikverk åren 2006–2009. Sökanden har varit avdelningschef hos WSP Finland Oy åren 1996–2006.

Sökanden har mångsidig erfarenhet av olika ledningsuppgifter såväl inom staden och samkommunen som i ett konsultföretag.

**********

Sökande nr 2 är diplomingenjör (1986). Sökanden har varit chef för enheten för spårvägstrafik vid affärsverket Helsingfors stads trafikverk sedan 2007. Innan dess var sökanden kundrelationschef hos Alstom Transport åren 2004–2007 och projektchef hos Fibrocom Oy åren 2001–2004. Sökanden har arbetat för Alstom Ferroviarias tekniska stöd åren 1998–2001 och som projektchef hos Oy Transtech Ltd åren 1994–1998.

Sökanden har bra erfarenhet av ledning av underhålls- och försäljningsuppgifter i fråga om tågtrafikmateriel inom den privata sektorn. Sökanden har senast varit chef för HST-Spårvägstrafik.

På basis av ansökningshandlingarna och intervjuerna passar sökande nr 1 bäst för tjänsten. Sökanden har omfattande kunskaper i management och ledarskap och lång erfarenhet av samarbete med olika aktörer inom trafikbranschen och med andra samarbetspartner. Sökanden har de bästa förutsättningarna att framgångsrikt sköta tjänsten som verkställande direktör med tanke på sin erfarenhetsbakgrund, sin verksamhet hittills och sina personliga egenskaper.

För den som väljs till tjänsten föreslås en totallön på 9 270,90 euro i månaden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto hakijoista

2

Lehti-ilmoitus, HKL toimitusjohtaja

3

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 25.8.2014

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 1

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.09.2014 § 914

HEL 2014-010297 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan diplomi-insinööri Ville Lehmuskosken 1.10.2014 lukien 9270,90 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 25.08.2014 § 136

HEL 2014-010297 T 01 01 01 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajaksi valitaan dipl.ins. Ville Lehmuskoski.

Käsittely

25.08.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sakari Oka: HKL:n toimitusjohtajan virkaan tulisi valita Pekka Sirviö. Hänellä on hyvä kokemus ohjata laajoja investointihankkeita ja ohjata palvelutuotannon laatua.

Kannattajat: Marjaana Syrjälä

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: HKL:n toimitusjohtajan virkaan tulisi valita Pekka Sirviö. Hänellä on hyvä kokemus ohjata laajoja investointihankkeita ja ohjata palvelutuotannon laatua.

Jaa-äänet: 6
Kari Kälviä, Otso Kivekäs, Ari Lehtinen, Riina Simonen, Lilja Tamminen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Sakari Oka, Marjaana Syrjälä

Tyhjä: 1
Kimmo Kokkila

Poissa: 0
 

Esittelijä

va. toimitusjohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Yrjö Judström, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566