Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 260

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta

HEL 2014-001051 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Jussi Halla-aholle vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Mika Raatikaisen uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Nina Huru.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Tarja Tenkulalle vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Kaarin Taipaleen uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti valita uuden jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Nelli Nurmisen.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jussi Halla-ahon eronpyyntö

2

Tarja Tenkulan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jussi Halla-aholle vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Nina Huru.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tarja Tenkulalle vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Kaarin Taipale.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Jussi Halla-aho (PS) pyytää 3.6.2014 vapautusta kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Jussi Halla-ahon jäseneksi kaupunginhallitukseen toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Tarja Tenkula (SDP) pyytää 4.8.2014 vapautusta kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Tarja Tenkulan jäseneksi kaupunginhallitukseen toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jussi Halla-ahon eronpyyntö

2

Tarja Tenkulan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 796

HEL 2014-001051 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tarja Tenkulalle vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Kaarin Taipale.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 16.06.2014 § 695

HEL 2014-001051 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jussi Halla-aholle vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Nina Huru.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566