Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/18

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 273

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kaksi aloitetta

HEL 2014-010501, 2014-010502

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa

-        valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite asuntojen tilaaja-tuottaja-mallin toteuttamismahdollisuuden selvittämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566