Helsingfors stad

Protokoll

11/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/2

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 240

Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Osku Pajamäki och Tuuli Kousa till protokolljusterare med ledamöterna Sirpa Puhakka och Lasse Männistö som ersättare.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566