Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 260

Val av ledamöter i stadsstyrelsen

HEL 2014-001051 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Jussi Halla-aho befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen

2.     välja Mika Raatikainen till ny ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Nina Huru blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom

1.     bevilja Tarja Tenkula befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen

2.     välja Kaarin Taipale till ny ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2014. 

Stadsfullmäktige beslutade vidare välja Nelli Nurminen till personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jussi Halla-ahon eronpyyntö

2

Tarja Tenkulan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Jussi Halla-aho befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen

2.     välja _____________ till ny ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Nina Huru blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom

1.     bevilja Tarja Tenkula befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen

2.     välja _____________ till ny ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2014. 

Stadsfullmäktige beslutar vidare konstatera att Kaarin Taipale blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutar justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Jussi Halla-aho (Sannf.) anhåller 3.6.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Jussi Halla-aho till ledamot i stadsstyrelsen för mandattiden 2013–2014. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Tarja Tenkula (SDP) anhåller 4.8.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Tarja Tenkula till ledamot i stadsstyrelsen för mandattiden 2013–2014. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jussi Halla-ahon eronpyyntö

2

Tarja Tenkulan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 796

HEL 2014-001051 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tarja Tenkulalle vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Kaarin Taipale.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 16.06.2014 § 695

HEL 2014-001051 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jussi Halla-aholle vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Nina Huru.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566