Helsingfors stad

Protokoll

13/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/12

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 285

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tre motioner

HEL 2014-011019, 2014-011020, 2014-011021

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om sänkta hastighetsbegränsningar på Backasgatan
 

-        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om anläggning av Hälsans stigar

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om rehabiliteringstjänster och kvartersboende för äldre och om ett jämlikt utfall för närtjänsterna inom social- och hälsovården

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566