Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 262

Val av ledamot, vice ordförande och ersättare i nämnden för tekniska tjänster

HEL 2014-001262 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Aura Salla befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och vice ordförande i nämnden för tekniska tjänster

2.     välja Lea Saukkonen till ny ledamot och vice ordförande i nämnden för tekniska tjänster för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade vidare konstatera att Teppo Härkönen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i nämnden för tekniska tjänster.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom välja Matti Kinnunen till ny personlig ersättare för Sami Halme i Jesse Fagerströms ställe i nämnden för tekniska tjänster för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Aura Sallan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Aura Salla befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och vice ordförande i nämnden för tekniska tjänster

2.     välja ____________ till ny ledamot och vice ordförande  i nämnden för tekniska tjänster för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar vidare konstatera att Teppo Härkönen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i nämnden för tekniska tjänster.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom välja ____________ till ny personlig ersättare för Sami Halme i Jesse Fagerströms ställe i nämnden för tekniska tjänster för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Salla Aura (Saml.) anhåller 29.7.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som vice ordförande i nämnden för tekniska tjänster.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Salla Aura till ledamot och vice ordförande i nämnden för tekniska tjänster för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot och vice ordförande för den återstående mandattiden.

Sami Halmes personliga ersättare Jesse Fagerström (Gröna) har avlidit 29.7.2014.

Stadsfullmäktige valde 26.2.2014 (47 §) Jesse Fagerström till ersättare i nämnden för tekniska tjänster för den mandattid som utgår med år 2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Aura Sallan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Teknisen palvelun lautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 799

HEL 2014-001262 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Aura Sallalle vapautuksen teknisen palvelun lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimesta

2.     valita ____________ uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä teknisen palvelun lautakunnassa on Teppo Härkönen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita ____________ Sami Halmeen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jesse Fagerströmin tilalle teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566