Helsingfors stad

Protokoll

11/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 246

Val av medlem och suppleant i delegationen för polisen

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Taina-Maaria Heikkilä befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i delegationen för polisen

2.     välja Virpi Ehrnsten till ny medlem i delegationen för polisen

3.     bevilja Heikki Kaislanen befrielse från förtroendeuppdraget som suppleant i delegationen för polisen

4.     välja Kirsi Jääskeläinen till ny suppleant i delegationen för polisen för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Taina-Maaria Heikkilän eronpyyntö

2

Heikki Kaislasen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Taina-Maaria Heikkilä (KD) anhåller 2.6.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i delegationen för polisen. Heikki Kaislanen (KD) anhåller 1.6.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som suppleant i delegationen för polisen.

Stadsfullmäktige valde 19.6.2013 (244 §) Taina-Maaria Heikkilä till medlem och Heikki Kaislanen till personlig suppleant för henne i delegationen för polisen för den mandattid som utgår med 2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny medlem och en ny suppleant för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Taina-Maaria Heikkilän eronpyyntö

2

Heikki Kaislasen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Poliisin neuvottelukunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.06.2014 § 666

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Taina-Maaria Heikkilälle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Virpi Ehrnstenin uudeksi jäseneksi poliisin neuvottelukuntaan sekä

3.     myöntää Heikki Kaislaselle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

4.     valita Kirsi Jääskeläisen uudeksi varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566