Helsingfors stad

Protokoll

11/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/17

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 255

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sju motioner

HEL 2014-008247, 2014-008249, 2014-008248, 2014-008250, 2014-008246, 2014-008244, 2014-008245

Beslut

Gruppmotion

-        Gruppmotion av ledamoten Harri Lindell m.fl. (Sannf.) om slopande av stöd för politiska ungdomsorganisationer

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Osmo Soininvaara m.fl. om delvis ändring av investeringsramen till nettobelopp
 

-        Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om definition av det öppna gränssnittet
 

-        Motion av ledamoten Jasmin Hamid m.fl. om anskaffning av stadens personbilar i form av elbilar
 

-        Motion av ledamoten Kaarin Taipale m.fl. om stöd till deltagande hos unga
 

-        Motion av ledamoten Jape Lovén m.fl. om omreglering av den ökade frakttrafiken på Busholmen

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om höjning av värdet på krigsinvalidernas lunchsedlar

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566