Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/17

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 255

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat seitsemän aloitetta

HEL 2014-008247, 2014-008249, 2014-008248, 2014-008250, 2014-008246, 2014-008244, 2014-008245

Päätös

Ryhmäaloite

-        Valtuutettu Harri Lindellin ym. (PS) ryhmäaloite poliittisten nuorisojärjestöjen tukien poistamisesta

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Osmo Soininvaaran ym. aloite investointiraamin muuttamisesta osittain nettomääräiseksi
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite tietotekniikan avoimen rajapinnan määrittelystä
 

-        Valtuutettu Jasmin Hamidin ym. aloite kaupungin henkilöautojen hankkimisesta sähköautoina
 

-        Valtuutettu Kaarin Taipaleen ym. aloite nuorten osallistumisen tukemisesta
 

-        Valtuutettu Jape Lovénin ym. aloite Jätkäsaaren kasvavan rahtiliikenteen uudelleenohjauksesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite sotainvalidien lounassetelin arvon korottamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566