Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/12

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 285

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kolme aloitetta

HEL 2014-011019, 2014-011020, 2014-011021

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite Mäkelänkadun nopeusrajoitusten alentamisesta
 

-        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite terveysreittien toteuttamisesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        valtuutettu Helena Kantolan ym. aloite ikääntyneiden kuntoutuspalveluista ja kortteliasumisesta sekä sote-lähipalvelujen tasa-arvoisesta toteutumisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566