Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 265

Val av ersättare i barnomsorgsnämnden

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Tuomas Tiihonen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i barnomsorgsnämnden

2.     välja Juha Sola till ny personlig ersättare för Laura Simik i barnomsorgsnämnden för den mandattid som slutar med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Tuomas Tiihosen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Tuomas Tiihonen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i barnomsorgsnämnden

2.     välja __________________ till ny personlig ersättare för Laura Simik i barnomsorgsnämnden för den mandattid som slutar med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Tuomas Tiihonen (Saml.) anhåller 18.6.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i barnomsorgsnämnden, då stadsfullmäktige 18.6.2014 (245 §) valde honom till ordinarie ledamot i nämnden.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Tuomas Tiihonen till personlig ersättare för Laura Simik i barnomsorgsnämnden för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Tuomas Tiihosen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Varhaiskasvatuslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.08.2014 § 771

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tuomas Tiihoselle vapautuksen  varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ Laura Simikin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 18.06.2014 § 245

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Laura Nurminen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i barnomsorgsnämnden

2.     välja Tuomas Tiihonen till ny ledamot i barnomsorgsnämnden för den mandattid som slutar med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom konstatera att Juha Levo blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566