Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 246

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Taina-Maaria Heikkilälle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Virpi Ehrnstenin uudeksi jäseneksi poliisin neuvottelukuntaan sekä

3.     myöntää Heikki Kaislaselle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

4.     valita Kirsi Jääskeläisen uudeksi varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Taina-Maaria Heikkilän eronpyyntö

2

Heikki Kaislasen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taina-Maaria Heikkilä (KD) pyytää 2.6.2014 vapautusta poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta. Heikki Kaislanen (KD) pyytää 1.6.2014 vapautusta poliisin neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 19.6.2013 (244 §) Taina-Maaria Heikkilän jäseneksi ja Heikki Kaislasen varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Taina-Maaria Heikkilän eronpyyntö

2

Heikki Kaislasen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Poliisin neuvottelukunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.06.2014 § 666

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Taina-Maaria Heikkilälle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Virpi Ehrnstenin uudeksi jäseneksi poliisin neuvottelukuntaan sekä

3.     myöntää Heikki Kaislaselle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

4.     valita Kirsi Jääskeläisen uudeksi varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566