Helsingfors stad

Protokoll

10/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/25

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 238

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fyra motioner

HEL 2014-007425, 2014-007426, 2014-007427, 2014-007429

Beslut

1.     Motion av ledamoten Risto Rautava m.fl. om hedrande av Mannerheimkorsets riddare och veterangenerationen
 

2.     Motion av ledamoten Terhi Mäki m.fl. om en plats för nykter dagverksamhet i östra Helsingfors
 

3.     Motion av ledamoten Sari Mäkimattila m.fl. om lagstadgade dygnetruntplatser för tillfällig vård av utvecklingsstörda
 

4.     Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om gemensamma gymnastiktimmar för flickor och pojkar i skolorna

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566