Helsingfors stad

Protokoll

11/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/16

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 254

Ny instruktion för idrottsförvaltningen

HEL 2014-003390 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag upphäva den av fullmäktige 15.12.1999 godkända instruktionen för idrottsförvaltningen inklusive senare ändringar och godkänna följande nya instruktion för idrottsförvaltningen:

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS IDROTTSFÖRVALTNING

1 §

Verksamhetsområde

Helsingfors stads idrottsnämnd ansvarar tillsammans med Helsingfors stads idrottsverk, som lyder under nämnden, för stadens idrottsförvaltning i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen.

2 §

Nämnden

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

3 §

Föredragning

De ärenden vid nämndens sammanträden som gäller hela verket föredras av verkschefen.

De ärenden som gäller en avdelnings verksamhetsområde föredras av avdelningschefen.

Verkschefen kan besluta föredra ett ärende som ankommer på en föredragande som är underställd honom.

4 §

Nämndens uppgifter

Nämnden har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1

att övervaka att verket arbetar inom ramen för den fastställda budgeten och i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen

2

att godkänna mål för verket och att följa utfallet

3

att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

4

att besluta om priser, avgifter, hyror och ersättningar och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

5

att besluta om fördelning av understödsanslag som står till nämndens disposition, att övervaka användningen av understöden och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

6

att godkänna behovsutredningar för lokalprojekt och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

7

att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen godkänna planer och ritningar för speciallokalprojekt och för andra projekt än lokalprojekt inom idrottsförvaltningen och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

8

att besluta om upphandlingar, med undantag för aktier, och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

9

att inom ramen för sin besittningsrätt besluta om uthyrning och annan upplåtelse av markområden, lokaler och anordningar för längst tio år åt gången, eller tills vidare om hyresförhållandet enligt avtal upphör senast sex månader efter uppsägning, och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

10

att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen besluta om förhyrning av lokaler och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

11

att besluta om överlåtelse av lös egendom i verkets besittning till verkligt värde, med undantag för aktier, och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

12

att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen besluta om överlåtelse av lös egendom i verkets besittning utan vederlag eller under det verkliga värdet

13

att bevilja skadestånd i ärenden rörande verket då staden är ersättningsskyldig eller skadestånd anses skäligt och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

14

att helt eller delvis befria en anställd vid verket som vållat skada i tjänsten eller arbetet från skyldigheten att betala ersättning, såvida inte skadan har vållats avsiktligt eller genom grov oaktsamhet, och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

15

att bevilja befrielse från avgifter och ersättningar som ska betalas till verket och från andra fordringar som verket har och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

16

att besluta om namn på idrottsplatser

17

att tillsätta en tillfällig sektion med uppgift att bereda ett bestämt ärende om ärendets natur särskilt kräver detta, varvid det som är föreskrivet om nämnden gäller för sektionen i tillämpliga delar.

5 §

Organisation

Vid verket finns följande avdelningar:

-        inomhusidrottstjänster

-        utomhusidrottstjänster

-        havstjänster

-        motions- och välbefinnandetjänster

-        förvaltningstjänster

Beslut om indelning av avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av
nämnden.

6 §

Ledarskap

Chef för verket är idrottsdirektören. Denne leder verket och ansvarar för att de godkända målen nås.

Chefer för avdelningarna är avdelningscheferna. Dessa leder avdelningarna och ansvarar för att de godkända målen nås.

7 §

Avdelningarnas verksamhetsområden

Avdelningen inomhusidrottstjänster har till uppgift att tillhandahålla tjänster på platser för inomhusidrott och på idrottsanläggningar och att utveckla tjänsterna.

Avdelningen utomhusidrottstjänster har till uppgift att tillhandahålla tjänster på platser för utomhusidrott och i rekreationsområden och att utveckla tjänsterna.

Avdelningen havstjänster har till uppgift att tillhandahålla tjänster i de strand-, hamn-, skärgårds- och havsområden som verket ansvarar för och på Rastböle campingplats och att utveckla tjänsterna.

Avdelningen motions- och välbefinnandetjänster har till uppgift att tillhandahålla instruerad motion och motionsrådgivning och att utveckla tjänsterna. Dessutom har avdelningen till uppgift att i stadskoncernen tillhandahålla idrottsliga experttjänster som främjar välbefinnande.

Avdelningen förvaltningstjänster har till uppgift att tillhandahålla förvaltnings- och stödtjänster som är gemensamma för verket och att utveckla tjänsterna.

8 §

Verkschefens uppgifter

Verkschefen har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta, till uppgift

1

att godkänna verksamhetsstadgor

2

att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

3

att överföra en anställd vid verket och motsvarande tjänst eller befattning från en avdelning till en annan, efter att ha hört cheferna i fråga, den anställde själv och, på begäran av denne, förtroendemannen

4

att verkställa kollektivavtal och motsvarande avtal som gäller personalen, med beaktande av det som är föreskrivet i instruktionen för stadsstyrelsen

5

att på stadens vägnar ansöka om statsandelar och ­understöd och därmed jämförliga förmåner som hänför sig till idrottsförvaltningens verksamhetsområde, dock inte om medel från Europeiska unionen, och att föra stadens talan i fråga om detta

6

att ansöka om myndighetstillstånd som hänför sig till verkets verksamhetsområde.

Verkschefen ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga och nämnden.

9 §

Avdelningschefernas uppgifter

Avdelningscheferna ska utföra uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden och verkschefen.

10 §

Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en avdelningschef förordnad av nämnden.

Då en avdelningschef är förhindrad sköts hans uppgifter av en tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.

11 §

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen och avdelningscheferna är högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som verkställer valet.

12 §

Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett utlåtande om de sökande.

Avdelningscheferna anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden gett utlåtande om de sökande.

Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.

Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han förordnat.

13 §

Framställningar och utlåtanden till utomstående

Framställningar och utlåtanden från nämnden och verket till sådana som inte hör till staden ska gå via stadsstyrelsen, frånsett de fall då detta på grund av att ärendet har ringa principiell och ekonomisk betydelse måste anses vara onödigt eller då något annat är föreskrivet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Voimassa oleva johtosääntö

2

Liikuntalautakunnan esitys liikuntatoimen johtosäännöksi

3

Sääntötoimikunnan lausunto 13.5.2014

4

Sääntötoimikunnan ehdotus liikuntatoimen johtosäännöksi

5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 16.5.2014

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund till den nya instruktionen, viktiga ändringar

Den gällande instruktionen för idrottsförvaltningen godkändes av
stadsfullmäktige 15.12.1999. Den utgör bilaga 1.

Idrottsnämnden beslutade 10.4.2014 i enlighet med en framställning från idrottsdirektören förelägga stadsstyrelsen ett förslag till ny instruktion för idrottsförvaltningen. Nämndens beslut ingår i beslutshistorien, och instruktionsförslaget utgör bilaga 2.

Framställningen omfattar en stor ändring som har att göra med namnen på avdelningarna och dessas verksamhetsområden. Den gällande instruktionen för idrottsförvaltningen avviker från dem av stadens instruktioner som godkänts de senaste åren genom att den inte innehåller paragrafer där avdelningarnas verksamhetsområden beskrivs. Verksamhetsområdena föreslås ingå i den nya instruktionen och där vara allmänt beskrivna, på det sättet att verksamhetens karaktär och särdrag kommer fram. Namnen på avdelningarna ändras så att fokus ligger på att avdelningarna tillhandahåller tjänster. Avdelningen för idrottsanläggningar blir "inomhusidrottstjänster", avdelningen för utomhusidrott blir "utomhusidrottstjänster", havsavdelningen blir "havstjänster" och förvaltningsavdelningen blir "förvaltningstjänster".

Den största begreppsmässiga ändringen gäller namnet på nuvarande avdelningen för instruerad motion. Idrottsnämnden har föreslagit "motions- och välbefinnandetjänster" som nytt namn. Enligt stadens strategi ska välbefinnandet hos helsingforsarna förbättras och skillnaderna i hälsa minskas i allt högre grad genom motionsåtgärder. Där betonas att idrott ska organiseras tväradministrativt i större utsträckning och goda rutiner skapas genom samarbete mellan olika förvaltningar. Verksamhetsidén för idrottsförvaltningen är att helsingforsarna ska få bättre livskvalitet och funktionsförmåga genom att röra på sig. Målet är en stad där invånarna motionerar tillräckligt i hälsohänseende och har möjligheter att göra något tillsammans och känna gemenskap i motionens tecken.

Avdelningen för instruerad motion har de senaste åren blivit föremål för förväntningar, mött utmaningar, fått nya arbetsuppgifter och föreslagits samarbete, med andra ord har dess arbete blivit mångsidigare. Namnet beskriver inte längre avdelningens tjänster och verksamhetsstruktur eftersom arbetet utöver tjänster inom instruerad motion omfattar experttjänster och separata projekt. Avdelningen tillhandahåller motionstjänster som kan påverka välbefinnandet och hälsan hos helsingforsare som inte rör på sig tillräckligt i hälsohänseende. Dessutom tillhandahåller avdelningen i allt högre grad motionsrådgivning, modeller för tväradministrativa tjänstekedjor och motionsexpertis för stadens hela organisation.

Utöver ändringar som hänför sig till avdelningarnas namn och verksamhetsområden föreslås det några enskilda ändringar som gäller nämndens och verkschefens uppgifter, behörighetsvillkoren för verkschefen och avdelningscheferna och befogenheterna att anställa enhetschefer. Stilistiska justeringar har gjorts för att den nya instruktionen ska följa stadens allmänna instruktionspraxis. Instruktionsförslaget baserar sig på den gällande instruktionen och stadens modellinstruktion. Ändringarna beskrivs nedan paragrafvis.

Stadgekommittén gav 13.5.2014 utlåtande om idrottsnämndens framställning. Utlåtandet och kommitténs instruktionsförslag, som var fogat till utlåtandet, utgör bilagorna 3 och 4.

Stadens personalkommittés instruktionssektion gav utlåtande 16.5.2014. Utlåtandet utgör bilaga 5.

Motivering till ändringarna i detalj

Motiveringen till ändringarna relateras nedan paragrafvis. Paragrafen, momentet eller punkten i den gällande instruktionen anges inom parentes om numreringen är annorlunda i den nya instruktionen.

4 § Nämndens uppgifter (6 §)

2 punkten

"Ställa upp" i den gällande instruktionen motsvaras av "godkänna" i den nya eftersom stadens modellinstruktion har detta verb.

4 punkten (3 punkten) och 5 punkten

"Understöd" ingår i 3 punkten i den gällande instruktionen men inte i den motsvarande 4 punkten i den nya. I stället finns det en ny 5 punkt om understöd baserad på modellinstruktionen.

8 punkten (5 punkten)

Med anledning av att idrottsnämnden inte har befogenheter att besluta om aktieköp är uttrycket "med undantag för aktier" medtaget i 8 punkten. Detta uttryck ingår i modellinstruktionen och därför också i instruktionerna för andra av stadens förvaltningar.

5 § Organisation (7 §)

1 mom.

Idrottsnämnden har föreslagit att avdelningen för idrottsanläggningar ska bli "inomhusidrottstjänster", att avdelningen för utomhusidrott ska bli "utomhusidrottstjänster", att havsavdelningen ska bli "havstjänster", att avdelningen för instruerad motion ska bli "motions- och välbefinnandetjänster" och att förvaltningsavdelningen ska bli "förvaltningstjänster".

Nämnden påpekar i sin framställning att den största begreppsmässiga ändringen gäller namnet på nuvarande avdelningen för instruerad motion. Namnändringen motiveras främst med att avdelningens expertverksamhet vuxit kraftigt de senaste åren. De olika funktionerna är tjänster inom instruerad motion, experttjänster och separata projekt. I tjänsterna inom instruerad motion ingår lokala tjänster med tyngdpunkten på barn och unga, äldre och specialgrupper. Dessutom ordnar avdelningen gruppmotion med låg tröskel för folk i arbetsför ålder. Dessa tjänster aktiverar helsingforsare som inte rör på sig tillräckligt i hälsohänseende. Avdelningen utvecklar genom att tillhandahålla experttjänster gemensamma verksamhetsmodeller med vilka skillnaderna i hälsa mellan helsingforsarna kan minskas, likaså den fysiska passiviteten. Den erbjuder expertis i projekt som gäller utbildnings-, utvecklings- och forskningssamarbete. Dessutom utvecklar den goda rutiner och modeller för tväradministrativa tjänstekedjor genom projekt som finansieras med ett separat anslag. 

Stadgekommittén behandlar i två utlåtanden frågan om en namnändring för avdelningen för instruerad motion. Det första utlåtandet är från hösten 2013 och gavs efter att idrottsnämnden första gången föreslagit en namnändring, och det andra hänför sig till den totala revideringen. Stadgekommittén påpekar i utlåtandet 5.9.2013 att det föreslagna namnet är vilseledande eftersom det antyder att idrottsverket har totalansvaret för välbefinnandet, vilket inte stämmer. Kommittén hänvisar i utlåtandet 13.5.2014 till sitt tidigare utlåtande och påpekar att det föreslagna namnet är något problematiskt också med tanke på den interna konsekvensen i instruktionen. Namnen på två andra avdelningar, inomhusidrottstjänster och utomhusidrottstjänster, kan enligt kommittén anses begreppsmässigt täcka alla idrotts- och motionstjänster. I och med att den instruerade motionen också i framtiden kommer att höra till avdelningens verksamhetsområde föreslår kommittén att namnet ska vara "tjänster inom instruerad motion och välbefinnande".

Stadens personalkommittés instruktionssektion tillstyrker i sitt utlåtande 16.5.2014 det avdelningsnamn som idrottsnämnden föreslagit.

Stadsstyrelsen hänvisar till idrottsnämndens motivering och anser att avdelningsnamnet bör ändras till "motions- och välbefinnandetjänster". Namnet beskriver enligt stadsstyrelsen bra avdelningens nuvarande tjänster och verksamhetsstruktur.

2 mom.

Lydelsen i 2 mom. i den gällande instruktionen är följande: "Vid verket kan dessutom finnas separata enheter på basis av beslut av nämnden." Idrottsnämnden föreslår ingen ny lydelse i den nya instruktionen. Stadgekommittén påpekar att lydelsen avviker från lydelsen i modellinstruktionen: "Beslut om indelning av avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av nämnden."

Idrottsverket har en utvecklingsenhet direkt under idrottsdirektören. Enheten hör alltså inte till någon avdelning. Stadgekommittén framhåller att utgångspunkten är att funktioner och enheter utanför avdelningsstrukturen ska vara undantag och att sådana är lämpligast för uppgifter som utgör stöd för ledningen. Enheterna bör inte vara speciellt stora vad antalet anställda beträffar och inte vara på avdelningsnivå vad uppgifterna beträffar. Stadgekommittén anser det vara motiverat att bestämmelser om enheternas ställning och uppgifter ingår i verksamhetsstadgan godkänd av verkschefen och inte i ett separat beslut fattat av nämnden. Kommittén föreslår följaktligen att 2 mom. ska ha den lydelse som finns i modellinstruktionen.  

Lydelsen i 2 mom. är i det instruktionsförslag som föreläggs stadsfullmäktige den som stadegekommittén föreslår. Stadsstyrelsen påpekar för tydlighetens skull att saken inte påverkar det som idrottsnämnden redan tidigare beslutat om organisationen. Med andra ord finns utvecklingsenheten kvar tills något annat beslutas.

6 § Ledarskap (8 §)

Punkten följer modellinstruktionen. Verkschefen och avdelningscheferna nämns i den gällande instruktionen också i paragrafen Organisation men i den nya bara i 6 § och inte i 5 §. Innehållet är oförändrat.

7 § Avdelningarnas verksamhetsområden

Den gällande instruktionen avviker från de instruktioner som stadsfullmäktige godkänt de senaste åren genom att den inte alls innehåller paragrafer där avdelningarnas verksamhetsområden beskrivs. Den nya instruktionen föreslås få en 7 § där verksamhetsområdena är allmänt beskrivna. Paragrafens struktur följer stadens etablerade instruktionspraxis.

Stadgekommittén anser i fråga om nuvarande avdelningen för instruerad motion att bestämmelsen om avdelningens verksamhetsområde bör ha en sådan lydelse att det framgår att avdelningen delvis är ansvarig för att välbefinnandet främjas och att detta uttryckligen är kopplat till idrottsverkets tjänsteutbud. Då kommittén diskuterade avdelningsnamnet kom den fram till att begreppet "välbefinnande" är problematiskt eftersom idrottsverket inte
har totalansvaret för stadens välbefinnandetjänster.

Stadsstyrelsen påpekar med hänvisning till det ovanstående att andra meningen i 7 § 4 mom. i det instruktionsförslag som föreläggs stadsfullmäktige är ett resultat av samarbete mellan stadgekommittén och idrottsverket och avviker från idrottsnämndens ursprungliga förslag. 

8 § Verkschefens uppgifter (9 §)

3 punkten (2 punkten)

Punkten följer i instruktionsförslaget nuvarande praxis att verkschefen har till uppgift att överföra en anställd vid verket och motsvarande tjänst eller befattning från en avdelning till en annan.

6 punkten

En ny 6 punkt, enligt vilken verkschefen har till uppgift att ansöka om myndighetstillstånd som hänför sig till verkets verksamhetsområde, ingår i instruktionsförslaget. Samma bestämmelse finns i paragrafen med verkschefens uppgifter i andra av stadens instruktioner.

9 § Avdelningschefernas uppgifter (10 §)

I och med att 1 punkten i paragrafen Avdelningschefernas uppgifter i den gällande instruktionen är upphävd sedan tidigare har 9 § i instruktionsförslaget den lydelse som finns i modellinstruktionen.

11 § Behörighetsvillkor (12 § Kompetenskrav)

Följande är angivet i den gällande instruktionen: Kompetenskrav för verkschefen är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller vid högskola avlagd examen på idrottens område. Kompetenskrav för alla avdelningschefer utom chefen för förvaltningsavdelningen är för tjänsten lämplig högskoleexamen eller vid institut avlagd examen på idrottens område. Både verkschefen och avdelningscheferna ska dessutom ha erfarenhet av administration och ledarskap.

Enligt stadens etablerade praxis är högre högskoleexamen behörighetsvillkor för verkschefer och avdelningschefer. En examen med anknytning till verksamhetsområdet anses alltså inte behöva nämnas i behörighetsvillkoren för dessa. Det oaktat kan en examen lämplig för verksamhetsområdet räknas som merit för den sökande då ett val ska verkställas.

Behörighetsvillkoren för idrottsdirektören och alla avdelningschefer föreslås följa stadens allmänna praxis att verkschefer och avdelningschefer ska ha högre högskoleexamen. Chefen för förvaltningsavdelningen ska ha högre högskoleexamen också enligt den gällande instruktionen.

Stadsstyrelsen påpekar för tydlighetens skull att de nya behörighetsvillkoren tillämpas först då en ny verkschef eller avdelningschef väljs. Med andra ord påverkas de nuvarande tjänsteinnehavarnas ställning inte.

12 § Anställning av personal (13 § Val av personal)

Staden har som praxis att vid val av tjänsteinnehavare och andra i chefsställning följa den principen att beslut om anställning fattas av en chef som står ett steg över den chef vars medarbetare den nyanställde ska bli. Om ett verk har fristående enheter direkt under verkschefen, utanför avdelningsstrukturen, ska cheferna för dessa anställas av ett organ ovanför verkschefen. Stadgekommittén föreslår därför att den nya instruktionen ska få ett på modellinstruktionen baserat 3 mom. enligt vilket cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden. Stadsstyrelsen är av samma åsikt som stadgekommittén och framhåller att 3 mom. ska tillämpas vid val av enhetschefer direkt underställda idrottsdirektören.

Alla moment i 12 § i instruktionsförslaget har "anställs" i stället för "väljs", som används i den gällande instruktionen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Voimassa oleva johtosääntö

2

Liikuntalautakunnan esitys liikuntatoimen johtosäännöksi

3

Sääntötoimikunnan lausunto 13.5.2014

4

Sääntötoimikunnan ehdotus liikuntatoimen johtosäännöksi

5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 16.5.2014

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Liikuntavirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.06.2014 § 669

HEL 2014-003390 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota 15.12.1999 hyväksymänsä liikuntatoimen johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja hyväksyä liikuntatoimen johtosäännön seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto huolehtivat kaupungin liikuntatoimesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

2 §

Lautakunta

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

3 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat.

Osaston päällikkö esittelee osaston toimialaan kuuluvat asiat.

Viraston päällikkö voi kuitenkin ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväkseen.

4 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1

valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti

2

hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista

3

vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

4

päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

5

päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja valvoa avustusten käyttöä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6

hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

7

hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa liikuntatoimen erikoistilahankkeita ja muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

8

päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

9

päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

10

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta

11

päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

12

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

13

myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

14

myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15

myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

16

päättää liikuntapaikkojen nimistä

17

asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnasta on määrätty.

5 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:            

-        Sisäliikuntapalvelut

-        Ulkoliikuntapalvelut

-        Merelliset palvelut

-        Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

-        Hallintopalvelut

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

6 §

Johtaminen

Viraston päällikkönä on liikuntajohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 §

Osastojen toimialat

Sisäliikuntapalvelut vastaa sisäliikuntapaikkojen ja liikuntalaitosten palveluista ja niiden kehittämisestä.

Ulkoliikuntapalvelut vastaa ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden palveluista ja niiden kehittämisestä.

Merelliset palvelut vastaa viraston vastuulle kuuluvien ranta-, satama-, saaristo- ja merialueiden sekä Rastilan leirintäalueen palveluista ja niiden kehittämisestä.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut vastaa liikunnanohjauksesta ja liikuntaneuvonnasta sekä niiden kehittämisestä. Lisäksi osasto tarjoaa hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä liikunta-alan asiantuntijapalveluja kaupunkikonsernissa.

Hallintopalvelut vastaa viraston yhteisistä hallinto- ja tukipalveluista sekä niiden kehittämisestä.

8 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1

hyväksyä toimintasäännöt

2

huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3

siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

4

panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5

hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, liikuntatoimen toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

6

hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

9 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön määräämät tehtävät.

10 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

11 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.                                   

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

12 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

13 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

02.06.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 10.04.2014 § 73

HEL 2014-003390 T 00 01 00

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto muuttaisi liikuntatoimen johtosäännön liitteen 2 mukaiseksi.

20.03.2014 Pöydälle

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Kirsti Laine, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566