Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/8

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 281

Länsi-Herttoniemen Siilitien ja Kettutien asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12220, Siilitien ja Kettutien alue)

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi) korttelin 43124 osaa ja puistoaluetta koskevan asemakaavaehdotuksen ja kortteleiden 43122 - 43125, puisto-, urheilu-, virkistyspalvelu-, suojaviher- ja katualueiden sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen asemakaavan muutosehdotuksen 15.10.2013 päivätyn ja 10.6.2014 muutetun piirustuksen nro 12220 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, etteivät tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, ettei asemakaavaa ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäväksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12220 kartta, päivätty 8.10.2013, muutettu 10.6.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12220 selostus, päivätty 10.6.2014, päivitetty Kslk:n 10.6.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Tehdyt muutokset

4

Vuorovaikutusraportti 8.10.2013, täydennetty 10.6.2014

5

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan osapuolet

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Länsi-Herttoniemessä Siilitien ja Kettutien risteyksen länsipuolella noin 300 - 500 metrin päässä Siilitien metroasemasta.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on Länsi-Herttoniemen kaupunkikuvaan sopiva täydennysrakentaminen lähellä hyviä joukkoliikenneyhteyksiä. Kettutien, Siilitien ja Siilikujan välinen alue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jonka myötä alueen perheasunto- ja erityisasumistarjonta lisääntyy. Jos Herttoniemen kirjasto puretaan ja sen toiminta siirretään Herttoniemen metroasemalle kaavailtuun palvelukeskukseen, asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa asuinrakentamisen nykyisen kirjaston paikalle. Osa korttelin asuinrakennuksista voidaan toteuttaa, vaikka kirjasto jäisi paikoilleen. Puretun huoltoaseman alue osoitteessa Kettutie 19 (kortteli 43122) muutetaan erityisasumisen korttelialueeksi, jolle saa rakentaa vanhusten palvelutalon tai muuta erityisasumista. Uutta asuinkerrosalaa tulee yhteensä 29 300 k-m², josta erityisasumisen osuus on 4 500 k-m².

Esittelijän perustelut

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaavat nro 3599, 6353, 8430 vuosilta 1955, 1970 ja 1982. Asemakaavojen mukaan alue koostuu seurakunnallisten rakennusten, sosiaali- ja terveystointa palvelevien rakennusten sekä opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta.

Kaupunki omistaa alueen yksityisomistuksessa olevaa entistä seurakuntatalon tonttia 43123/1 lukuun ottamatta. Kaupunginhallitus on 24.3.2014, 341 § oikeuttanut kiinteistölautakunnan tekemään maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan. Sopimus on allekirjoitettu 26.6.2014.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

-        kadut ja raitit arviolta 450 000 euroa

-        LPA-korttelin laajennus arviolta 100 000 euroa

-        vesihuolto arviolta 160 000 euroa

-        puistot arviolta 200 000 euroa

-        sähköverkon johtosiirrot arviolta 20 000 euroa

-        vesihuollon johtosiirrot arviolta 30 000 euroa

o       yhteensä noin 960 000 euroa

Kustannuksissa ei ole huomioitu mahdollisia pieniä tietoliikenneverkon ja kaukolämmön johtosiirtoja.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille Asunto Oy Helsingin Kettukuja 4:n (tontin 43123/1 omistaja) hakemuksen johdosta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevien 11 kirjallisen mielipiteen lisäksi asemakaavan muutosluonnoksesta on saatu 18 kirjallista mielipidettä. Yhden muutosluonnoksesta saadun mielipiteen liitteenä oli adressi Herttoniemen nuorisotalon ja kirjaston puolesta. Adressilla on 806 allekirjoittajaa. Suullisia mielipiteitä on esitetty asukastapaamisissa ja puhelimitse.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 8.11. - 9.12.2013.

Ehdotuksesta on tehty kahdeksan muistutusta.

Muistutukset

Muistutukset ovat hyvin samansisältöisiä. Kirjaston, nuorisotalon, liikuntasalin ja sosiaalitoimen sisältävän rakennuksen purkamisen mahdollistavaa kaavamuutosta vastustetaan. Rakennuksen säilyttämistä toivotaan ja asuintaloja nähdään voitavan kaavoittaa sen viereen. Perusteluina esitetään, että rakennus on hyvässä kunnossa ja sen julkiset kokoontumistilat palvelevat hyvin lähiseudun koululaisia ja asukkaita.  

Muistutuksissa tuodaan myös esille, että Herttoniemen kirjasto on mukana lähiörahaston 45 000 eurolla rahoittamassa Olkkari-hankkeessa, jonka tavoitteena on pienten lähiöissä sijaitsevien kirjastojen muokkaaminen asukkaiden omaksi tilaksi - alueen olohuoneeksi.

Lisäksi todetaan, että päätöksiä metroaseman rakentamisesta ei ole tehty. Jos kaavaehdotus toteutuu, ko. kaava ei kuvaa asiallisesti tontin käyttötarkoitusta mahdollisesti vuosikymmeniin. Kirjastorakennuksen ympäristössä sijaitsee kolme koulua, joissa on yhteensä yli 1 000 oppilasta. Tulevaisuudessa palveluiden tarve tulee lisääntymään entisestään uuden rakentamisen mukana.

Yhdessä muistutuksessa ollaan pettyneitä, ettei päättäjille esitetä tilastotietoa alueen yhdyskuntarakenteesta, sosiaalisen toimivuuden tarkastelua ja kaavan idean historiallista tarkastelua. Kaavoittamista ja rakentamista ilman kaupunginosaa koskevia tavoitteita pidetään virheenä. Lisäksi esitetään, että kerrostalojen rinnalla tulisi olla pienkerrostaloja, townhouse-tyyppisiä taloja ja rivitaloja.

Kaavaehdotusta ei ole muutettu muistutusten johdosta. Metroaseman tuntumassa olevan alueen osoittaminen asuinrakentamiseen on perusteltua. Asemakaavan muutos mahdollistaa lähiympäristön
mittakaavaan sopivan asuinkerrostalokorttelikokonaisuuden rakentamisen. Kortteli 43123 voidaan toteuttaa vaiheittain. Ensivaiheessa puretaan entinen seurakuntatalo ja rakennetaan asuinkerrostalojen korttelialueen ohjeellisten tonttien numero 2, 3 ja 4 asuinrakennukset, pysäköintilaitos sekä piha-alueet asumista palvelevan yhteiskäyttöisen korttelialueen tontilla numero 7. Ennen rakentamista on tehtävä uudet katujärjestelyt Kettutien ja Siilitien liittymässä.

Alueen toteuttaminen kokonaisuudessaan edellyttää, että kirjastorakennus puretaan. Jotta kirjaston ja nuorisotalon rakennusta ei purettaisi ennen kuin korvaavat tilat ovat olemassa, on asemakaavassa vaiheittain toteuttamista koskevia määräyksiä. Määräyksillä pyritään varmistamaan se, ettei palveluihin tule katkosta.

Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen selostuksen liitteeksi on lisätty Herttoniemen peruspiiriä koskevaa tilastotietoa.

Lausunnot

Kulttuurikeskus, varhaiskasvatusvirasto ja Helsingin Energia/Helen Sähköverkko Oy ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomautettavaa asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vesihuolto huomauttaa, että puiden etäisyyden tulee olla vähintään kolme metriä Kettukujalla sijaitsevista vesihuoltolinjoista.

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että olemassa olevaa ojaa tulee hyödyntää hulevesien käsittelyyn. Samalla Kettulehto säilyisi vehreänä ja luonnonmukaisena. Lisäksi lautakunta toteaa, että autopaikkojen korttelialuetta on laajennettava ennen asuinkorttelin rakentamista, sillä parkkipaikkoja on tälläkin hetkellä liian vähän.

Liikuntalautakunta taas katsoo, että nykyiset autopaikat riittävät. Asemakaavan muutoksessa tulisi lautakunnan mukaan varmistaa, ettei liikuntatoimi joudu rakentamaan sairaalan ja terveysaseman tarvitsemia lisäautopaikkoja.

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että Herttoniemen sairaalan toiminta on suunniteltu ajettavaksi alas. Sairaalatoiminta supistuu ja palvelujen määrä vähenee jo vuonna 2014, jolloin Malmin uusi päivystyssairaala otetaan käyttöön. Sosiaali- ja terveysvirasto ei tarvitse lisää autopaikkoja, ja toivoo, ettei niiden rakentamisen kustannuksia kohdenneta sosiaali- ja terveystoimelle.

Nuorisoasiainkeskus edellyttää, että nuorisopalvelujen tuottaminen ei katkea Länsi-Herttoniemessä. Lisäksi Siilitien alueen varhaisnuorisopalvelut tulee varmistaa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta edellyttää, että Herttoniemen kirjaston tilat ja toiminta uudessa paikassa tulee turvata kaupungin rakentamisohjelmassa ennen asemakaavan hyväksymistä.

Kiinteistölautakunta katsoo, ettei asemakaavassa tulisi määrätä kirjaston ja nuorisotalon purkamisen kiellosta ennen korvaavien tilojen toteuttamista muualle Herttoniemeen. Tämänkaltainen ohjailu tapahtuu lautakunnan mielestä kaupungin maanomistuksella ja sen luovutusaikataululla. Lautakunta ei tule luovuttamaan kyseisiä tontteja ennen kuin kirjaston ja nuorisotalon tilakysymys on ratkaistu ja korvaavat tilat otettu käyttöön.

Ehdotusta on tarkistettu lausuntojen johdosta. Autopaikkojen korttelialuetta ei ole lausuntojen perusteella muutettu, sillä sairaalatoiminnan supistumisen myötä uusia autopaikkoja ei tarvita. Vaiheittain toteuttamista koskevilla asemakaavamääräyksillä varmistetaan, että kirjasto- ja varhaisnuorten palvelut voidaan tuottaa katkeamattomasti Länsi-Herttoniemessä.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 4).

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavakarttaan on tehty katualueiden rajojen muutoksia ja parvekkeita koskevia määräyksiä on lisätty. Muutokset ilmenevät liitteestä 3. Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on lisäksi tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12220 kartta, päivätty 8.10.2013, muutettu 10.6.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12220 selostus, päivätty 10.6.2014, päivitetty Kslk:n 10.6.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Tehdyt muutokset

4

Vuorovaikutusraportti 8.10.2013, täydennetty 10.6.2014

5

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

2

Havainnekuva - kirjasto purettu

3

Havainnekuva - kirjasto paikoillaan

4

Maankäyttösopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan osapuolet

 

Tiedoksi

Kulttuurikeskus

Varhaiskasvatusvirasto

Yleisten töiden lautakunta

Liikuntalautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Nuorisoasiainkeskus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Kiinteistölautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.09.2014 § 846

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi) korttelin 43124 osaa ja puistoaluetta koskevan asemakaavaehdotuksen ja kortteleiden 43122 - 43125 puisto-, urheilu-, virkistyspalvelu-, suojaviher- ja katualueiden sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen asemakaavan muutosehdotuksen 15.10.2013 päivätyn ja 10.6.2014 muutetun piirustuksen nro 12220 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, etteivät tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, ettei asemakaavaa ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäväksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2014 § 189

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Ksv 2263_3, Kettukuja 4, Kettutie 8 ja 19, karttaruutu J5

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        8.10.2013 päivätyn ja 10.6.2014 muutetun 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi) korttelin 43124 osaa ja puistoaluetta koskevan asemakaavaehdotuksen ja kortteleiden 43122–43125 ja puisto-, urheilu- ja virkistyspalvelu-, suojaviher- ja katualueiden sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12220 hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta
 

-        ettei asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päättää antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

15.10.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

08.10.2013 Pöydälle

Esittelijä

vs. asemakaavapäällikkö

Annukka Lindroos

Lisätiedot

Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332

timo.karhu(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, meluselvitys, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37424

maija.rekola(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 06.03.2014 § 134

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Kiinteistökartta 91/677 502, Kettukuja 4

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Länsi-Herttoniemen Siilitien ja Kettutien aluetta koskevasta asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12220 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaava-alue on kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta seurakuntatalon tonttia (YK) 43123/1, jonka omistaa Asunto Oy Helsingin Kettukuja 4.

Kaavamuutos perustuu Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:ltä tilattuun viitesuunnitemaan.

Tavoitteena on Länsi-Herttoniemen kaupunkikuvaan sopiva täydennysrakentaminen lähellä hyviä joukkoliikenneyhteyksiä. Rakentamisessa tulisi huomioida 1950-luvun rakennusten erityispiirteet ja lisäksi rakennusten koko sovittaa sopivissa suhteissa ympäröiviin rakennuksiin. Kettutien, Siilitien ja Siilikujan väliselle alueelle muodostetaan uusi asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Korttelin reunoja rajaavien rakennusten keskelle sijoittuu asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH) leikki- ja oleskelualueineen. Siilitien varressa nykyisin sijaitseva entinen seurakuntatalo puretaan ja sitä ympäröivä puistoalue liitetään korttelialueisiin.

Kaavamuutos mahdollistaa asuinrakentamisen myös nykyisen kirjaston paikalle, jos se puretaan. Osa korttelin asuinrakennuksista voidaan toteuttaa, vaikka kirjasto jäisi paikoilleen. Asemakaavassa on vaiheittain toteuttamista koskevia määräyksiä, joiden mukaan kirjaston ja nuorisotalon rakennusta ei saa purkaa ennen kuin korvaavat tilat toiminnoille on toteutettu muualle Herttoniemeen.

Kiinteistöviraston tilakeskus on selvittänyt mahdollisuutta rakentaa julkisia tiloja ja palveluja Herttoniemen metroasemalle. Hankkeen toteutuminen kaupungin omana investointina on kuitenkin epätodennäköistä, sillä uusista palvelutiloista ovat kiinnostuneita vain nuorisoasiainkeskus, kaupunginkirjasto ja suomenkielinen työväenopisto. Sosiaali- ja terveysvirasto on vetäytynyt hankkeesta. Kiinteistövirasto selvittää hankkeen toteuttamista vaihtoehtoisesti yksityisenä investointina, jolloin tarvittavat tilat vuokrattaisiin hallintokuntien käyttöön.

Kaavamuutos sallii asuinrakennusten ensimmäisissä ja toisissa kerroksissa julkisten palvelutilojen rakentamisen, mikä voisi mahdollistaa toivottujen palvelujen säilymisen alueella, mikäli kirjaston palvelupisteelle ja nuorisotoimelle ei rakenneta uusia tiloja muualle.

Uutta asuinkerrosalaa tulee yhteensä 29 300 k-m², josta erityisasumisen osuus on 4 500 k-m².

Kaavamuutos korottaa yksityisessä omistuksessa olevan seurakuntatalon tontin 43123/1 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajan kanssa on tehty sopimus.

Edelleen kaavamuutoksen mukaisten AK-tonttien 43123/3 ja 2 toteutuksen edistämiseksi ja nopeuttamiseksi on kaupungin ja tontinomistajan Asunto Oy Helsingin Kettukuja 4:n sekä Jealha Oy:n kesken neuvoteltu kiinteistökaupan esisopimus, jolla kaupunki myisi omistamansa AK-tontin 43123/3 osat (2 195 k-m²) Asunto Oy Helsingin Kettukuja 4:lle ja AK-tontin 43123/2 osat (4 216 k-m²) Jealha Oy:lle sääntelemättömään omistus- tai vuokra-asuntotuotantoon. Asuntotonttien pysäköinti on sijoitettu yhteiseen maanalaiseen laitokseen (ma-1), ja asuntotonttien yhtenäinen omistus ja suunnittelu auttavat ja nopeuttavat tonttien toteutusta. 

AK-korttelin 43123 muut asuntotontit esitettäisiin varattaviksi kevään 2014 asuntotonttien varauskierroksen yhteydessä.

Lautakunnan mielestä asemakaavassa ei tulisi määrätä, ettei kirjaston ja nuorisotalon rakennusta ei saa purkaa ennen kuin korvaavat tilat on toteutettu muualle Herttoniemeen. Lautakunnan mielestä kaupungin maanomistuksella ja sen luovutusaikataululla voidaan paremmin varmistaa kaupungin tahdon toteutuminen po. asiassa. Asemakaava ei ole oikea instrumentti tämänkaltaiseen ohjailuun. Lautakunta toteaa, ettei se tule luovuttamaan kyseisiä tontteja ennen, kun kirjaston ja nuorisotalon tilakysymys on ratkaistu ja korvaavat tilat otettu käyttöön.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Käsittely

06.03.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Juhani Tuuttila: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen kolmanteen kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen toinen virke: Rakentamisessa tulisi huomioida 1950-luvun rakennusten erityispiirteet ja lisäksi rakennusten koko sovittaa sopivissa suhteissa ympäröiviin rakennuksiin.

Lausuntoehdotuksen 11. kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Lautakunta toteaa, ettei se tule luovuttamaan kyseisiä tontteja ennen, kun kirjaston ja nuorisotalon tilakysymys on ratkaistu ja korvaavat tilat otettu käyttöön.

 

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 14.01.2014 § 9

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotukseen.

10.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 30.12.2013

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt sosiaali- ja terveysviraston lausuntoa Länsi-Herttoniemen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12220.

Asemakaavan muutosalueella sijaitsevat Herttoniemen sairaala ja terveysasema. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirastolla on yhteensä 1007 htm2 palvelutiloja kirjaston ja nuorisotalon rakennuksessa, Kettutie 8 E.

Asemakaavan muutosehdotuksessa esitetään seurakuntakeskuksen ja kirjaston tontin ja niiden välisen puiston muuttamista asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavaselostuksen mukaan kirjaston ja nuorisotalon rakennusta ei saa purkaa ennen kuin korvaavat tilat toiminnoille on toteutettu muualla Herttoniemessä. Rakennuksessa oleville sosiaali- ja terveysviraston palveluille ei ole vielä korvaavia tiloja tiedossa. Herttoniemen metroasemalle aiemmin suunnitellut tilat eivät sisälly 10 vuoden rakentamisohjelmaan.

Asemakaavan muutoksessa Herttoniemen sairaala-alueen korttelialue pienenee. Sairaalalle ja terveysasemalle muodostuu uusi tontti 43125 (YS), koska Siilikujan katualueen jatke erotta sen kirjaston tontista, joka liitetään uuteen asuinkortteliin. Autopaikkojen korttelialuetta (LPA) on laajennettu entisen suojaviheralueen ja kaavoittamattoman alueen suuntaan, jotta sairaalan ja urheilupuiston tarvitsemat autopaikat saadaan mahtumaan.

Sosiaali- ja terveysviraston suunnitelmissa on ajaa vähitellen alas Herttoniemen sairaalan toiminta. Sairaalatoiminta supistuu ja palvelujen määrä vähenee jo vuonna 2014, kun Malmin uusi päivystyssairaala otetaan käyttöön. Sosiaali- ja terveysvirasto ei tarvitse lisää autopaikkoja.  Autopaikkojen rakentamisen kustannuksia ei saa kohdentaa sosiaali- ja terveystoimelle.

Puretun huoltoaseman kortteli 43122 muutetaan erityisasumisen korttelialueeksi (AKS), jonka rakennusoikeus on 4500 k-m2. Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole tarvetta erityisasumiselle tällä alueella.

Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma valmistuu kesään 2014 mennessä. Se jälkeen tiedetään sosiaali- ja terveysviraston tulevat tarpeet Herttoniemen alueella.

 

21.3.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 17.12.2013 § 155

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi Herttoniemen (43.ko) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12220, Siilitien ja Kettutien alue, seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kortteleiden rakennusten sijoitteluissa ja ajojärjestelyissä tulee huomioida pelastustoiminnan mahdollistaminen onnettomuuden sattuessa. Palo- ja pelastuskaluston tulee päästä riittävän lähelle rakennusta, jotta palon sammuttaminen ja henkilöiden pelastaminen rakennuksesta on mahdollista.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 09 310 31238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 12.12.2013 § 219

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Herttoniemen Siilitien ja Kettutien alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12220 seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksen pääasiallisena tavoitteena on Länsi-Herttoniemen täydennysrakentaminen lähellä hyviä joukkoliikenneyhteyksiä. Asemakaavan muutoksella alueelle muodostetaan uusi asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Korttelin reunoja rajaavien rakennusten keskelle sijoittuu asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH). Siilitien varressa nykyisin sijaitseva entinen seurakuntatalo puretaan, ja sitä ympäröivä puistoalue liitetään korttelialueisiin. Muutos mahdollistaa asuinrakentamisen nykyisen kirjaston paikalle. Puretun huoltoaseman kortteli 43122 muutetaan erityisasumiseen (AKS), jolle saa rakentaa vanhusten palvelutalon tai muuta erityisasumista. Julkisten rakennusten korttelialueiden (YO, YS) pinta-alat muuttuvat.

Asukkaiden autopaikat sijoittuvat pääosin korttelialueille merkittyihin maanalaisiin tiloihin. Autopaikkojen korttelialuetta 43124 (LPA) on ehdotuksessa laajennettu niin, että sairaalan ja terveysaseman tarvitsemat lisäautopaikat mahtuvat alueelle. Samalle LPA-alueelle on osoitettu myös viereisen Herttoniemen liikuntapuiston tarvitsemat autopaikat.

LPA-alueella on 22.1982 voimaantulleessa asemakaavassa osoitettu 39 autopaikkaa Herttoniemen liikuntapuistolle ja 67 autopaikkaa YS-korttelille 43125. Muutosehdotuksessa LPA-aluetta on kasvatettu, siten, että  sairaalan ja terveysaseman tarvitsemat lisäautopaikat mahtuvat alueelle. Laajennetulle LPA-alueelle mahtuu yhteensä 147 autopaikkaa, joista YS-kortteli 43125 tarvitsee 96 autopaikkaa. Liikuntapuiston autopaikkatarve ei ole kasvanut, vaan nykyiset 39 autopaikkaa riittävät jatkossakin. Alueelle mahtuisi vielä 12 autopaikkaa.

Asemakaavan muutoksessa tulisi varmistaa, että liikuntatoimi ei joudu rakentamaan sairaalan ja terveysaseman tarvitsemia lisäautopaikkoja kortteliin 43124 (LPA). Kaavamerkinnöin tulisi varmistaa, että lisäautopaikkojen toteutuksesta vastaa se taho, joka lisäautopaikkoja tarvitsee.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Yleisten töiden lautakunta 10.12.2013 § 514

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Länsi-Herttoniemessä Siilitien ja Kettutien vieressä noin 500 metrin etäisyydellä Siilitien metroasemalta.

Nykyistä korttelia 43123 laajennetaan käsittämään kolmion muotoinen alue Kettutien, Siilitien ja Siilikujan välissä. Alueelle muodostetaan uusi asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Korttelin reunoja rajaavien rakennusten keskelle sijoittuu asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH), joka on pääosin rakennettava ja istutettava yhteiseksi leikki- ja oleskelualueeksi. Siilitien varressa sijaitseva entinen seurakuntatalo puretaan, ja sitä ympäröivä puistoalue liitetään korttelialueisiin. Puretun huoltoaseman alue (kortteli 43122, katuosoite Kettutie 19) muutetaan erityisasumisen korttelialueeksi (AKS), jolle saa rakentaa vanhusten palvelutalon tai muuta erityisasumista.

Asukkaiden autopaikat sijoittuvat pääosin korttelialueille merkittyihin maanalaisiin tiloihin. Korttelia 43124 (LPA) laajennetaan niin, että sairaalan, terveysaseman ja urheilupuiston tarvitsemat autopaikat mahtuvat alueelle. Kettutie säilyy moottoriajoneuvoliikenteelle varattuna katuna, mutta Kettukuja on merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi. Näin ollen Kettukuja poistuu moottoriajoneuvoliikenteen käytöstä. Siilikujaa jatketaan katuna Kettutielle asti. Suurin osa katujen välissä olevasta lehtomaisesta alueesta säilyy puistona.

Kettutien ja Siilitien risteyksessä oleva viheralue on vehreä ja säilynyt luonnonmukaisena, koska hulevedet ovat kertyneet alueelle nyt kaavoituksen alle jäävän ojan kautta. Viheralue tulee kuivumaan rakentamisen myötä, jollei kyseiseen painanteeseen johdeta katu- ja tonttivesiä. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että alueen hulevesi- ja katusuunnitelmissa painannetta tulee hyödyntää hulevesien käsittelyyn, joka samalla mahdollistaa kyseisen alueen säilymisen vehreänä ja luonnonmukaisena.

Yleisten töiden lautakunta pyytää ottamaan huomioon, että Herttoniemen terveysasemaa, Herttoniemen sairaalaa ja Herttoniemen liikuntapuistoa palveleva paikoitusalue (kortteli 43124) on laajennettava asemakaavassa esitetyllä tavalla ennen asuinkorttelin rakentamista, koska tulevan asuinkorttelin (43123) kohdalla on nykyään noin 90 autopaikkaa. Parkkipaikkoja on vähän jo nykyään.

Kustannukset

Kaavan toteuttamisen kokonaiskustannukset ovat noin 660 000 euroa (alv 0%). Katualueiden osalta kustannukset ovat noin 345 000 euroa ja puistojen noin 145 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12220 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

10.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotukseen uusi viides kappale: "Kettutien ja Siilitien risteyksessä oleva viheralue on vehreä ja säilynyt luonnonmukaisena, koska hulevedet ovat kertyneet alueelle nyt kaavoituksen alle jäävän ojan kautta. Viheralue tulee kuivumaan rakentamisen myötä, jollei kyseiseen painanteeseen johdeta katu- ja tonttivesiä. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että alueen hulevesi- ja katusuunnitelmissa painannetta tulee hyödyntää hulevesien käsittelyyn, joka samalla mahdollistaa kyseisen alueen säilymisen vehreänä ja luonnonmukaisena."

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm: Poistetaan alkuperäisen päätösehdotuksen viides kappale. "Yleisten töiden lautakunta pyytää ottamaan huomioon, että Herttoniemen terveysasemaa, Herttoniemen sairaalaa ja Herttoniemen liikuntapuistoa palveleva paikoitusalue (kortteli 43124) on laajennettava asemakaavassa esitetyllä tavalla ennen asuinkorttelin rakentamista, koska tulevan asuinkorttelin (43123) kohdalla on nykyään noin 90 autopaikkaa. Parkkipaikkoja on vähän jo nykyään."

Kannattaja: Pörrö Sahlberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta (5)

Jaa-äänet: 6
Matti Kopra, Sampsa Lehtorinta, Jarmo Nieminen, Dennis Pasterstein, Tuomo Valokainen, Mikko Virkamäki

Ei-äänet: 3
Antti Möller, Henrik Nyholm, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

03.12.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

 

Nuorisoasiainkeskus Alueellisten palvelujen osasto 3.12.2013

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää nuorisoasiainkeskuksen lausuntoa 8.10.2013 päivätystä ja kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.10.2013 hyväksymästä ja kaupunginhallitukselle lähetetystä Länsi-Herttoniemen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12220.

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Kettutien nuorisotalo, joka on toiminut alueella vuodesta 1972. Asemakaavamuutoksen mukaan nykyisen nuorisotalon ja samassa kiinteistössä toimivan kirjaston paikalle on suunniteltu rakennettavaksi asuintaloja. Kettutien nuorisotalo on pitkän toimintakaarensa vuoksi alueen vakiintunut peruspalvelu, joka kokoaa paikallista aktiivista toimintaa runsaasti tiloihinsa. Vuonna 2012 nuorten käyntikertoja kirjattiin lähes 8000. Sen lisäksi nuorisotalon alueellinen palvelu kohdentuu myös muihin paikallisiin toimijoihin, mistä kertoo lähes 13 000 muuta käyntikertaa, jotka ovat pääosin aikuisten käyntejä.

Asemakaavan muutoksen toteuttamisen yhteydessä on kaavailtu, että nuorisotilat siirretään uuteen esisuunnitteluvaiheessa olevaan Herttoniemen Metrokeskukseen. Metrokeskus ei ole tällä hetkellä kaupungin investointiohjelmassa. Samassa yhteydessä kirjaston tilat siirtyisivät myös Metrokeskukseen. Sen toiminnalliseen suunnitelmaan sisältyy nuorten palvelujen näkökulmasta monipuolinen yhteistyö kirjaston ja työväenopiston kanssa. Näin voidaan jatkaa ja laajentaa Kettutien kiinteistössä jo perinteeksi muodostunutta virastojen välistä yhteistyötä.

Ajoituksellisesti on tärkeää, että mahdolliset Herttoniemen alueella tapahtuvat muutokset toteutetaan niin, että nuorisopalveluja pystytään tuottamaan katkeamattomasti Länsi-Herttoniemen alueella ja laajemminkin kokonaisuutena Herttoniemessä. Lisäksi muutosten yhteydessä on tärkeää varmistaa varhaisnuorten palvelut Siilitien vaikutusalueella. Varhaisnuorten toimintaa voitaisiin järjestää alueen muissa tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa tai varmistamalla asemakaavassa asukastilojen rakentaminen uuden rakentamisen yhteydessä.

Suurin ongelma tilojen siirtämisessä on Metrokeskuksen rakentamisen epävarmuus. Keskus ei sisälly nykyiseen talonrakennushankkeiden investointisuunnitelmaan 2013 -22. Lisäksi Metrokeskuksen toteuttamisen kautta on alustavasti suunniteltu korvattavan nykyisen Herttoniemenrannan nuorisotilan tilat. Ne ovat menossa vuoden 2014 alkupuolella peruskorjaukseen, johon on varattu noin 1,8 miljoonaa euroa. Herttoniemenrannan tilassa olisi korjaustyön jälkeen mahdollisuus toimia siihen saakka, kun Metrokeskuksen tilat valmistuvat.

Kettutien nuorisotalon toiminnan siirtäminen muihin tiloihin on nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen mukaan myös mahdollista. Korvaavien tilojen tulee olla nuorten toimintaan soveltuvia ja sijainniltaan metroradan varrella. Korvaavat tilat voivat olla jonkin verran pienemmät (arviolta 400 - 500 m²) kuin nykyisen nuorisotalon toiminnalliset tilat, jos tilajärjestelyt vastaavat hyvin nuorten ja asukkaiden toiminnallisia tarpeita.

Metrokeskuksen toteutuksen lykkääntyessä toinen vaihtoehto on etsiä alueelta suurempia tiloja, jotka voisivat vastata Herttoniemenrannan ja Länsi-Herttoniemen nuorisopalveluista, jolloin voitaisiin luopua sekä Herttoniemenrannan että Kettutien nuorisotalon tiloista. Korvaavat tilat tulisi löytää edelleen metroradan varrelta. Tässä vaihtoehdossa nuorisoasiainkeskus jättäytyisi pois tulevasta Metrokeskuksesta, jonka mahdollinen toteutuminen ajoittunee 2020-luvun alkupuolelle.

Nuorten näkemykset ja toiveet asemakaavamuutoksen vaikutuksiin saatiin esille kahden paikallisen nuorten ryhmän kautta. Molemmat ryhmät toimittivat omat mielipiteensä suoraan kaupunkisuunnitteluvirastoon keväällä 2012.  Nuorten ryhmien työpajat tuottivat seuraavanlaisen koosteen.

”Nuoret haluavat, että heidät otetaan mukaan suunnittelemaan ja valmistelemaan heitä koskevia asioita. Eniten huolta herätti Siilitien pohjoispuolen nuorten, erityisesti varhaisnuorten, mahdollisuus osallistua nuorisotoimintaan ja toiseksi Herttoniemen yhteiskoulun oppilaiden kirjastossa käymisen mahdollisuus. Jos asemakaavaluonnoksessa suunniteltua muutosta lähdetään toteuttamaan, tulee nämä tarpeet huomioida esim. kehittämällä urheilukentän seutua palvelemaan nuoria entistä paremmin ja miettimällä nuorten kirjastopalvelut uudella tavalla. Monelta osin metrokeskus monine palveluineen nähtiin myös uutena mahdollisuutena, varsinkin sille suurelle nuorten ryhmälle, jota nuorisotyön ja kirjaston palvelut eivät tällä hetkellä tavoita.” Lisäksi nuorisolautakunta linjasi 21.3.2013, että ”kun metrokeskusta suunnitellaan, on tärkeää turvata varhaisnuorten palvelut Länsi-Herttoniemen alueella.”

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että asemakaavan muutokset tulee toteuttaa vaiheittain siten, että nuorten ja varhaisnuorten palvelut toimivat Länsi-Herttoniemessä ilman katkoksia. Jos Kettutien nuorisotalon kiinteistöstä joudutaan luopumaan ennen kuin Metrokeskuksen tilat valmistuvat, täytyy korvaavat nuorten tilat löytää Kettutien – Siilitien alueelta. Korvaavien tilojen tulee olla nuorten ja myös alueen asukkaiden toimintaan soveltuvia ja sijainniltaan lähellä metroa. Nuorisoasiainkeskus tekee tilaratkaisunsa yhdessä kirjaston kanssa. Tavoitteena ovat silloin tilojen joustava yhteiskäyttö ja uudet asukaslähtöiset toimintamallit. Muutoin nuorisoasiainkeskus pitää myönteisenä asemakaavan muutoksen vaikutuksia Kettutien alueen asuntokannan uudistamiseen ja monipuolistamiseen perheasumisen näkökulmasta. Lisäksi nuorisoasiainkeskus haluaa varmistaa paikallisten nuorten jatkuvan osallistumisen tilojen muutosten suunnittelussa.

Lisätiedot

Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

 

Nuorisoasiainkeskus Nuorisotoimenjohtaja 25.3.2013

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Kettutien nuorisotalo, joka on toiminut alueella pitkään. Asemakaavaluonnoksessa on suunniteltu, että nuorisotilat siirretään uuteen esisuunnitteluvaiheessa olevaan Herttoniemen Metrokeskukseen, koska nykyinen nuorisotalon kiinteistö puretaan asuntorakentamisen tieltä. Samassa luonnoksessa kirjaston tilat siirtyvät myös Metrokeskukseen. Sen toiminnalliseen suunnitelmaan sisältyy nuorten palvelujen näkökulmasta monipuolinen yhteistyö kirjaston ja työväenopiston kanssa. Näin voidaan jatkaa ja laajentaa Kettutien kiinteistössä jo perinteeksi muodostunutta virastojen välistä yhteistyötä. Ajoituksellisesti on tärkeää, että mahdolliset Herttoniemen alueella tapahtuvat muutokset toteutetaan niin, että nuorisopalvelut pystytään tuottamaan katkeamattomasti Länsi-Herttoniemen alueella. Lisäksi muutosten yhteydessä on tärkeää varmistaa varhaisnuorten palvelut Siilitien vaikutusalueella. Varhaisnuorten toimintaa voitaisiin järjestää alueen muissa soveltuvissa tiloissa tai varmistamalla asemakaavassa asukastilojen rakentaminen uuden rakentamisen yhteydessä. 

Nuorten näkemykset ja toiveet asemakaavamuutoksen vaikutuksiin saatiin esille kahden erilaisen paikallisen nuorten ryhmän kautta. Molemmat ryhmät toimittivat omat mielipiteensä suoraan kaupunkisuunnitteluvirastoon keväällä 2012.  Nuorten ryhmien työpajat tuottivat seuraavanlaisen koosteen.

”Nuorten ja muiden asukasryhmien mielipiteistä ei voitu muodostaa yhtä selkeää kokonaisuutta. Hiukan yleistäen nuoret haluavat, että heidät otetaan mukaan suunnittelemaan ja valmistelemaan heitä koskevia asioita. Eniten huolta herätti Siilitien pohjoispuolen nuorten, erityisesti varhaisnuorten, mahdollisuus osallistua nuorisotoimintaan ja toiseksi Herttoniemen yhteiskoulun oppilaiden kirjastossa käymisen mahdollisuus. Jos asemakaavaluonnoksessa suunniteltua muutosta lähdetään toteuttamaan, tulee nämä tarpeet huomioida esim. kehittämällä urheilukentän seutua palvelemaan nuoria entistä paremmin ja miettimällä nuorten kirjastopalvelut uudella tavalla. Monelta osin metrokeskus monine palveluineen nähtiin myös uutena mahdollisuutena, varsinkin sille suurelle nuorten ryhmälle, jota nuorisotyön ja kirjaston palvelut eivät tällä hetkellä tavoita.”

Lisäksi nuorisolautakunta linjasi 21.3.2013, että ”kun metrokeskusta suunnitellaan, on tärkeää turvata varhaisnuorten palvelut Länsi-Herttoniemen alueella.”

Nuorisoasiainkeskuksella ei ole muuta lausuttavaa Länsi-Herttoniemen asemakaavan muutoksesta.

27.4.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 20.3.2013

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Länsi-Herttoniemen palvelukeskuksen alueelle Siilitien ja Kettutien liittymän viereen. Suunnittelualueeseen kuuluvat entisen seurakuntatalon tontti osoitteessa Kettukuja 4, huoltoaseman alue Kettutie 19:ssä sekä katu-, pysäköinti ja puistoalueita. Suunnittelualueeseen kuuluvat myös Kettutie 6:n ja 8:n tontit, joilla sijaitsee kirjasto, sairaala, terveysasema ja koulu.

Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja seurakuntatalon ja huoltoaseman tilalle. Asemakaavaluonnoksessa esitetään asuinkerrostaloja myös nykyisen kirjaston paikalle, jos kirjastotoiminta siirtyy muualle ja rakennus puretaan.

Lausunto

Rakennusviraston mielestä asemakaavan muutosta tulee tarkastella ensisijaisesti Herttoniemen sairaalan näkökulmasta ja tarpeista. Sairaalan ja sen yhteydessä olevan terveysaseman asiakkaita ja henkilökuntaa on päivittäin yhteensä useita satoja. Asemakaavatyössä pitää varmistaa toimiva kulkuyhteys suoraan sairaalan palveluille. On oletettavaa, että ihmiset pyrkivät kulkemaan korttelialueen läpi terveysasemalle ja sairaalalle. Havainnekuvasta on tulkittavissa kulkuyhteys korttelialueen läpi, mutta asemakaavaluonnoksen kartasta jää epäselväksi, onko se julkisessa käytössä. Rakennusvirasto ehdottaa, että kulkuyhteys järjestetään rasitteena korttelin sisällä.

Toimivista julkisista liikenneyhteyksistä huolimatta moni käyttää sairaala- ja terveyskeskusmatkoillaan omaa autoa. Tällä hetkellä alueen suurin ongelma on riittämättömät pysäköintipaikat ja tästä johtuva villi pysäköinti. Uusien asuinalueiden pysäköinti on ehdotettu suunnitelman mukaan järjestettäväksi korttelin maanalaisissa tiloissa, mikä on kannatettavaa. Uudet asuinkorttelit vievät joka tapauksessa kadunvarsi- ja muuta pysäköintitilaa sairaalan alueelta. Sairaalan ja terveysaseman pysäköintialueen (merkintä LPA) kokoa on siksi lisätty osoittamalla suojaviheralueesta (merkintä EV) pysäköintiin.

Näistä muutoksista huolimatta rakennusviraston mielestä pysäköintialueen mitoitus on riittämätön. Pysäköintitarve tulee selvittää tarkasti ja varmistaa LPA-alueen paikkojen varaaminen ainoastaan sairaalan ja terveysaseman asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön. Kadunvarsipysäköintiä tulee tarkastella ainoastaan toissijaisena pysäköintiratkaisuna. Vaikka LPA- alueeksi varattua aluetta on kasvatettu, kyseinen tilavaraus tuskin riittää. Tilavarausta tulee kasvattaa entisestään suojaviheralueen kustannuksella, jotta pysäköintipaikkojen määrä olisi riittävä korjaten tämänhetkisen pysäköintiongelman.

On tärkeää ottaa huomioon, että sairaala voi tulevaisuudessa toimia niin kutsuttuna väistötilana, sen kapasiteetti kasvaa tai sen käyttötarkoitus voi muuttua. Riittävä pysäköintitila mahdollistaa helpommin muutokset sekä parantaa ympäristön laatua nykytilaan verrattuna.

Liikuntapuiston pysäköintipaikkojen tulee olla liikuntapuiston toimintojen välittömässä läheisyydessä. Siilitieltä liikuntapuistoon johtava ajoyhteys, joka palvelee liikuntapuistoa ja sen käyttäjiä, tulee olla merkitty muulla tavalla kuin rasitteena LPA-alueen kautta. Rakennusvirasto ehdottaa VU-alueelle osoitetun pysäköintialueen siirtämistä liikuntapuiston toimintojen läheisyyteen siten, että se erottuu selkeästi sairaalan pysäköintiin varatusta alueesta.

Rakennusten edellyttämät erinäiset tukimuurit, liuskat ja muut rakenteet tulee sijoittaa tontin puolelle. Niiden rakentaminen ja huolto kuuluu kiinteistöille.

Kaavamääräyksiin on hyvä lisätä maininta, että hulevedet tulee imeyttää tontilla maaperän salliessa tämän.

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.03.2013 § 22

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellusta Siilitien – Kettutien alueen asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Nykyinen Herttoniemen kirjasto sijaitsee kaavamuutosalueella Herttoniemen sairaalan sivurakennuksessa, nuorisotalon naapurina osoitteessa Kettutie 8 C. Kirjastossa on 730 huoneistoneliömetriä. Nykyisessä paikassaan kirjasto on osoittautunut tarjolla oleviin resursseihin nähden suhteellisen tehottomaksi.  Muutetun asemakaavan toteutuminen edellyttää kirjasto- ja nuorisotalorakennuksen purkamista.

Koska kaupunginosan keskustatoiminnat ja asioimisen painopiste ovat metroaseman ympäristössä, kehittyvä metroaseman seutu on luonteva paikka myös kirjastolle, joka on tyypillisesti alueensa keskustapalvelu. Kirjasto uudessa metrokeskuksessa voi palvella samalla sekä Länsi-Herttoniemen, Herttoniemenrannan että Kulosaaren asukkaita. Uusien asukkaiden tulo alueelle on omiaan tehostamaan palvelujen taloudellista tehokkuutta.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta edellyttää kuitenkin, että Herttoniemen kirjaston tilat ja toiminta uudessa paikassa tullaan turvaamaan kaupungin rakentamisohjelmassa ennen asemakaavan hyväksymistä.

Lautakunta pitää myös tärkeänä, että Herttoniemen kirjaston ja nuorisotilan nykyisten käyttäjien mielipidettä kuullaan muutoksessa.

Käsittely

12.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lausunnon loppuun lisätään kappale:

Lautakunta pitää myös tärkeänä, että Herttoniemen kirjaston ja nuorisotilan nykyisten käyttäjien mielipidettä kuullaan muutoksessa.

Kannattajat: Risto Kolanen

Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Hanna Aaltonen, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85502

hanna.aaltonen(a)hel.fi

 

Terveyskeskus 2.5.2012

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta tonteille 43122/1 ja 43123/1 osoitteissa Kettutie 19 ja Kettukuja 4 sekä viereisille katu- ja puistoalueille. Suunnittelualueeseen kuuluvat entisen seurakuntatalon tontti ja puretun huoltoaseman tontti. Tontilla 43125/4 osoitteessa Kettutie 8 muutetaan asemakaavaa, jos kirjasto muuttaa metroasemalle.

Seurakuntatalo ei ole enää kirkon käytössä, vaan rakennus tontteineen on myyty yksityiselle omistajalle. Huoltoasema on purettu ja paikalla toimii kylmäasema. Osoitteessa Kettutie 8 sijaitsee Herttoniemen kirjasto, nuorisotalo, sairaala ja terveysasema. Kettukujan ja Siilitien risteykset ovat liikenteellisesti huonoja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan osa-alueelle 1 tehdään asemakaavan muutos. Seurakuntatalo puretaan ja tilalle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Jo puretun huoltoaseman kohdalle suunnitellaan asuinkerrostalo ja päivittäistavarakauppa. Katujärjestelyjä selkeytetään turvallisemmiksi. Osia puisto- ja katualueista liitetään kortteleihin. Osa-alueelle 2 tutkitaan asuinkerrostalojen sijoittamista. Alueelle tehdään asemakaavan muutos, jos kirjasto ja nuorisotalo siirtyvät Herttoniemen metroasemalle rakennettaviin uusiin tiloihin. Osa-alueen 3 käyttötarkoitusta ei muuteta. Sairaala ja terveysasema erotetaan omalle tontilleen, jos kirjaston alue muutetaan asuinkäyttöön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan asemakaavaluonnos laaditaan keväällä 2012 ja ehdotus vuoden 2012 lopussa siten että päätökset siitä tehdään syksyllä 2013.

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan viimeistään 4.5.2012.

Terveyskeskuksen kannanotto

Terveyskeskus huomauttaa, että myös osa-alueella 3 sijaitsevan sairaalan käyttötarkoitusta saatetaan muuttaa tulevaisuudessa. Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 –raportissa esitetään, että Herttoniemen sairaalan toiminta lakkaa, kun toiminnalle saadaan korvaavat tilat muualta. Raportissa esitetään, että sairaalarakennus voidaan purkaa. Tilalle on ehdotettu rakennettavaksi vapaarahoitteista asumista.

Terveyskeskuksen johtoryhmä on esittänyt pitkän aikavälin tavoitteena Herttoniemen sairaalasta luopumista. Osalle toiminnoista ehdotetaan korvaavia tiloja Herttoniemen metroasemalle rakennettaviin uusiin tiloihin. Muille toiminnoille tarvitaan lisärakentamista esimerkiksi muihin sairaaloihin. Terveysasema tulee jäämään alueelle.

Terveyskeskus ehdottaa, että kaavamuutoksessa otetaan huomion myös osa-alueen 3 eli Herttoniemen sairaalan mahdolliset muutokset tulevaisuudessa. Alue on hyvä suunnitella kokonaisuutena siten, että myös sairaala-alue suunnitellaan uuteen käyttöön ja että alue voidaan jatkossa liittää toiminnallisesti osaksi kaava-alueen osia 1 ja 2. Alueelle jäävän terveysaseman liikennejärjestelyt tulee suunnitella selkeiksi, esteettömiksi ja turvallisiksi.

Terveyskeskus esittää lisäksi, että kaavamuutoksen suunnitteluaikataulua pidennetään siten, että terveyskeskuksen suunnitelmat Herttoniemen toimintojen järjestämiseksi ovat pidemmällä.

Lisätiedot

Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Kaupunginkirjasto 26.4.2012

HEL 2011-006217 T 10 03 03

Kaupunginkirjasto on ilmoittanut tilakeskukselle, että se on kiinnostunut siirtämään Herttoniemen kirjaston toiminnan kehitteillä olevalle metroasemalle. Näin ollen kaupunginkirjastossa ei nähdä esteitä kirjaston nykyisen rakennuksen purkamiselle, mikäli tilat ja toiminta uudessa paikassa tullaan turvaamaan. Aikataulutus tulee kuitenkin toteuttaa niin, ettei alueen kirjastopalvelujen tarjontaan tule katkoa. Lisä asuntorakentaminen alueella on omiaan tehostamaan palvelujen taloudellisuutta ja tehokkuutta.

Lisätiedot

Aaltonen Hanna, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85502

hanna.aaltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566