Helsingfors stad

Protokoll

13/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/7

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 280

Detaljplan och detaljplaneändring för koloniträdgårdsområdena i Östra Baggböle (nr 12190)

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplan för ett koloniträdgårdsområde och detaljplaneändring för park-, närrekreations-, badstrands-, koloniträdgårds- och gruppträdgårdsområde, skolträdgårdsområde för undervisnings- och rekreationsändamål och special-, vatten- och gatuområden i 34 stadsdelen (Baggböle, Östra Baggböle) och för park- och närrekreationsområde, som ska bevaras som naturenlig skog, i 35 stadsdelen (Domarby, Domargård) och för stadsdelsgränsen enligt ritning nr 12190, daterad 22.10.2013 och ändrad 17.6.2014, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att anmärkningarna, skrivelserna och utlåtandena inte ger upphov till andra åtgärder.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom att detaljplanen och detaljplaneändringen inte framläggs på nytt.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det görs en tillräcklig miljökonsekvensbedömning i syfte att säkerställa livsvillkoren för flodpärlmusslan i Vanda å, som är skyddad av ett EU-direktiv. (Leo Stranius)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande motförslag hade framställts under diskussionen:

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Eija Loukoila hade föreslagit att stadsfullmäktige godkänner detaljplanen med den ändringen att i beskrivningen till förslaget till detaljplaneändring stryks följande mening i punkten Yleisperustelu (s.10): Siirtolapuutarhan pohjoisosan suurikokoisille palstoille (noin 600-800 m2) osoitetaan toinen rakennusala, mutta ei velvoiteta jakamaan palstaa kahtia. Dessutom stryks följande mening i punkten Mitoitus (s.10):...(suurille palstoille kaksi mökkiä eli 40 k-m2).

Dessutom hade ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det görs en tillräcklig miljökonsekvensbedömning i syfte att säkerställa livsvillkoren för flodpärlmusslan i Vanda å, som är skyddad av ett EU-direktiv.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

3 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige godkänner detaljplanen med den ändringen att i beskrivningen till förslaget till detaljplaneändring stryks följande mening i punkten Yleisperustelu (s.10): Siirtolapuutarhan pohjoisosan suurikokoisille palstoille (noin 600-800 m2) osoitetaan toinen rakennusala, mutta ei velvoiteta jakamaan palstaa kahtia. Dessutom stryks följande mening i punkten Mitoitus (s.10):...(suurille palstoille kaksi mökkiä eli 40 k-m2).

Ja-röster: 69
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Nej-röster: 15
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Seppo Kanerva

Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

4 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det görs en tillräcklig miljökonsekvensbedömning i syfte att säkerställa livsvillkoren för flodpärlmusslan i Vanda å, som är skyddad av ett EU-direktiv.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 63
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 21
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Jape Lovén, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 1
Seppo Kanerva

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 kartta, päivätty 22.10.2013, muutettu 17.6.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 selostus, päivätty 22.10.2013, muutettu 17.6.2014, päivitetty Kslk:n 17.6.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva 10.6.2014

4

Vuorovaikutusraportti 22.10.2013, täydennetty 17.6.2014

5

Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Muistutuksen tehneet, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa tiedon kaavan hyväksymisestä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Rakennusvalvontavirasto

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området ligger norr om Ring I och avgränsas av Domargård, Klasasvägen, Ring I och Vanda å.

Med detaljplanen och detaljplaneändringen skyddas de kulturhistoriskt värdefulla Baggböle koloniträdgård och Klasasparkens gruppträdgård. Samtidigt anvisas sammanlagt 100 nya koloniträdgårdsstugor och -lotter i områdenas kanter, i de obebyggda delarna av området och i Ärts nedlagda skolträdgårdsområde. Dessutom anläggs ca 180 nya bilplatser i områdets kanter. Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring omfattar sammanlagt 41,87 ha. Koloniträdgårdsområdenas yta ökar med 3,53 ha. Byggrätten i hela området är 12 930 m² vy.

Stadsstyrelsen har 15.6.2009 (§ 775) antecknat en rapport från koloniträdsgårds- och sommarstugearbetsgruppen och uppmanat stadsplaneringsnämnden att beakta möjligheten att utbygga Baggböle koloniträdgårdsområde och omdisponera Ärts skolträdgårdsområde till en koloniträdgård.

Föredragandens motiveringar

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på landskapskulturen värdefullt område som ska utvecklas så att områdets särdrag bevaras. Den aktuella detaljplaneändringen stämmer överens med generalplanen.

För området gäller detaljplanerna nr 4632, 7374, 7780, 8491 och 10331 från åren 1960, 1976, 1979, 1982 och 1998. I detaljplanerna utgör området kolonisträdgårdsområde, parkområde, gruppträdgårdsområde, skolträdgårdsområde, badstrand, parkområde som ska planteras, parkområde som ska bevaras i naturligt skick, specialområde för jordbruk och rekreation och närrekreationsområde som ska bevaras som naturenlig skog. I norra delen av detaljplaneområdet finns dessutom ett litet oplanlagt område.

Staden äger området. Koloniträdgårdsområdena är utarrenderade till koloniträdgårdsföreningar och odlingslottsområdet till Bocksbacka-Sällskapet rf.

Detaljplaneändringen medför staden följande beräknade kostnader exklusive mervärdesskatt:

Anläggande av bilplatser

ca 420 000 euro

Dragning av vattenledningar

ca 250 000 euro

Flyttning av vattenledning och datakabel

ca 30 000 euro

 

Eventuella ändringar och arrangemang har inte beaktats i kostnaderna.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på initiativ av staden och Pakilan Siirtolapuutarhayhdistys ry.

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Om programmet för deltagande och bedömning framfördes 30 åsikter och om utkastet till detaljplaneändring 41 åsikter. Fem åsikter som kom in under beredningen av förslaget till detaljplan har beaktats i planläggningen men de har inte medfört några ändringar i förslaget.

Förslaget till detaljplanen och detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 8.11–9.12.2013.

Sjutton anmärkningar gjordes mot förslaget och två skrivelser kom in efter framläggandet.

Anmärkningar

I anmärkningarna och skrivelserna motsätter man sig att Baggböle koloniträdgård utbyggs, en väg till koloniträdgården anläggs vid Lustigkulla och att de stora lotterna tudelas.

Antalet nya stugor anses som för högt. Man är rädd för att ett tätare koloniträdgårdsområde blir ohållbart socialt och ekologiskt sett och med tanke på värnandet om kulturvärdena. Att 16 lotter tudelas anses medföra ekonomisk skada för de hyresgäster som tycker att de har betalt även för hyresrätten till sin lott i försäljningspriset.

Vägen som har planerats vid Lustigkulla anses öka ljuset och andra störningar i livsmiljön för fredade fladdermusarter. Man är också rädd för att anläggandet av vägen utsätter träd och fornminnen för risker.

Utlåtanden

Nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden, byggnadskontoret och stadsmuseet konstaterar i sina utlåtanden att man inte ska röja någon ny vägförbindelse i skogsområdets kant eftersom det i skogen finns fladdermöss som är skyddade genom ett EU-direktiv och en kanonväg som är skyddad genom lagen om fornminnen. Nämnderna motsätter sig också tudelningen av de stora sluttningstomterna eftersom de är en landskapsmässigt värdefull del av koloniträdgården. Byggnadskontoret avser att tomterna inte ska delas eller det ska förverkligas på ett sätt som inte förutsätter en ny väg.

Närings-, trafik- och miljöcentralen framhäver i sitt utlåtande Lustigkulla skogsområdes vikt som ett fågelobjekt och fladdermusområde. NTM-centralen anser att man inte i tillräcklig omfattning har bedömt konsekvenserna för fladdermusarterna i bedömningen av konsekvenserna. Också bedömningen av konsekvenserna för Naturaområdet vid Vanda å är otillräcklig enlig NTM-centralen.

Nämnden för allmänna arbeten konstaterar att det inte ska förläggas byggnader i vilkas omgivning det kan bildas gårdsområden av privat karaktär till Baggböle strandpark. Strandparken ska kunna användas av alla.

Byggnadstillsynsverket preciserar detaljplanebestämmelserna och föreslår att lottodlarna ska ha tillgång till de ursprungliga odlingsplanerna.

Räddningsnämnden anser att tillgången till släckvatten ska beaktas. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster konstaterar att vattenledningarna och avloppen i området är färdigt dragna, och att förslaget till detaljplaneändring inte förutsätter att de ska flyttas.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien. Utlåtandena i sammandrag och genmälena till dessa anges i rapporten om växelverkan (bilaga 4).

Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring

Utlåtandena och anmärkningarna har beaktats så att den planerade vägen vid Lustigkulla, det skogiga området öster om parkeringsplatsen och strecket för hur de stora lotterna ska delas har strukits på detaljplanekartan. De ursprungliga odlingsplanerna har fogats till detaljplanebeskrivningen.

Eftersom den planerade vägen vid Lustigkulla har strukits i detaljplanen är den enda förbindelsen till de nya lotterna norr om Baggböle koloniträdgård vägen till lotterna i mitten av koloniträdgårdsområdet. I syfte att förbättra förbindelserna till de nya stugorna har det i detaljplanen gjorts möjligt att förlänga den befintliga lilla lottvägen mellan lotterna 117 och 118 mot de nya lotterna i nordost.

De övriga ändringarna framgår av beskrivningen för detaljplanen och detaljplaneändringen (bilaga 2).

Fastighetskontorets tomtavdelning kommer att göra de nödvändiga justeringarna i både idrottsverkets och byggnadskontorets interna arrendeavtal när detaljplanen har fastställts.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens justerade framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 kartta, päivätty 22.10.2013, muutettu 17.6.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 selostus, päivätty 22.10.2013, muutettu 17.6.2014, päivitetty Kslk:n 17.6.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva 10.6.2014

4

Vuorovaikutusraportti 22.10.2013, täydennetty 17.6.2014

5

Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Ilmakuva, 12190/22.10.2013

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Muistutuksen tehneet, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa tiedon kaavan hyväksymisestä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Rakennusvalvontavirasto

 

För kännedom

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristölautakunta

Rakennusvirasto

Kaupunginmuseo

Pelastuslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.09.2014 § 845

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 34. kaupunginosan (Pakila, Itä-Pakila) siirtolapuutarha-aluetta koskevan asemakaavaehdotuksen ja puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, siirtolapuutarha-, ryhmäpuutarha-, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävää kasvitarha-aluetta sekä erityis-, vesi- ja katualueita ja 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä, Tuomarinkartano) puistoa ja lähivirkistysaluetta, joka on säilytettävä luonnonmukaisena metsänä, sekä kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 22.10.2013 päivätyn ja 17.6.2014 muutetun piirustuksen nro 12190 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, etteivät tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, ettei asemakaavaa ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäväksi.

Käsittely

01.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jorma Bergholm

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.06.2014 § 217

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Ksv 0586_1, Pakilan rantatie, Pakilan siirtolapuutarha, Klaukkalantie, Klaukkalanpuisto, karttaruudut H6 ja H7

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        22.10.2013 päivätyn ja 17.6.2014 muutetun 34. kaupunginosan (Pakila, Itä-Pakila) siirtolapuutarha-aluetta koskevan asemakaavaehdotuksen ja puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, siirtolapuutarha-, ryhmäpuutarha-, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävää kasvitarha-aluetta sekä erityis-, vesi- ja katualueita ja 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä, Tuomarinkartano) puistoa ja lähivirkistysaluetta, joka on säilytettävä luonnonmukaisena metsänä, sekä kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta.

-        ettei asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

-        antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet saapuneisiin kirjeisiin.

Käsittely

17.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Eija Loukoila: Poistetaan liitteestä 3 Asemaavan muutosehdotuksen selostus kohdasta Yleisperustelu (s.10) kohta: Siirtolapuutarhan pohjoisosan suurikokoisille palstoille  (noin 600-800 m2) osoitetaan toinen rakennusala, mutta ei velvoiteta jakamaan palstaa kahtia.
sekä poistetaan kohdasta Mitoitus (s.10) kohta:...(suurille palstoille kaksi mökkiä eli 40 k-m2).

Perustelu: Yleisten töiden lautakunta ja ympäristölautakunta esittävät lausunnoissaan, että alueen varjoisat pohjoisosan palstat jätetään ennalleen osoittamatta niille lisärakennusalaa. Lausunnoista ilmenee, että lautakunnat näkevät suuret rinnetontit arvokkaana osana koko siirtolapuutarhaa ja  maisemallisesti tärkeinä erityispiirteinä alueelle.

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

10.06.2014 Pöydälle

22.10.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

16.04.2013 Palautettiin

09.04.2013 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Tuomas Eskola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi

Päivi Sarmaja, arkkitehti, puhelin: 310 37279

paivi.sarmaja(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 14.01.2014 § 2

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Päätös

Lystikukkulan alueen ja tykkitien vieritse kulkevan kulkuväylän osalta ei ole selvitetty muutosten vaikutusta alueen lepakkokantaan: Alueella saattaa olla valolle herkkiä lepakkolajeja. Kulkuväylän kaavoittaminen vaatisi tältä osin lisäselvityksiä ja se olisi huomioitava tämän alueen rakentamisessa muuten.

Vantaanjoen kapea rantavyöhyke on syytä varata vain yleiseksi virkistysalueeksi ja Vantaanjoen Natura-alueen suojavyöhykkeeksi. Mökkialuetta palvelevat uudet rakennukset on syytä sijoittaa taustalla olevan urheilu- ja virkistysalueen (VU) yhteyteen.

Luoteiseen Lystikukkulan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Liikenneratkaisu tulee järjestää toisin.

Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia.

Luoteisnurkkaan osoitettu pysäköintialue tulee rajata pienipiirteisemmäksi ja maastoon paremmin sulautuen.

Käsittely

14.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lystikukkulan alueen ja tykkitien vieritse kulkevan kulkuväylän osalta ei ole selvitetty muutosten vaikutusta alueen lepakkokantaan: Alueella saattaa olla valolle herkkiä lepakkolajeja. Kulkuväylän kaavoittaminen vaatisi tältä osin lisäselvityksiä ja se olisi huomioitava tämä alueen rakentamisessa muuten.

Kannattajat: Matti Niemi

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään seuraava:
Vantaanjoen kapea rantavyöhyke on syytä varata vain yleiseksi virkistysalueeksi ja Vantaanjoen Natura-alueen suojavyöhykkeeksi. Mökkialuetta palvelevat uudet rakennukset on syytä sijoittaa taustalla olevan urheilu- ja virkistysalueen (VU) yhteyteen.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään seuraava lause:
Luoteiseen Lystikukkulan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Liikenneratkaisu tulee järjestää toisin.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään lause:
Pohjoisimmat Vanhan riihipellon uudet tontit (2-3 kpl) katkaisevat tärkeitä maisemanäkymiä ja tulee poistaa.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään lause:
Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään lause:
Luoteisnurkkaan osoitettu pysäköintialue tulee rajata pienipiirteisemmäksi ja maastoon paremmin sulautuen.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lystikukkulan alueen ja tykkitien vieritse kulkevan kulkuväylän osalta ei ole selvitetty muutosten vaikutusta alueen lepakkokantaan: Alueella saattaa olla valolle herkkiä lepakkolajeja. Kulkuväylän kaavoittaminen vaatisi tältä osin lisäselvityksiä ja se olisi huomioitava tämä alueen rakentamisessa muuten.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Timo Latikka

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään seuraava:
Vantaanjoen kapea rantavyöhyke on syytä varata vain yleiseksi virkistysalueeksi ja Vantaanjoen Natura-alueen suojavyöhykkeeksi. Mökkialuetta palvelevat uudet rakennukset on syytä sijoittaa taustalla olevan urheilu- ja virkistysalueen (VU) yhteyteen.

Jaa-äänet: 1
Matti Niemi

Ei-äänet: 7
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Timo Latikka

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään seuraava lause:
Luoteiseen Lystikukkulan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Liikenneratkaisu tulee järjestää toisin.

Jaa-äänet: 1
Matti Niemi

Ei-äänet: 6
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Tyhjä: 1
Tuula Palaste-Eerola

Poissa: 1
Timo Latikka

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lause:
Pohjoisimmat Vanhan riihipellon uudet tontit (2-3 kpl) katkaisevat tärkeitä maisemanäkymiä ja tulee poistaa.

Jaa-äänet: 4
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 2
Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 2
Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola

Poissa: 1
Timo Latikka

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lause:
Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia.

Jaa-äänet: 3
Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 5
Joona Haavisto, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Timo Latikka

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lause:
Luoteisnurkkaan osoitettu pysäköintialue tulee rajata pienipiirteisemmäksi ja maastoon paremmin sulautuen.

Jaa-äänet: 2
Matti Niemi, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 6
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Timo Latikka

10.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.01.2014 § 7

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotus koskee 34. kaupunginosan (Pakila) siirtolapuutarha-aluetta, ryhmäpuutarha-aluetta, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävää kasvitarha-aluetta, katu- ja puistoalueita sekä uimaranta- ja erityisalueita sekä 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä) lähivirkistysaluetta ja erityisalueita.

Muutosehdotuksessa Pakilan ja Klaukkalanpuiston siirtolapuutarha-alueille osoitetaan uusia siirtolapuutarhapalstoja ja -mökkejä yhteensä 116 kappaletta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat siirtolapuutarha-alueet suojellaan merkinnällä RP/s ja uudet palsta-alueet merkitään siirtolapuutarha-alueeksi (RP). Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhan pohjoisreunan pysäköimispaikat osoitetaan yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). Lisäksi Pakilan rantatien päähän merkitään yleinen pysäköintialue (LP) viljelypalstojen, uimarannan ja liikuntapaikan käyttöön. Lisäksi pysäköintimahdollisuuksia (p) lisätään myös Pakilan siirtolapuutarha-alueen luoteiskulmaan.

Pakilan rantapuistossa olevalle Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry:n omistamalle saunalle on merkitty ehdotuksessa rakennusala ja lisää rakennusoikeutta 250 k-m2 verran, mikä mahdollistaa saunan laajentamisen. Lisäksi saunan pohjoispuolelle on merkitty huoltorakennuksen rakennusala (rakennusoikeutta 250 k-m2) mahdollista kerhotaloa ja muita tarpeita varten.

Yleisten töiden lautakunta esittää asemakaavan muutosehdotusta muutettavaksi niin, että siirtolapuutarhayhdistyksen uudet sauna ja huoltorakennukset sijaitsevat siirtolapuutarhan alueella (RP) eivätkä julkisessa rantapuistossa. Nämä rakennukset palvelevat erityisesti siirtolapuutarhaa, ja siirtolapuutarha-alueella rakennuksien ympäristön ylläpitovastuu on selkeä ja huoltoliikenne paremmin järjestettävissä. Pakilan rantapuiston tulee olla kaikkien käytettävissä, eikä alueelle tule sijoittaa rakennuksia, joiden ympäristöön voi muodostua yksityisluonteisia pihapiirejä. Toteutuessaan rakennukset heikentäisivät myös Vantaanjoen rantavyöhykkeen merkitystä suojavyöhykkeenä.

Lisäksi Pakilan rantapuiston eteläosaan on merkitty 100 k-m2:n suuruinen rakennusala (h-1) huoltorakennusta, kahvilaa tai saunaa varten. Yleisten töiden lautakunnan mielestä kaikki uimaranta-aluetta palvelevat rakennukset tulee sijaita urheilu- ja virkistyspalvelujen alueella (VU).

Luoteiseen Lystikukkulan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Paikoitusalueen ja uuden ajotien luoteispuolella sijaitsee 1. maailmansodan aikainen tykkitie, joka on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Sen peittäminen ja kaivaminen on muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiellettyä. Siirtolapuutarhanliikenne tulisi ohjata siirtolapuutarhan sisällä uusille tonteille.

Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia.

Asemakaavan muutoksesta syntyy kustannuksia uusien siirtolapuutarha-alueiden liittämisestä kunnallistekniseen verkostoon ja käytäväverkoston rakentamisesta noin 15 000 euroa palstaa kohden eli yhteensä noin 1,74 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat palstoineen on toteutettava yksityisellä rahoituksella. Rakennusviraston viheralueisiin kohdennetut investointimäärärahat ja investointiraami seuraavaksi 10 vuodeksi tarjoavat hyvin niukasti mahdollisuuksia kustantaa Pakilan ja Klaukkalanpuiston laajennuksia ilman erillistä rahoitusta.

Yleisten pysäköintialueiden (LP) rakentamisesta tulee rakennusvirastolle kustannuksia noin 450 000 euroa. Lisäksi Lystikukkulan metsän reuna-alueelle rakennettavan uuden käytävän johdosta joudutaan siirtämään käytävän alle jäävä avo-oja.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

14.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Pörrö Sahlberg:
Lisätään päätösehdotuksen kappaleen kuusi jälkeen seuraavat uudet kappaleet:

"Luoteiseen Lystikullan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Paikoitusalueen ja uuden ajotien luoteispuolella sijaitsee 1. maailmansodan aikainen tykkitie, joka on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Sen peittäminen ja kaivaminen on muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiellettyä. Siirtolapuutarhanliikenne tulisi ohjata siirtolapuutarhan sisällä uusille tonteille.

Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia."

Kannattaja: Pirjo Kivistö

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 6 jälkeen lisäys Luoteiseen Lystikullan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Paikoitusalueen ja uuden ajotien luoteispuolella sijaitsee 1. maailmansodan aikainen tykkitie, joka on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Sen peittäminen ja kaivaminen on muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiellettyä. Siirtolapuutarhanliikenne tulisi ohjata siirtolapuutarhan sisällä uusille tonteille. 

Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia.

Jaa-äänet: 2
Jarmo Nieminen, Dennis Pasterstein

Ei-äänet: 5
Pirjo Kivistö, Matti Kopra, Antti Möller, Henrik Nyholm, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 0
 

Poissa: 2
Tuula Hänninen, Sini Korpinen

10.12.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 17.12.2013 § 153

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueen ja sen ympäristöä koskevassa asemakaavamuutosehdotuksessa (nro 12186) tulee huomioida sammutusvedensaannin turvaaminen.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseon johtokunta 17.12.2013 § 84

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12190. Lisäksi johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat asiaan tulleet kannanotot:

Terhi Raitala, 12.12.2013
Aija Vainio, 13.12.2013
Oona Blom ja Maire Peiponen, 15.12.2013
Suvi Sillanpää, 16.12.2013

Asemakaavan muutoksella suojellaan olemassa olevat Pakilan siirtolapuutarha ja Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha. Samalla osoitetaan yhteensä 116 uutta siirtolapuutarhamökkipalstaa alueiden reunoille, rakentamattomille alueen osille ja käytöstä poistetulle Ärtin koulupuutarha-alueelle sekä noin 185 uutta autopaikkaa alueiden reunoille. Asemakaavaehdotus mahdollistaa myös siirtolapuutarhojen yhteistilojen laajennukset. Pakilan ja Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhat suojellaan merkinnällä (RP/s) eli siirtolapuutarha-alue, jolla ympäristö säilytetään. Uudet palsta-alueet merkitään siirtolapuutarha-alueiksi (RP). Asemakaavan muutoksella lisätään siirtolapuutarhan pysäköintimahdollisuuksia: uusi pysäköimispaikka osoitetaan Pakilan siirtolapuutarha-alueen luoteiskulman laajennukseen. Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhan pohjoisreunan pysäköimispaikat ja Ärtin alueen pohjoisreuna osoitetaan yleiseksi pysäköintialueeksi siirtolapuutarhojen käyttöön. Viljelypalstat Pakilan siirtolapuutarhan itäpuolella osoitetaan nykytilanteen mukaisesti palstaviljelyalueeksi. Pakilan rantatien päähän viljelypalsta-alueen kaakkoiskulmaan merkitään yleinen pysäköintialue viljelypalstojen, uimarannan ja urheilupaikan käyttöön.

Käsitellessään Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueita ja ympäristöä koskevaa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.4.2013 palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta muutetaan seuraavilta osin: Pakilan siirtolapuutarhan osalta, nykyisen puutarhan yhteisalueiden tilalle suunnitellut tontit jäävät toteutumatta (8 tonttia). Asemakaavaehdotus on valmisteltu kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti.

Kaupunginmuseo on lausunut aiemmin asemakaavan muutosluonnoksesta (26.10.2012). Lausunnossa kiinnitettiin huomiota paikoitusalueen ja uuden ajotien luoteispuolella sijaitsevaan 1. maailmansodan aikaiseen tykkitiehen, joka on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Sen peittäminen ja kaivaminen on muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiellettyä. Lausunnossa todettiin, että ”Kevyenliikenteenväylänä käytetty tykkitie ja uusi ajotie olisivat noin 100 metrin matkalla aivan vierekkäin, sillä siirtolapuutarha-alueen ja tykkitien välinen jyrkähkö rinne on kapeimmillaan vain 10 metriä leveä. Ajotien rakentaminen tuhoaa tykkitie itäpuolisen lähiympäristön kyseisellä osuudella heikentäen sen laatua ja merkitystä.”

Asemakaavaehdotuksessa VL/s-alueella sijaitseva tykkitie on merkitty asiallisesti kaavakarttaan ut/sm-1 -merkinnällä. Tykkitien ja siirtolapuutarha-alueen väliin on kaavoitettu eteläosaan pysäköintialue ja sieltä pohjoiseen uusille tonteille johtava tie. Tielinjat kulkevat edelleen puolivälissä noin 100 metrin matkalla melko lähekkäin toisiansa heikentäen tykkitien ympäristön laatua.  Kaupunginmuseon johtokunta huomauttaa, että siirtolapuutarhan ja tykkitien välinen vihervyöhyke tulee säilyttää nykyisellään ja siirtolapuutarhan liikenne ohjata siirtolapuutarhan sisällä uusille tonteille.

Kaupunginmuseon johtokunta puoltanee asemakaavan muutosehdotusta edellä mainituin huomautuksin.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Mäkinen

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 26.10.2012

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 8.10.2012

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaavan muutosluonnoksesta. Kaupunginmuseo lausuu kaavaluonnoksesta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

34. kaupunginosassa (Pakila) sijaitsevan Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueelle, Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha-alueelle, Ärtin koulukasvitarhan alueelle ja Vanhan Riihipellon eteläosaan ja niiden lähiympäristöön kaavoitetaan lisää mökkipalstoja, pysäköintialueita ja uusi tielinja.

Alueen pohjoisosaan on suunnitteilla uusia mökkipalstoja, joiden paikoitusalue tulisi Klaukkalantien pohjoispään itäpuolelle. Paikoitusalueelta johtaisi uusi ajotie siirtolapuutarhan rajaa pitkin pohjoisosan uusille mökkipalstoille.

Paikoitusalueen ja uuden ajotien luoteispuolella sijaitsee 1. maailmansodan aikainen tykkitie, joka on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Sen peittäminen ja kaivaminen on muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiellettyä. Kevyenliikenteenväylänä käytetty tykkitie ja uusi ajotie olisivat noin 100 metrin matkalla aivan vierekkäin, sillä siirtolapuutarha-alueen ja tykkitien välinen jyrkähkö rinne on kapeimmillaan vain 10 metriä leveä. Ajotien rakentaminen tuhoaa tykkitie itäpuolisen lähiympäristön kyseisellä osuudella heikentäen sen laatua ja merkitystä. Samoin esillä ollut siirtolapuutarhaliikenteen johtaminen kapeimmalla kohdalla tykkitien kautta vaatisi tien kunnostamista ajoneuvoliikenteelle, mikä vähentäisi myös tykkitien merkitystä ja haittaisi sen nykyistä käyttöä ulkoilureittinä.

Kaupunginmuseo katsoo että siirtolapuutarhan ja tykkitien välinen vihervyöhyke tulisi säilyttää nykyisellään ja siirtolapuutarhanliikenne ohjata siirtolapuutarhan sisällä uusille tonteille.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 26.10.2012

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos koskee 34. kaupunginosan (Pakila) siirtolapuutarha-aluetta, ryhmäpuutarha-aluetta, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävää kasvitarha-aluetta, katu- ja puistoalueita sekä uimaranta- ja erityisalueita sekä 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä) lähivirkistysaluetta ja erityisalueita.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa Pakilan ja Klaukkalanpuiston siirtolapuutarha-alueille osoitetaan uusia, kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle sopivia siirtolapuutarhapalstoja ja -mökkejä yhteensä noin 110 kappaletta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat siirtolapuutarha-alueet suojellaan merkinnällä RP/s ja uudet palsta-alueet merkitään siirtolapuutarha-alueeksi (RP). Pysäköintimahdollisuuksia (p) lisätään Pakilan siirtolapuutarha-alueen luoteiskulmaan. Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhan pohjoisreunan pysäköimispaikat osoitetaan yhteiseksi autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Lisäksi Pakilan rantatien päähän merkitään yleinen pysäköintialue (LP) viljelypalstojen, uimarannan ja liikuntapaikan käyttöön.

Rakennusvirasto katsoo, että Lystikukkulan metsän reuna-alueelle osoitettu uusi käytävä ei ole hyvä ratkaisu, sillä se olisi rinnakkaiskäytävä metsässä kulkevalle, suojellulle käytävälle ja se rikkoisi arvokkaan metsäalueen yhtenäisen, vakiintuneen reunan. Luonnoksessa esitetyt, kahtia jaetut mökkipalstat tulee joko jättää jakamatta tai jakaa tavalla, jossa uutta käytävää alueen reunalle ei tarvita. Yhteys uusille, koilliskulman siirtolapuutarhapalstoille tulee järjestää siirtolapuutarhan olemassa olevien käytävien kautta.

Riittävien pysäköintialueiden varaaminen siirtolapuutarhatoimintaan sekä alueen muuhun virkistyskäyttöön on tärkeää. Pysäköintialueiden merkitsemisessä Pakilantien rantatien varrelle on tarkoituksenmukaista käyttää merkintää yleinen pysäköintialue (LP) tai merkintää pysäköimispaikka (p). Autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) merkitseminen saattaa aiheuttaa tulkinnanvaraisuuksia pysäköintialueen rakentamis- ja ylläpitovastuissa sekä käyttöoikeudessa.

Rakennusvirastolla ei ole muuta huomauttamista asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksesta.

Lisätiedot

Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi

Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566