Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 258

Ändrad sammansättning i Finlands Socialdemokratiska Partis fullmäktigegrupp

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna den som bilaga 1 upptagna anmälan från Finlands Socialdemokratiska Partis fullmäktigegrupp om en ändring i fullmäktigegruppens sammansättning.

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

SDP:n valtuustoryhmän ilmoitus

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Finlands Socialdemokratiska Partis fullmäktigegrupp har tillställt stadsfullmäktige en i 3 § 2 mom. i arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige avsedd anmälan, som inkommit 25.8.2014, om en ändring i fullmäktigegruppens sammansättning.

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

SDP:n valtuustoryhmän ilmoitus

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566