Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/18

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 273

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande två motioner

HEL 2014-010501, 2014-010502

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om veganmat i stadens daghem

-        Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om utredning av möjligheten att genomföra beställar-utförarmodellen

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566