Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/9

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 282

Korkeasaaren eläintarhan johtajan virkaan ottaminen

HEL 2014-006836 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa eläinlääketieteen tohtori Sanna Hellströmin eläintarhan johtajan avoinna olevaan virkaan 6 058,90 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Hellström ei ole kaupungin palveluksessa, eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on virkaan ottaminen ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys kuului seuraavasti:

Asiassa sallitaan ensin keskustelu.

Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnasta päättää ilman varsinaista vaalitoimitusta.

Vaali on kuntalain 60 §:n 4 momentin nojalla vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättää ottaa FM Jaana Mikkolan eläintarhan johtajan avoinna olevaan virkaan.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan totesi, että asiassa suoritetaan vaali suljetuin lipuin. Vaalitoimituksessa avustajina toimivat Terhi Peltokorpi ja Thomas Wallgren.

Toimitetussa vaalissa Sanna Hellström sai 73 ääntä, Jaana Mikkola sai 8 ääntä, minkä lisäksi jätettiin 1 tyhjä äänestyslippu sekä 3 äänestyslippua hylättiin.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa Sanna Hellströmin Korkeasaaren eläintarhan johtajan virkaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Työpaikkailmoitus, työavain 19-10-14

2

ETJ hakijat yhteenveto

3

Valitun hakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Muut hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 19.5.2014 (§ 589) kehottaa eläintarhaa julistamaan eläintarhan johtajan viran haettavaksi eläintarhan johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kielitaitovaatimuksin sekä viran vaativuusluokan mukaan määräytyvän kokonaispalkan mukaisin ehdoin.

Virka on ollut julkisesti haettavana 16.5.2014 - 9.6.2014. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi kaupungin ilmoituslehdissä.

Eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 12 §:n mukaan eläintarhan johtajan valitsee kaupunginvaltuusto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Eläintarhan johtaja johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Eläintarhan johtosäännön 11 §:n mukaan eläintarhan johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Eläintarhan johtajalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että eduksi katsotaan näyttö kyvystä johtaa asiakaspalveluorganisaatiota tuloksellisesti, kehittävä johtamisote, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 86 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on asian liitteenä 1. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto on 75 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa. Haastattelun suorittivat ajalla 13.6- 19.6.2014 apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, johtokunnan varapuheenjohtaja Vesa Hack, johtokunnan jäsen Vesa Saarinen, va. eläintarhan johtaja Eila Ratasvuori, kaupunginsihteeri Leena Mickwitz ja rekrytointikonsultti Milla Kansonen Psycon Oy:stä.  Haastattelujen perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin neljä hakijaa. Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy.

Kaupunginhallitus viittaa eläintarhan johtokunnan lausuntoon, jossa on käyty läpi henkilöarviointiin kutsuttujen hakijoiden koulutus ja työkokemus ja arvioitu heidän soveltuvuuttaan tehtävään. Kaupunginhallitus toteaa, että kaikilla henkilöarviointiin kutsutuilla hakijoilla on vahva osaaminen monella viran toimenkuvaan kuuluvalla osa-alueella. Heidän vahvuutensa painottuvat eri alueille. Kuten johtokunnan lausunnosta ilmenee, kahdella henkilöarviointiin osallistuneella hakijalla on pitkä kokemus asiakaspalveluorganisaation johtamisesta. Henkilöarviointiin kutsutuista Jaana Mikkolalla on puolestaan työ- ja johtamiskokemusta sekä Korkeasaaren eläintarhassa että pitkä kokemus Elintarviketurvallisuusviraston yksikkö- ja jaostotasoisesta johtamisesta. Kaikkien näiden kolmen eli Anttilan, Mikkolan ja Saukkosen  kokemusta organisaation johtamisesta on pidettävä hyvänä.

Sanna Hellström on koulutukseltaan eläinlääketieteen tohtori eli hänellä on henkilöarviointiin kutsutuista korkein koulutus. Hän on toiminut tutkimus- ja opetustehtävissä, joten hänellä on työkokemuksensa ja koulutuksensa pohjalta hyvä osaaminen eläinten käyttäytymiseen, fysiologiaan ja lääkintään liittyvissä asioissa. Näiltä osin hänen rinnalleen nousee hakijoista Mikkola, jonka ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineena on ekologinen eläintiede, ja joka on työurallaan hankkinut laajasti niin käytännöllistä kuin teoreettistakin tietoa eläinten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Hellströmillä on kuitenkin luottamustehtäviensä kautta paras ja ajantasaisin perehtyneisyys Helsingin kaupungin ja eläintarhan toimintaan ja hallintoon. 

Vaikka Hellströmin kokemus organisaation johtamisesta on vähäisempää kuin muiden henkilöarviointiin kutsuttujen hakijoiden niin asetelmaa tasapainottaa Hellströmin vahva johtamiskokemus erilaisissa luottamustehtävissä. Hän on toiminut mm. eläintarhan johtokunnan puheenjohtajana vuodesta 2009 sekä kaupunginhallituksen jäsenenä kuusi vuotta. Lisäksi Hellström on hankkinut johtamiskokemusta toimiessaan valtakunnallisena ohjaavana asiantuntijana, jossa tehtävässä hän on toiminut myös yksikön johtajan sijaisena.

Korkeasaaren eläintarha on merkittävien kehittämishaasteiden edessä. Tässä tilanteessa eläintarhan johtajalta vaaditaan kykyä strategiseen ajatteluun, innostavuutta ja yhteistyötaitoja.  Haastattelussa Hellströmin vahva kehittämistahto ja strateginen ajattelu nostivat hänet selvästi muiden hakijoiden edelle. Hänellä on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Kaupunginhallitus katsoo hakemusten ja haastattelujen muodostaman kokonaisuuden perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on Sanna Hellströmillä. Hänen vahvuutenaan ovat hyvät valmiudet strategiseen johtamiseen sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Lisäksi hänen pitkällinen kokemuksensa kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä ja kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajana sekä eläintarhan johtokunnan puheenjohtajana ja muiden lautakuntien jäsenenä antavat erityisesti kykyä kehittää eläintarhan toimintaa kaupungin strategioihin perustuen. Tehty henkilöarviointi tukee tätä esitystä.

Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijoiden hakemuksissaan antamiin tietoihin. Hakemukset ja henkilöarvioinnin asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja sitä ennen lisätietojen antajaksi merkityllä kaupunginsihteerillä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Työpaikkailmoitus, työavain 19-10-14

2

ETJ hakijat yhteenveto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Muut hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Korkeasaaren eläintarha

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.09.2014 § 848

HEL 2014-006836 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa eläinlääketieteen tohtori Sanna Hellströmin eläintarhan johtajan avoinna olevaan virkaan 6 038,90 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Hellström ei ole kaupungin palveluksessa, eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on virkaan ottaminen ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Eläintarhan johtokunta 14.08.2014 § 29

HEL 2014-006836 T 01 01 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon eläintarhan johtajan viran hakijoista:

Johtokunta esittää, että eläintarhan johtajan virkaan otettaisiin eläinlääketieteen tohtori Sanna Hellström.

Kaupunginvaltuusto päätti 7.5.2014 (§ 146) myöntää eläintarhan johtajalle eron 15.4.2014 lukien. Kaupunginhallitus päätti 19.5.2014 (§ 589) kehottaa eläintarhaa julistamaan eläintarhan johtajan viran haettavaksi eläintarhan johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kielitaitovaatimuksin sekä viran vaativuusluokan mukaan määräytyvän kokonaispalkan mukaisin ehdoin.

Virka on ollut julkisesti haettavana 16.5.2014 - 9.6.2014. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi kaupungin ilmoituslehdissä.

Eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 12 §:n mukaan eläintarhan johtajan valitsee kaupunginvaltuusto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Eläintarhan johtaja johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Eläintarhan johtaja esittelee asiat johtokunnassa. Eläintarhan johtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, päättää asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan viraston palveluksessa olevan henkilön ja vastaavan viran tai toimen siirtämisestä viraston yksiköstä toiseen, huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta, päättää viraston henkilökuntaa koskevien virka- ja työehtosopimusten sekä vastaavien sopimusten täytäntöönpanosta huomioon ottaen mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty, hakea kaupungin puolesta viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja avustukset sekä niihin verrattavat etuudet sekä käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa. Lisäksi eläintarhan johtaja suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja johtokunnan määräämät muut tehtävät.

Eläintarhan johtosäännön 11 §:n mukaan eläintarhan johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Eläintarhan johtajalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Kaupunginvaltuusto voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksen kielitaitovaatimuksista.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että eduksi katsotaan näyttö kyvystä kohtaa asiakaspalveluorganisaatiota tuloksellisesti, kehittävä johtamisote, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 86 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on asian liitteenä 1. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto on 75 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa. Haastattelun suorittivat ajalla 13.6- 19.6.2014 apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, johtokunnan varapuheenjohtaja Vesa Hack, johtokunnan jäsen Vesa Saarinen, va. eläintarhan johtaja Eila Ratasvuori, kaupunginsihteeri Leena Mickwitz ja rekrytointikonsultti Milla Kansonen Psycon Oy:stä.  

Haastatteluun kutsuttiin Jussi Anttila, Eeva Furman, Sanna Hellström, Heidi Kinnunen, Kirsi Kokkonen, Jaana Mikkola ja Sari Saukkonen.

Haastattelun perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin Jussi Anttila, Sanna Hellström, Jaana Mikkola ja Sari Saukkonen. Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy.

Jussi Anttila on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, minkä lisäksi hän on suorittanut upseerin tutkinnon. Hän on toiminut upseerin tehtävissä opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa 10 v, henkilöstöpäällikkönä puolustusvoimien tietotekniikkalaitoksella 11 kk, kehittämispäällikkönä Helsingin yliopistossa 2 v ja yliopistollisen eläinsairaalan johtajana 7 v.

Sanna Hellström on koulutukseltaan eläinlääketieteen tohtori. Hän on tehnyt käytännön praktiikkatyötä sekä toiminut 2 v Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtajana osa-aikaisesti, opetus- ja tutkimustehtävissä eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa yli 10 v ja Elintarviketurvallisuusvirastossa neuvottelevana virkamiehenä 2 v päätehtävänään eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjaus. Lisäksi hän on toiminut yksikön johtajan sijaisena. Hän on ollut useissa Helsingin kaupungin luottamustehtävissä mm. valtuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä ja eläintarhan johtokunnan puheenjohtajana.

Jaana Mikkola on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan ekologinen eläintiede. Hän on toiminut Korkeasaaren eläintarhassa kuraattorina, intendenttinä ja työnjohtajana yhteensä noin 10 v, maa- ja metsätalousministeriössä eläinsuojelulainsäädännön valmistelutehtävissä ja yksikön päällikkönä 6 v sekä elintarviketurvallisuusvirastossa yksikönjohtajana ja jaostopäällikkönä noin 8 v.

Sari Saukkonen on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri ympäristönhoidon koulutusohjelmasta, minkä lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ammattikorkeakoulussa. Hän on toiminut Kotka Maretariumin toimitusjohtajana 13 v sen perustamisesta lähtien. Sitä ennen hän on toiminut Päijänne-luontokeskuksen johtajana Asikkalan kunnassa yli 5 v ja erilaisissa tutkimustehtävissä.

Kaikilla henkilöarviointiin kutsutuilla hakijoilla on vahva osaaminen monella viran toimenkuvaan kuuluvalla osa-alueella. Anttilalla ja Saukkosella on pitkä kokemus asiakaspalveluorganisaation johtamisesta. Mikkola puolestaan on ollut useita vuosia työssä Korkeasaaren eläintarhassa ja hänellä on pitkä kokemus elintarviketurvallisuusviraston johtamistehtävistä. Hellströmin koulutus ja työkokemus antavat hyvät perusteet eläintarhan toiminnan ymmärtämiseen, minkä lisäksi hänellä on pitkällisen ja monipuolisen luottamustehtävissä toimimisen perusteella hyvä perehtyneisyys Helsingin kaupungin ja eläintarhan toimintaan ja hallintoon.

Toimenkuvan vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota hyviin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin sekä kehittävään johtamisotteeseen.

Johtokunta katsoo haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on Sanna Hellströmillä. Hänen vahvuutenaan ovat hyvät valmiudet strategiseen johtamiseen sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Lisäksi hänen pitkällinen kokemuksensa kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä ja kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajana sekä eläintarhan johtokunnan puheenjohtajana ja muiden lautakuntien jäsenenä antavat erityisesti kykyä kehittää eläintarhan toimintaa kaupungin strategioihin perustuen.

Esittelijä

va. eläintarhan johtaja

Eila Ratasvuori

Lisätiedot

Eila Ratasvuori, va. eläintarhan johtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566