Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/12

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 225

Kaartinkaupungin tontin 50/5 asemakaavan muuttaminen (nro 12081, Ludviginkatu 3-5)

HEL 2011-002534 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin nro 50 tontin nro 5 asemakaavan muutosehdotuksen 20.3.2012 päivätyn ja 9.4.2014 sekä 26.5.2014 muutetun piirustuksen nro 12081 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12081 kartta, päivätty 20.3.2012, muutettu 9.4.2014 ja 26.5.2014

2

Asemakaavan muutosehdotukseen nro 12081 tehdyt muutokset

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12081 selostus, päivätty 20.3.2012, muutettu 9.4.2014 ja 26.5.2014

4

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Kaartinkaupungissa osoitteessa Ludviginkatu 3–5.

Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti osoitetaan liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialueeksi. Tontin rakennukset suojellaan. Rakennusoikeus on 4 750+700 k-m2, josta ensimmäinen luku ilmoittaa kerroksissa sallitun ja toinen luku kellarikerroksessa sallitun rakennusoikeuden. Rakennusoikeusluvussa on lisäystä kiinteistölle myönnetyn ullakkopoikkeusluvan mukaiset 360 m2 asuntokerrosalaa sekä ravintolatilojen laajennuksen 111 m2 liikekerrosalaa. Tonttitehokkuusluku on e = 4,30.

Esittelijän perustelut

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi ja se on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää alutta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Tontilla on voimassa asemakaava nro 461, jossa ei ole tontin käyttötarkoitusta tai rakennusoikeutta koskevia määräyksiä.

Tontti on yksityisomistuksessa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajan aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 20.4.-21.5.2012.

Muistutuksia ei esitetty. Pelastuslautakunnalla, ympäristökeskuksella, Helsingin Energia -liikelaitoksella ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut lausunnoissaan huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) totesi, että alueita palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Kaupunginmuseon johtokunta esittää, että sr-1 määräystä muutetaan siten, että suojelumääräyksestä ymmärtää yksiselitteisesti rakennuksen kaikkien alkuperäisinä säilyneiden sisätilojen olevan arvokkaita, ei ainoastaan porrashuoneiden. Suojeltavien rakennusten sisätilat tulee säilyttää siten, että niiden rakennustaiteellista ja historiallista arvoa ei turmella. Suojelumääräyksessä tulee säilyttää maininta, että ennen rakennuslupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen, Helsingin kaupunginmuseon lausunto.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan suojelumääräystä (sr-1) on täydennetty kaupunginmuseon ja kiinteistön omistajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaavasta ei koidu tontin omistajalle kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä, joten maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä.

Kaupunginhallitus on 26.5.2014 poistanut asemakaavaehdotukseen sisältyvän asuntojen keskipinta-alaa koskevan kaavamääräyksen

"Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 huoneistoneliömetriä. Määräys ei koske vuokratuotantoa."

joka ei vastaa nykyisen AM-ohjelman asuntojen huoneistotyyppijakauman ohjausta.

Päätösehdotus on muilta osin kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12081 kartta, päivätty 20.3.2012, muutettu 9.4.2014 ja 26.5.2014

2

Asemakaavan muutosehdotukseen nro 12081 tehdyt muutokset

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12081 selostus, päivätty 20.3.2012, muutettu 9.4.2014 ja 26.5.2014

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Kaupunginmuseon johtokunta

Kiinteistövirasto

Ympäristökeskus

Pelastuslautakunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.05.2014 § 611

HEL 2011-002534 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin nro 50 tontin nro 5 asemakaavan muutosehdotuksen 20.3.2012 päivätyn ja 9.4.2014 muutetun piirustuksen nro 12081 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 9.4.2014

HEL 2011-002534 T 10 03 03

Ksv 2461_1

3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin 50 tonttia 5 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 20.3.2012 asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutoksella tontti osoitetaan Arkkitehtuuritoimisto I. Ulin Oy:n laatiman viitesuunnitelman mukaisesti liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialueeksi (KA). Tontin rakennukset suojellaan. Rakennusoikeus on 4 750+700 k-m2, josta ensimmäinen luku ilmoittaa kerroksissa sallitun ja toinen luku kellarikerroksessa sallitun rakennusoikeuden. Rakennusoikeusluvussa on lisäystä kiinteistölle myönnetyn ullakkopoikkeusluvan mukaiset 360 m2 asuintokerrosalaa sekä ravintolatilojen laajennuksen 111 m2 liikekerrosalaa. Tonttitehokkuusluku on e = 4,30. Tontille rakennettavista asunnoista vähintään 50 % tulee toteuttaa sellaisina asuntoina, joissa on kaksi makuuhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 huoneistoneliömetriä. Määräys ei koske vuokratuotantoa.

Katutason tilat tulee käyttää ravintola-, myymälä- tai muina asiakaspalvelutiloina. Ravintolatiloja saadaan laajentaa pihalle osoitetuille rakennusaloille. Autopaikat tulee sijoittaa yleiseen pysäköintilaitokseen alueella.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 20.4.-21.5.2012.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa pelastuslautakunta (8.5.2012), ympäristökeskus (21.5.2012), kiinteistövirasto (23.5.2012), Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy (23.5.2012), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (29.5.2012) ja Kaupunginmuseon johtokunta (29.5.2012).

Muistutuksia ei esitetty.

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta asemakaavan muutosehdotuksesta.

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus. Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kiinteistövirasto toteaa, että kaavasta ei koidu tontin omistajalle kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä ja että maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä. Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen.

Helsingin Energialla ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole muutosehdotukseen huomauttamista.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY totesi, että alueita palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Kaupunginmuseon johtokunta toteaa, että suojelumääräyksessä nimetään arvokkaiksi sisätiloiksi yksiselitteisesti vain kadunvarsirakennuksen pääporrashuone ja molemmat keittiöportaat sekä piharakennuksen pääporrashuone. Kaavamääräyksestä voi tulkita etteivät muut sisätilat ole arvokkaita. Alkuaan tavoitteena oli laatia sellainen kaavamääräys, josta välittyy tieto sekä ulkoasuiltaan että sisätiloiltaan arvokkaista ja hyvin säilyneistä kadunvarsi- ja piharakennuksista. Porrashuoneiden lisäksi esimerkiksi kadunvarsirakennuksen asuinhuoneistojen alkuperäinen huonejako ja kiinteää sisustusta, kuten ovia, listoituksia ja pintamateriaaleja mm. parkettilattioita on edelleen jäljellä. Kaupunginmuseo esittää, että sr-1 määräystä muutetaan siten, että suojelumääräyksestä ymmärtää yksiselitteisesti rakennuksen kaikkien alkuperäisinä säilyneiden sisätilojen olevan arvokkaita, ei ainoastaan porrashuoneiden. Suojeltavien rakennusten sisätilat tulee säilyttää siten, että niiden rakennustaiteellista ja historiallista arvoa ei turmella. Suojelumääräyksessä tulee säilyttää maininta, että ennen rakennuslupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen, Helsingin kaupunginmuseon lausunto.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan suojelumääräystä (sr-1) on täydennetty kaupunginmuseon ja kiinteistön omistajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 6.6.2012

HEL 2011-002534 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.

Lisätiedot

Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Kaupunginmuseon johtokunta 29.05.2012 § 56

HEL 2011-002534 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Ludviginkatu 3–5:n asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Ludviginkatu 3–5 kiinteistön monipuolinen käyttö liike-, toimisto- ja asuinkäytössä, arvokkaiden rakennusten suojeleminen ja katutason liiketilojen säilyttäminen asiakaspalvelukäytössä.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C) ja se on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää alutta. Esillä oleva asemakaavan muutosehdotus on yleiskaavan mukainen. Tontin voimassa oleva asemakaava nro 461 on vuodelta 1836 ja siinä ei ole tontin käyttötarkoitusta tai rakennusoikeutta koskevia määräyksiä.

Tontilla on arkkitehti Selim A. Lindqvistin suunnittelema uusrenessanssityylinen Ludviginkatu 3 ja sen piharakennus, jotka valmistuivat 1890-luvun alkuvuosina. Arkkitehti Carl Rosenberg suunnitteli Ludviginkatu 3:n julkisivua saumattomasti jatkavan Ludviginkatu 5:n ja sen piharakennuksen. Lindqvistin suunnitteleman kadunvarsirakennuksen pääporrashuone toimi myös toisen vaiheen porrashuoneena. Rakennusten julkisivuihin ja sisätiloihin on tehty useita pieniä muutoksia vuosien varrella. Viisikerroksinen kadunvarsirakennus Ludviginkatu 3–5 on alun perin ollut asuinkäytössä, kaksi asuntoa kerrosta kohden. Asunnot on muutettu toimistokäyttöön. Katutasokerros on liike- ja ravintolakäytössä. Piharakennukset ovat toimistokäytössä. Rakennusten ullakot ovat alkuperäisessä asussaan kylminä tiloina eikä niitä ole otettu hyötykäyttöön. Kellarikerros on koko tontin laajuinen.

Asemakaavamuutos perustuu Arkkitehtuuritoimisto I. Ulin Oy:n viitesuunnitelmaan. Samanaikaisesti kaavamuutoksen kanssa on haettu rakennuslupaa kiinteistössä tehtäville muutos- ja korjaus- sekä lisärakentamistoimenpiteille. Kiinteistössä on vireillä kadunvarsirakennuksen kahden ylimmän kerroksen muuttaminen asuntokäyttöön ja niihin liittyvien, ullakkokerrokseen suunniteltujen asuinhuoneiden rakentaminen. Kaupunginmuseo on puoltanut suunnitelmien hyväksymistä rakennusvalvonnalle antamassaan lausunnossa 20.4.2011. Kadunvarsirakennukseen suunnitelluille ullakkoasunnoille on myönnetty poikkeamislupa.

Asemakaavamuutoksen, korjaus- ja muutostyön suunnittelun perustaksi on kiinteistöstä tehty rakennushistoriallinen selvitys (Arkkitehtuuritoimisto I. Ulin Oy 18.8.2010) ja väritystutkimus (Ukri Oy 7/2010), joiden pohjalta on laadittu asemakaavan suojelumääräykset ja arvioitu korjaus- ja muutossuunnitelmia.  Kaupunginmuseo on ollut mukana kaavoitusprosessissa ja korjaushankkeessa alusta lähtien antikvaarisena asiantuntijana ja osallistunut asemakaavamuutoksen suojelumääräysten laadintaan luonnosvaiheeseen asti. Arkkitehti Selim A. Lindqvistin ja arkkitehti Carl Rosenberg suunnittelemat uusrenessanssityyliset Ludviginkatu 3 ja 5 sekä piharakennukset ovat rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaat ja ne on esitetty suojeltaviksi. Museo puolsikin 11.4.2011 päivätyn asemakaavaluonnoksen hyväksymistä, missä suojelumääräys sr-1oli seuraava:

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka heikentävät rakennuksen arvoa tai arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen arkkitehtuuriin hyvin soveltuvalla tavalla. Suojeltavien rakennusten arvokkaat sisätilat tulee säilyttää siten, että niiden rakennustaiteellista ja historiallista arvoa ei turmella.

Säilytettävät porrashuoneet:

- kadunvarsirakennuksen pääporrashuone, jossa saa tehdä ainoastaan entistäviä toimenpiteitä

- kadunvarsirakennuksen molemmat keittiöportaat

- piharakennuksen pääporrashuone.

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa rakennukset suojellaan sr-1-kaavamääräyksellä, mutta määräystekstiä on muutettu luonnosvaiheesta ja se on seuraava:

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennusten arvokkaita sisätiloja ovat kadunvarsirakennuksen pääporrashuone ja molemmat keittiöportaat sekä piharakennuksen pääporrashuone.

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisätiloissa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne kyseisiin rakennuksen osiin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi.

Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkuperäisten tilasarjojen, porrashuoneiden, kaiteiden, lattiapintojen, ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Ennen rakennuslupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Suojelumääräyksessä nimetään arvokkaiksi sisätiloiksi yksiselitteisesti vain kadunvarsirakennuksen pääporrashuone ja molemmat keittiöportaat sekä piharakennuksen pääporrashuone. Kaavamääräyksestä voi tulkita, etteivät muut sisätilat ole arvokkaita. Alkuaan tavoitteena oli laatia sellainen kaavamääräys, josta välittyy tieto sekä ulkoasuiltaan että sisätiloiltaan arvokkaista ja hyvin säilyneistä kadunvarsi- ja piharakennuksista. Porrashuoneiden lisäksi esimerkiksi kadunvarsirakennuksen asuinhuoneistojen alkuperäinen huonejako ja kiinteää sisustusta, kuten ovia, listoituksia ja pintamateriaaleja mm. parkettilattioita on edelleen jäljellä. Kaupunginmuseo on halunnut liittää kaavamääräykseen tekstin, jossa edellytetään ennen rakennusluvan myöntämistä lausuntoa museoviranomaiselta / kaupunginmuseolta, koska näin museo voi tarkentaa suojelutavoitteita tulevaisuudessakin.

Kaupunginmuseon johtokunta esittää, että sr-1 määräystä muutetaan siten, että suojelumääräyksestä ymmärtää yksiselitteisesti rakennuksen kaikkien alkuperäisinä säilyneiden sisätilojen olevan arvokkaita ei ainoastaan porrashuoneiden. Suojeltavien rakennusten sisätilat tulee säilyttää siten, että niiden rakennustaiteellista ja historiallista arvoa ei turmella. Suojelumääräyksessä tulee säilyttää maininta, että ennen rakennuslupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen, Helsingin kaupunginmuseon lausunto.

Muilta osin kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Mäkinen

Lisätiedot

Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 22.5.2012

HEL 2011-002534 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti 3050/5 on yksityisen omistuksessa.

Asemakaavan muutoksessa tontti osoitetaan liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialueeksi (KA). Tontin rakennukset suojellaan. Muutoksessa tontille osoitetaan uutta kerrosalaa yhteensä 471 k-m², josta 360 k-m² on asuntokerrosalaa ja 111 k-m² liikekerrosalaa.  Edellä mainittu asuntorakennusoikeuden lisäys on myönnetty tontille 24.5.2011 ullakkorakentamisen poikkeusluvalla.

Kaavasta ei koidu tontin omistajalle kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä ja maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen.

Lisätiedot

Federley Kirsi, insinööri, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 08.05.2012 § 152

HEL 2011-002534 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 76

HEL 2011-002534 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien 3.kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin 50 tontin 5 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12081

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä

va pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.03.2012 § 112

HEL 2011-002534 T 10 03 03

Ksv 2461_1, Ludviginkatu 3-5, karttaruutu G3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 20.3.2012 päivätyn 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin 50 tontin 5 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12081 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli **********

- laskutus, hallintokeskus **********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto **********

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Olga Bernitz, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi

Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566