Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 261

Val av ledamot och ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Jussi Halla-aho befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion

2.     välja Mika Raatikainen till ny ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Nina Huru blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom

1.     bevilja Jussi Chydenius befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2.     välja Hannu Oskala till ny personlig ersättare för Tuuli Kousa i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Jussi Halla-ahon eronpyyntö

2

Jussi Chydeniuksen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Jussi Halla-aho befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion

2.     välja _____________ till ny ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Nina Huru blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom

1.     bevilja Jussi Chydenius befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2.     välja _____________ till ny personlig ersättare för Tuuli Kousa i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Jussi Halla-aho (Sannf.) anhåller 3.6.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Jussi Halla-aho till ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 2013–2014. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Jussi Chydenius (Gröna) anhåller 16.6.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Jussi Chydenius till personlig ersättare för Tuuli Kousa i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 2013–2014. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Jussi Halla-ahon eronpyyntö

2

Jussi Chydeniuksen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.06.2014 § 731

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jussi Chydeniukselle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ Tuuli Kousan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 16.06.2014 § 696

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jussi Halla-aholle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Nina Huru.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566