Helsingfors stad

Protokoll

13/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/10

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 283

Administrativ sammanslagning av Soinisen koulu och Pukinmäen peruskoulu

HEL 2014-004248 T 12 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag att Soinisen koulu och Pukinmäen peruskoulu ska sammanslås administrativt 1.8.2016.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Dan Koivulaakso understödd av ledamoten Vesa Korkkula under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att skolnätslösningarna för år 2015 behandlas i anslutning till budgetförslaget då beslut om helhetsfinansieringen för utbildningsväsendet fattas.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Dan Koivulaaksos förslag om återremiss godkänts.

5 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att skolnätslösningarna för år 2015 behandlas i anslutning till budgetförslaget då beslut om helhetsfinansieringen för utbildningsväsendet fattas.

Ja-röster: 69
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 16
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pekka Saarnio, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om förkastande inte hade understötts, varvid det förföll.

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Malmin ja Pukinmäen alueen palveluverkko ja tilojen riittävyys

2

Soinisen koulun johtokunnan esitys

3

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

4

Soinisen koulun johtokunnan lausunto

5

Pukinmäen peruskoulun johtokunnan lausunto

6

Ylä-Malmin peruskoulun johtokunnan lausunto

7

Kotinummen ala-asteen johtokunnan lausunto

8

Hietakummun ala-asteen johtokunnan lausunto

9

Asukaspalautteet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Direktionen för Soinisen koulu bad i oktober 2013 utbildningsverket inleda en skolnätsgranskning i fråga om Malm och Bocksbacka och föreslog då att Soinisen koulu ska sammanslås med en lämplig grannskola. Utbildningsnämnden föreslår stadsstyrelsen att Soinisen koulu ska sammanslås administrativt med Pukinmäen peruskoulu 1.8.2016.

Antalet elever minskar i Soinisen koulu, och skolan har en betydligt större andel elever som läser finska som andra språk än de andra skolorna i området. Konsekvenser av att antalet elever minskar är att skolans verksamhetsförutsättningar försämras och utmaningar uppstår när det gäller möjligheterna för lärarna att fullgöra sin undervisningsskyldighet och möjligheterna att tillhandahålla elevvård. Syftet med den administrativa sammanslagningen är att eleverna ska fördelas jämnare mellan skolorna i området. Om stadsfullmäktige godkänner förslaget delas upptagningsområdet för Soinisen koulu mellan Pukinmäen peruskoulu och Ylä-Malmin peruskoulu. Samtidigt justeras gränserna mellan upptagningsområdena.

Särskilt den geografiska närheten talar för en sammanslagning av Soinisen koulu med Pukinmäen peruskoulu. Det andra granskade alternativet, Ylä-Malmin peruskoulu, ligger längre från Soinisen koulu och har i någon mån utrymmesbrist. Det korta avståndet mellan Soinisen koulu och Pukinmäen peruskoulu gör det lättare att leda och administrera den sammanslagna skolan och att placera eleverna på ett vettigare sätt.

Den administrativa sammanslagningen sänker kostnaderna för administration och verksamhet med ca 140 000 euro om året. Beloppet motsvarar i genomsnitt ca 55 timmar undervisning i veckan.

Föredragandens motiveringar

Mål med servicenätsgranskningen

Stadens nät av skolor och läroanstalter granskas utifrån de utbildningspolitiska riktlinjer som utbildningsnämnden godkände 31.1.2012, stadens strategiska mål och budgetanvisningarna.

Undervisningslokaler som är högklassiga och möjliggör sambruk tryggas på så sätt att nätet av skolor och läroanstalter anpassas efter förändringar i behoven hos elever och studerande. Grunderna för lokaldimensionering justeras med beaktande av alla skolor och läroanstalter i Helsingfors. Skollokaler får användas av invånarna och den tredje sektorn, och resurserna från användningen kanaliseras till skolorna. För att ekonomin ska komma i balans och produktiviteten förbättras har alla förvaltningar utarbetat program för lokalanvändningen och planer för effektivisering av denna.

Utbildningstjänsterna och -lokalerna i Helsingfors utvecklas enligt principen om likvärdighet mellan områdena. Strategiprogrammet följs såtillvida att den totala ytan på de lokaler som används av staden själv inte ökar. Nya områden får skolor utifrån antalet invånare, och i områden där antalet elever minskar avstår staden skollokaler som inte längre behövs förutsatt att minskningen inte är tillfällig.

Beträffande den grundläggande utbildningen ses det till att undervisningen förenhetligas i årskurserna 1–9 och administrativt enhetliga grundskolor bildas i möjligaste mån. Skolornas upptagningsområden utvecklas så att de bättre svarar mot utbildningsbehovet i områdena. Skolresorna görs trygga.

Nätet av specialklasser planeras med utgångspunkt i att närskoleprincipen och principen om en enhetlig grundskola bättre ska kunna förverkligas. Specialklasserna placeras enligt skolornas helhetssituation: skolornas struktur, antalet elever inom den allmänna undervisningen, andra smågrupper. Syftet med hur specialklasserna placeras är att eleverna ska ha möjlighet att delvis bli integrerade under skoldagen, vilket de har rätt till.

Läroplanen revideras

Nya riksomfattande grunder för läroplanen för grundskolan börjar gälla 1.8.2016, likaså en ny timfördelning. Enhetlighet i den grundläggande utbildningen och kontinuitet på elevernas lärospår betonas i läroplanen. Dessutom understryks mångsidig kompetens som behövs i framtiden.

Läroplaner utarbetas för de enskilda skolorna i Helsingfors. Tack vare att läroplanerna revideras samtidigt som servicenätet ses över kan en ny och innovativ servicehelhet utvecklas i Malm och Bocksbacka.

Servicenätet i Malm och Bocksbacka

Servicenätet i Malm och Bocksbacka omfattar Pukinmäen peruskoulu, Soinisen koulu, Ylä-Malmin peruskoulu, Hietakummun ala-asteen koulu och Kotinummen ala-asteen koulu. Hur servicenätet ser ut och i vilken mån lokalerna är tillräckliga framgår av bilaga 1. Karviaistien koulu, som är avsedd för hela Helsingfors, är också belägen i området.

Skolorna i området har sammanlagt 2 219 elevplatser på basis av en effektiviserad lokaldimensionering. Antalet elever är 1 728. Behovet av en plats i en närskola väntas öka i området under hela granskningsperioden.

Pukinmäen peruskoulu hade hösten 2013, på statistikdagen, 596 elever, av vilka 114 (ca 19 %) läste finska som andra språk (S2). Soinisen koulu hade 152 elever, av vilka 96 (ca 63 %) läste finska som andra språk. Ylä-Malmin peruskoulu hade 538 elever, av vilka 97 (ca 18 %) läste finska som andra språk. I vissa av siffrorna ingår grupper med förberedande undervisning. Utbildningsnämndens finska sektion beslutar årligen om dessa grupper, och läsåret 2013/2014 hade Pukinmäen peruskoulu och Soinisen koulu sådana.

Grunder för en administrativ sammanslagning

Direktionen för Soinisen koulu föreslog 2.10.2013 att skolan ska sammanslås med en lämplig grannskola. Hela skrivelsen finns i bilaga 2. Utbildningsnämndens finska sektion föreslog 15.4.2014 (30 §) utbildningsnämnden och nämnden föreslog 6.5.2014 (81 §) stadsstyrelsen att Soinisen koulu och Pukinmäen peruskoulu ska sammanslås administrativt 1.8.2016.

Om stadsfullmäktige godkänner förslaget justerar utbildningsnämndens finska sektion gränserna mellan upptagningssområdena i Malm och Bocksbacka i samråd med skolorna och direktionerna i fråga. Målet är att eleverna ska fördelas jämnare mellan skolorna i området. Efter att Soinisen koulu och Pukinmäen peruskoulu sammanslagits fördelas de elever som läser finska som andra språk jämnare mellan skolorna i området eftersom upptagningsområdet för Soinisen koulu delas mellan Pukinmäen peruskoulu och Ylä-Malmin peruskoulu.

Att Soinisen koulu är en liten skola med ett sjunkande elevantal talar också för en sammanslagning med en lämplig grannskola. Staden har som mål att skolenheterna i regel ska ha en rektor. Antalet elever i Soinisen koulu är så lågt att skolan inte har en rektor. När antalet elever sjunker i en skola försämras
verksamhetsförutsättningarna eftersom resurserna huvudsakligen
baserar sig just på elevantalet. Små skolor är problematiska när det gäller ledarskapssystemet, möjligheterna för lärarna att fullgöra sin undervisningsskyldighet och möjligheterna att tillhandahålla elevvård.

När skolnätet i Malm och Bocksbacka granskades var ett annat alternativ att Soinisen koulu sammanslås med Ylä-Malmin peruskoulu. Denna skola ligger emellertid längre från Soinisen koulu än Pukinmäen peruskoulu och har i någon mån utrymmesbrist. Särskilt den geografiska närheten talar för en sammanslagning av Soinisen koulu med Pukinmäen peruskoulu. Båda skolorna ligger strax intill Bocksbacka idrottspark, på var sin sida om Bocksbackabågen. Det korta avståndet gör det lättare att leda och administrera den sammanslagna skolan och att placera eleverna på ett vettigare sätt.

Eleverna i Pukinmäen peruskoulu har tack vare närheten till Bocksbacka idrottspark ypperliga idrottsmöjligheter. Skolan blir idrottsinriktad i årskurs 7, och huruvida den sammanslagna skolan kan bli detta redan i årskurs 3 bedöms hösten 2014.

Den administrativa sammanslagningen sänker kostnaderna för administration och verksamhet med ca 140 000 euro om året. Beloppet motsvarar i genomsnitt ca 55 timmar undervisning i veckan.

Hälsokonsekvenser och hörande av berörda

Skolnätet är av väsentlig betydelse för invånarnas välbefinnande. Ett resultat av att servicenätet utvecklas och antalet elever förutses är att grundskolan förblir en del av den lokala basservicen och att undervisningen förblir enhetlig i årskurserna 1–9. Hållbara skollösningar är önskvärda med tanke på skolutveckling, arbetsro och boendetrivsel. Gemenskap och ett arbete där alla parter respekteras skapar en stark lokal identitet och en trygg skola för barn och ungdomar i området. Skolorna, direktionerna och invånarna hörs när förslag bereds.

Utlåtanden från direktionerna för skolorna i området utgör bilagorna 4–8. Direktionen för Soinisen koulu understöder det förslag om sammanslagning som nu föreläggs stadsfullmäktige. Direktionen för Pukinmäen peruskoulu understöder inte förslaget att Soinisen koulu ska sammanslås administrativt med Pukinmäen peruskoulu utan föreslår en sammanslagning med Ylä-Malmin peruskoulu. Direktionen för Ylä-Malmin peruskoulu och direktionen för Kotinummen ala-asteen koulu understöder förslaget att Soinisen koulu ska sammanslås med Pukinmäen peruskoulu. Direktionen för Hietakummun ala-asteen koulu tar inte ställning till saken.

Skolpersonalen hördes i februari och mars. Ärendet behandlades också av utbildningsverkets verkskommitté. Ett informations- och diskussionsmöte för invånarna arrangerades i mars. Invånarna kunde komma med respons bl.a. via den elektroniska responskanalen. Kommentarerna finns i bilaga 9.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Malmin ja Pukinmäen alueen palveluverkko ja tilojen riittävyys

2

Soinisen koulun johtokunnan esitys

3

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

4

Soinisen koulun johtokunnan lausunto

5

Pukinmäen peruskoulun johtokunnan lausunto

6

Ylä-Malmin peruskoulun johtokunnan lausunto

7

Kotinummen ala-asteen johtokunnan lausunto

8

Hietakummun ala-asteen johtokunnan lausunto

9

Asukaspalautteet

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.09.2014 § 849

HEL 2014-004248 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Soinisen koulu ja Pukinmäen peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Käsittely

01.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Päätetään palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuoden 2015 kouluverkkoratkaisut käsitellään talousarvioesityksen yhteydessä opetustoimen kokonaisrahoituksesta päätettäessä.

Jäsen Puhakan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 06.05.2014 § 81

HEL 2014-004248 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Soinisen koulu ja Pukinmäen peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Käsittely

06.05.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittely.

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Leena Lakovaara, aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

leena.lakovaara(a)hel.fi

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 15.04.2014 § 30

HEL 2014-004248 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esitti opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Soinisen koulu ja Pukinmäen peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Käsittely

15.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Leena Lakovaara, aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

leena.lakovaara(a)hel.fi

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566