Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/12

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 267

Beviljande av tjänstledighet för biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet och anställning av ställföreträdare

HEL 2014-008603 T 01 01 03 04

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet Laura Räty tjänstledighet från 24.8.2014 längst till 31.5.2015.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt förordna Lasse Männistö till ställföreträdande biträdande stadsdirektör för den tid Laura Räty är tjänstledig eller längst till 31.5.2015.

Stadsfullmäktige beslutade vidare att ställföreträdaren ska få samma lön som den ordinarie tjänsteinnehavaren, 12 263,08 euro i månaden.

Behandling

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande handläggningsordning:

I ärendet tillåts först diskussion.

Om fullmäktige är enhälliga, kan valet avgöras utan egentlig valförrättning.

Med stöd av 60 § 4 mom. i kommunallagen ska valet, då så yrkas, förrättas med slutna sedlar.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Mika Ebeling under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige beslutar att inte bevilja biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsverket Laura Räty tjänstledighet.

Ledamoten Veronika Honkasalo understödd av ledamoten Paavo Arhinmäki hade föreslagit att stadsfullmäktige beslutar samtidigt utlysa vikariatet som biträdande stadsdirektör offentligt. Behörighetskrav för ställföreträdande biträdande stadsdirektören är i enlighet med 17 § i instruktionen högskoleexamen eller god förtrogenhet med kommunalförvaltning. Av den som anställs krävs också kännedom om social- och hälsovårdssektorn och erfarenhet av ledarskap.

Ledamoten Laura Rissanen hade dessutom föreslagit Lasse Männistö, ledamoten Sari Mäkimattila hade föreslagit avdelningschefen för social- och hälsovårdsverkets avdelning sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, specialisten i geriatri Juha Jolkkonen och ledamoten Yrjö Hakanen hade föreslagit medicine licentiat Antti Holopainen till ställföreträdande biträdande stadsdirektör.

Ordföranden konstaterade att Lasse Männistö, Pentti Hämäläinen, Sami Nikula, Juha Jolkkonen, Sami Muttilainen och Antti Holopainen har gett sitt samtycke.

Ledamoten Sami Muttilainen var jävig efter att ha gett sitt samtycke och deltog därefter inte längre i behandlingen av ärendet.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Först röstas det undantagsvis om förslaget om förkastande, eftersom det gäller en sådan del av beslutsförslaget som de övriga delarna är beroende av. Om fullmäktige beslutar att inte förkasta förslaget, tas motförslaget upp till omröstning. Till slut förrättas valet.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Mika Ebelings motförslag godkänts.

1 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar att inte bevilja biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsverket Laura Räty tjänstledighet.

Ja-röster: 73
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 6
Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Pertti Villo

Blanka: 2
Yrjö Hakanen, Dan Koivulaakso

Frånvarande: 4
Zahra Abdulla, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Tuomo Valokainen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Veronika Honkasalos motförslag godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar samtidigt utlysa vikariatet som biträdande stadsdirektör offentligt. Behörighetskrav för ställföreträdande biträdande stadsdirektören är i enlighet med 17 § i instruktionen högskoleexamen eller god förtrogenhet med kommunalförvaltning. Av den som anställs krävs också kännedom om social- och hälsovårdssektorn och erfarenhet av ledarskap.

Ja-röster: 61
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 17
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Silvia Modig, Tom Packalén, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 4
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Timo Laaninen, Sari Mäkimattila

Frånvarande: 3
Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden konstaterade att valet i ärendet förrättas med slutna sedlar och bad ledamöterna Emma Kari och Jarmo Nieminen att biträda vid valförrättningen.

Vid valet fick Lasse Männistö 54 röster, Juha Jolkkonen 9 röster, Sami Muttilainen 2 röster och Antti Holopainen 4 röster. Dessutom hade 12 blanka röstsedlar inlämnats samt på 1 röstsedel antecknats en obehörig namnteckning och på 1 röstsedel antecknats en obehörig anteckning.

Stadsfullmäktige beslutade anställa Lasse Männistö till ställföreträdande biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Hakija

 

Virkaan valittu

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet Laura Räty tjänstledighet från 24.8.2014 längst till 31.5.2015.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt förordna ______________ till ställföreträdande biträdande stadsdirektör för den tid Laura Räty är tjänstledig eller längst till 31.5.2015.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom att ställföreträdaren ska få samma lön som den ordinarie tjänsteinnehavaren, 12 263,08 euro i månaden.

Föredragandens motiveringar

Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet Laura Räty utnämndes 24.6.2014 till medlem i statsrådet. Hon ansökte 23.6.2014 om tjänstledighet för tiden 24.6–23.8.2014. Stadsdirektören beslutade 27.6.2014 (118 §) bevilja henne tjänstledighet för denna tid. Räty ansökte 30.6.2014 om tjänstledighet för tiden 24.8.2014–31.5.2015.

Följande är angivet i 22 § 2 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad: "Stadsstyrelsen beviljar stadsdirektören, och stadsdirektören beviljar biträdande stadsdirektörerna, tjänstledighet för högst två månader. Beslut om längre tjänstledighet fattas av stadsfullmäktige."

Följande ingår i 16 § i instruktionen för Helsingfors stadsstyrelse: "Då stadsdirektören eller en biträdande stadsdirektör är förhindrad och då tjänsten är vakant sköts uppgifterna i fråga av de direktörer som är i tjänst, på det sätt som stadsstyrelsen bestämmer, om inte stadsfullmäktige då tjänsten är vakant eller frånvaron räcker längre än två månader förordnar en vikarie att handha tjänsten."

I 17 § i samma instruktion är följande angivet: "Kompetenskrav för stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna är högskoleexamen eller god förtrogenhet med kommunalförvaltning."

Enligt 4 § 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan anställning i ett tjänsteförhållande ske utan offentligt ansökningsförfarande när det är fråga om anställning av vikarie för viss tid.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Hakija

 

Virkaan valittu

 

Tiedoksi; virkavapaa: muutoksenhakukielto, valmistelu; sijaisen ottaminen: kunnallisvalitus, kaupunginvaltuusto

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 801

HEL 2014-008603 T 01 01 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädylle virkavapaata alkaen 24.8.2014 enintään 31.5.2015 saakka.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita _________________ apulaiskaupunginjohtajan viransijaiseksi Laura Rädyn virkavapauden ajaksi tai enintään 31.5.2015 asti.

Kaupunginvaltuusto päättää vielä, että viransijaisen palkkaedut ovat samat kuin viran vakinaisen haltijan eli 12.263,08 euroa kuukaudelta.

Käsittely

18.08.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Kohta 3: Samalla kaupunginvaltuusto päättää apulaiskaupunginjohtajan viransijaisuuden avoimesta hausta. Apulaiskaupunginjohtajan viransijaisen pätevyysvaatimuksena on johtosäännön 17 §:n mukaisesti korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintolakiin. Lisäksi valittavalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan tuntemusta sekä johtamiskokemusta.

Jäsen Puhakan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

11.08.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Kaupunginjohtaja 27.06.2014 § 118

HEL 2014-008603 T 01 01 03 04

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti myöntää sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädylle virkavapaata ajaksi 24.6.-23.8.2014.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty on 23.6.2014 hakenut virkavapaata ajalle 24.6.-23.8.2014. Tasavallan presidentti on 24.6.2014 nimittänyt hänet valtioneuvoston jäseneksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 22 §:n 2 momentin mukaan enintään kahden kuukauden virkavapaan apulaiskaupunginjohtajalle myöntää kaupunginjohtaja.

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566