Helsingfors stad

Protokoll

13/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 276

Frågestund

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade att det under stadsfullmäktiges frågestund genomförs ett försök med en Twittervägg, där Twittermeddelanden från fullmäktigeledamöter och tjänstemän med rätt att uttala sig vid sammanträdet visas på väggen i fullmäktigesalen.

Under frågestunden togs upp ledamoten Päivi Storgårds fråga om ny verksamhet till Lappvikens sjukhus och ledamoten Nuutti Hyttinens fråga om passagerare utan biljett.

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar att det under stadsfullmäktiges frågestund genomförs ett försök med en Twittervägg, där Twittermeddelanden från fullmäktigeledamöter och tjänstemän med rätt att uttala sig vid sammanträdet visas på väggen i fullmäktigesalen.

Föredragandens motiveringar

Avsikten med försöket är att utreda hur en Twittervägg kan förbättra diskussionen om ärendena på frågestunden och göra diskussionen mångsidigare. Fullmäktiges arbetsordning har inga bestämmelser om en sådan verksamhetsform vid fullmäktigesammanträdena, och fullmäktige bör därför besluta separat om försöket.

Stadskansliets IT- och kommunikationsavdelning sköter de praktiska arrangemangen med Twitterväggen, likaså modereringen.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566