Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/9

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Takauksen myöntäminen Helsingin teatterisäätiölle

HEL 2014-002835 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan Helsingin teatterisäätiölle kaupungin omavelkaisen takauksen Kaupunginteatterin peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uusimiseen tarkoitettujen enintään 67 000 000 euron rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta, ehdolla, että taattavien lainojen nimelliskorko tai emissiokurssin ja nimelliskoron perusteella laskettava efektiivinen korko saa lainan ottohetkellä enimmillään vastata kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginjohtajalle antaman lainanottovaltuuden mukaista korkoa ja että rahoituksen hankinta toteutetaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin teatterisäätiön takaushakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 27.11.2013, § 401, hyväksynyt Helsingin Kaupunginteatterin 6.6.2013 päivätyn peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 27 260 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 56 000 000 euroa huhtikuun 2013 kustannustasossa. Hankesuunnitelmassa on lisäksi todettu tarve peruskorjauksen yhteydessä toteutettavalle teatteritekniikan uusimiselle, jonka kustannusarvio on noin 11 000 000 euroa. Samalla kaupunginvaltuusto on päättänyt, että koko hanke tulee rahoittaa Helsingin teatterisäätiön lainarahoituksella. Hankesuunnitelman päätöksen yhteydessä on lisäksi todettu, että säätiön ottama lainarahoitus edellyttää kaupungin takausta.

Helsingin teatterisäätiö saa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) mukaisesti teatteritoiminnan käyttökustannuksiin myönnettävää valtionosuutta. Valtionosuuden saamisen yhtenä edellytyksenä on, että teatterin omistaa kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu teatteritoiminnan harjoittaminen tai teatterin ylläpitäminen eri väestöryhmille. Samoin valtionosuuden saamisen edellytyksinä ovat, että teatterin palveluiden tuottaminen on tarpeellista ja että teatterin toiminnalle on taloudelliset edellytykset, mutta teatteria ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Edelleen teatteri- ja orkesterilain mukaan valtionosuuteen oikeutetun teatterin perustamishankkeeseen, mukaan lukien tilojen peruskorjaus, voidaan myöntää valtionavustusta valtion talousarviossa olevan määrärahan rajoissa siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) säädetään. Helsingin Kaupunginteatterin peruskorjaushankkeelle tullaan hakemaan valtionavustusta syksyllä 2014. Hankkeen luonteesta johtuen voidaan katsoa, ettei kyseisellä peruskorjausinvestoinnilla ole kilpailua vääristäviä vaikutuksia.

Helsingin teatterisäätiön ylläpitämä Helsingin Kaupunginteatteri on moderni kansanteatteri, joka tarjoaa monipuolista teatteripalvelua laajalle katsojakunnalle sekä suomen että ruotsin kielellä. Helsingin teatterisäätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin ja täydentää kaupungin kulttuuripalveluja sivistystoimen toimialalla.

Kaupunginteatterirakennus on Helsingin Kaupunginteatterille vuokrakohde, joten Helsingin teatterisäätiö rahoittaa hankkeen vuokralaisena. Tulevien lainojen laina-aikojen on tarkoitus vastata investointien poistoaikaa: rakennuksen peruskorjauksen osalta 20 vuotta ja teatteritekniikan osalta 10 vuotta. Helsingin teatterisäätiölle maksetaan tällä hetkellä vuotuisen avustuksen yhteydessä kaupungin laina-avustusta, joka kattaa lainojen lyhennykset ja korot. Peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uusimiseen tarvittavat rahalaitoslainat tulevat edellyttämään vastaavaa järjestelyä.

Hankesuunnitelman alustavan aikataulun mukaan rakentaminen aloitetaan toukokuussa 2015 ja rakennus otetaan uudelleen käyttöön maaliskuussa 2017. Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta. Tilakeskus tekee kaupunginteatterin antamin valtuuksin ja nimiin urakkasopimukset hankkeen urakoitsijoiden kanssa, loka-marraskuussa 2014 toteutettavan kilpailutuksen jälkeen, ja seuraa osaltaan hankkeen kustannuksia.

Rahoituksen kilpailutus on tarkoitus käynnistää syksyllä 2014, kun hankkeen aikataulu on tarkentunut. Tavoitteena on saada neuvoteltua lyhennysvapaata siten, että lainan lyhennykset alkavat vasta investoinnin valmistuttua vuonna 2017.

Esittelijä pitää perusteltuna, että kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan Helsingin teatterisäätiölle kaupungin täysimääräisen omavelkaisen takauksen Helsingin Kaupunginteatterin peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uusimiseen tarkoitettujen enintään 67 000 000 euron rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi, ilman vastavakuutta. Omavelkaisen takauksen ehtona on, että taattavien lainojen nimelliskorko tai emissiokurssin ja nimelliskoron perusteella laskettava efektiivinen korko saa lainanottohetkellä enimmillään vastata kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginjohtajalle antaman lainanottovaltuuden mukaista korkoa.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy takauspäätöksen, kaupunginhallitus tulee toimeenpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa tekemään takaussitoumukset.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin teatterisäätiön takaushakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.06.2014 § 665

HEL 2014-002835 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan Helsingin teatterisäätiölle kaupungin omavelkaisen takauksen Kaupunginteatterin peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uusimiseen tarkoitettujen enintään 67 000 000 euron rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta, ehdolla, että taattavien lainojen nimelliskorko tai emissiokurssin ja nimelliskoron perusteella laskettava efektiivinen korko saa lainan ottohetkellä enimmillään vastata kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginjohtajalle antaman lainanottovaltuuden mukaista korkoa ja että rahoituksen hankinta toteutetaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Käsittely

09.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Rissanen, Jorma Bergholm

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566