Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 276

Kyselytunti

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginvaltuuston kyselytunnilla suoritetaan Twitter-viestiseinän kokeilu siten, että kokoukseen osallistuvien valtuutettujen ja kokouksessa puheenvuoroja käyttävien viranhaltijoiden Twitter-viestejä heijastetaan valtuustosalin seinälle.

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Päivi Storgårdin kysymys uudesta toiminnasta Lapinlahden sairaalan ja valtuutettu Nuutti Hyttisen kysymys liputtomista matkustajista.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginvaltuuston kyselytunnilla suoritetaan Twitter-viestiseinän kokeilu siten, että kokoukseen osallistuvien valtuutettujen ja kokouksessa puheenvuoroja käyttävien viranhaltijoiden Twitter-viestejä heijastetaan valtuustosalin seinälle.

Esittelijän perustelut

Kokeilun tarkoituksena on selvittää, miten Twitter-seinän käyttö voisi parantaa ja monimuotoistaa asioista käytävää keskustelua kyselytunnilla. Valtuuston työjärjestyksessä ei ole määräyksiä tällaisesta toimintamuodosta valtuuston kokousten yhteydessä, joten valtuuston tulee päättää kokeilusta erikseen.

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto huolehtii viestiseinän käytännön järjestelyistä ja moderoinnista.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566