Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 264

Val av ledamot i fastighetsnämnden

HEL 2014-001815 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Mari Rantanen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fastighetsnämnden

2.     välja Jaana Aaltonen till ny ledamot i fastighetsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Jouni Parkkonen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i fastighetsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Mari Rantasen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Mari Rantanen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fastighetsnämnden

2.     välja _____________ till ny ledamot i fastighetsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Jouni Parkkonen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i fastighetsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Mari Rantanen (SDP) anhåller 24.7.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fastighetsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Mari Rantanen till ledamot i fastighetsnämnden för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Mari Rantasen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 797

HEL 2014-001815 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Mari Rantaselle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Jouni Parkkonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566