Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/11

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 266

Val av ersättare i direktionen för stadsmuseet

HEL 2013-014595 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Anne Knaster befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsmuseet 

2.     välja Päivi von Rabenau till ny personlig ersättare för Miika Sahamies i direktionen för stadsmuseet för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Anne Knasterin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Anne Knaster befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsmuseet 

2.     välja __________________ till ny personlig ersättare för Miika Sahamies i direktionen för stadsmuseet för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Anne Knaster (Saml.) anhåller (1.8.2014) om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsmuseet.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Anne Knaster till ersättare i direktionen för stadsmuseet för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Anne Knasterin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginmuseon johtokunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 798

HEL 2013-014595 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Anne Knasterille vapautuksen kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ Miika Sahamiehen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566